Neidio i'r prif gynnwy

Bydd Llywodraeth Cymru’n ariannu nifer penodol o leoedd i unigolion o’r sector cyhoeddus yng Nghymru ymgymryd â chymhwyster Uwch Ymarferydd MCIPS o fis Ionawr 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu nifer sefydlog o leoedd i unigolion o sector cyhoeddus Cymru i ymgymryd â chymhwyster Ymarferwyr Uwch MCIPS o fis Ionawr 2021.

Bydd y cwrs yn cael ei ddarparu gan y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS). Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth eu bod eisoes wedi cwblhau L4 / Diploma CIPS wrth ymgeisio i fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen.

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â'r lefel hon o gymhwyster MCIPS ac yn cwblhau’r rhaglen o fewn cyfnod carlam, dros oddeutu 15 mis. Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno i ddechrau trwy blatfform rhithwir ar-lein, gan ddefnyddio Zoom ar gyfer y darlithoedd wyneb yn wyneb. Bydd y llwybr astudio yn seiliedig ar aseiniadau, a bydd angen cwblhau prosiect 10,000 o eiriau ar ddiwedd y cwrs.

Bydd y cwrs yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru, ac eithrio costau teithio a chynhaliaeth, y bydd angen i'ch sefydliad o fewn y sector cyhoeddus eu talu.

Mae'r cwrs MCIPS yn rhan o raglen gapasiti a gallu caffael masnachol Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cyflawni ymrwymiadau a wnaed yn Natganiad Ysgrifenedig Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar y pryd yn 2018, a maniffesto arweinyddiaeth y Prif Weinidog, a roddodd bwyslais ar gaffael fel ysgogiad ar gyfer newid. Bydd yn sicrhau bod lefelau sgiliau staff presennol yn diwallu anghenion heddiw, yn creu gweithwyr proffesiynol y dyfodol, ac yn codi statws y proffesiwn caffael trwy ymdrin â'r diffyg sgiliau.

Darllenwch fwy o fanylion am raglen Gwobr Gorfforaethol CIPS.

Amodau ar gyfer gwneud cais

Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd gofyn i unigolion barhau i weithio yn sector cyhoeddus Cymru am dair blynedd. Os bydd unigolion yn penderfynu gadael o fewn y cyfnod hwn, bydd gofyn iddynt ad-dalu'r holl gostau hyfforddi. Rhaid i ymgeiswyr fod yn aelodau staff parhaol o fewn sefydliad yn sector cyhoeddus Cymru, a rhaid iddynt fod wedi cwblhau unrhyw gyfnod prawf a allai fod yn berthnasol.

Sut i wneud cais

Sicrhewch eich bod yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd; a chwblhewch y ffurflen datganiad o ddiddordeb (EOI) isod. Cyflwynwch y ffurflen i vwpolicy@llyw.cymru erbyn diwedd y dydd, 25 Medi 2020.

Bydd panel gwerthuso yn asesu gwasgariad yr holl Ddatganiadau o Ddiddordeb yn ôl sector ac ardal ddaearyddol i sicrhau bod cynrychiolaeth deg ar draws tirlun caffael Cymru. Os derbynnir nifer uwch o Ddatganiadau o Ddiddordeb gan un sefydliad / sector, gallwn ofyn i nifer y ceisiadau gael eu lleihau os ydym wedi derbyn mwy o geisiadau nag sydd o leoedd ar gael.