Neidio i'r prif gynnwy

Gallwch wneud cais am Fenthyciad Arbed Tenantiaeth gan undeb credyd os nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Hydref 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gall y Benthyciad Arbed Tenantiaeth eich helpu os ydych wedi cael trafferth talu eich rhent oherwydd newid yn eich amgylchiadau yn sgil y coronafeirws.

Er enghraifft, os ydych:

 • wedi bod ar ffyrlo
 • wedi bod ar gontract dim oriau ond wedi cael llai o oriau gwaith
 • wedi colli eich swydd a dechrau swydd newydd
 • wedi bod yn derbyn Tâl Salwch Statudol oherwydd eich bod wedi bod yn hunanynysu
 • wedi cymryd amser i ffwrdd heb dâl i ofalu am rywun

Gellir ad-dalu'r benthyciad dros 5 mlynedd gyda chyfradd llog o 1% o'r gyfradd ganrannol flynyddol (APR). Bydd y swm a gewch yn seiliedig ar faint o ôl-ddyledion rhent sydd gennych a beth y gallwch fforddio ei fenthyg.

Os caiff ei gymeradwyo, bydd y benthyciad yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch landlord neu asiant gosod eiddo ar eich rhan.

Pwy sy'n gymwys

I gael benthyciad, rhaid:

 • eich bod yn rhentu eich cartref yng Nghymru
 • eich bod yn rhentu eich cartref oddi wrth landlord preifat neu yn denant yn y sector rhentu cymdeithasol sy'n talu'n agos at lefelau rhent cyfradd y farchnad
 • bod gennych ôl-ddyledion rhent (heb dalu eich rhent) ers 1 Mawrth oherwydd newid i'ch amgylchiadau yn ystod pandemig y coronafeirws
 • bod gennych ôl-ddyledion rhent (heb dalu eich rhent) a’ch bod yn ei chael hi'n anodd talu eich rhent oherwydd newid i'ch amgylchiadau yn ystod pandemig y coronafeirws
 • nad oedd gennych ôl-ddyledion rhent sylweddol (heb dalu eich rhent am fwy nag 8 wythnos yn olynol) cyn 1 Mawrth
 • eich bod yn rhentu gan landlord neu asiant gosod eiddo sydd wedi'i gofrestru a'i drwyddedu gyda Rhentu Doeth Cymru
 • eich bod yn gallu fforddio talu'r benthyciad yn ôl (yn seiliedig ar eich incwm a phrawf fforddiadwyedd)
 • nad ydych yn derbyn budd-dal tai neu gymorth gyda chostau tai drwy'r Credyd Cynhwysol
 • nad ydych eisoes wedi gwneud cais a chael benthyciad arall drwy'r cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth

Sut i wneud cais

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys ac wedyn gallwch wneud cais drwy undeb credyd drwy wefan Undebau Credyd Cymru.