Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os credwch fod gennych coronafeirws, dilynwch y canllawiau ar hunanynysu.

Pryd i wneud cais am brawf

Cyn gwneud cais am brawf, rhaid i chi ddangos o leiaf un o’r symptomau canlynol:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • methu ag arogli neu flasu neu newid i’ch synnwyr o arogl neu flas

Os ydych chi’n datblygu un o’r symptomau hyn, dilynwch y canllawiau hunanynysu.

Dim ond i bobl sydd â symptomau coronafeirws mae’r prawf yn effeithiol, ac mae angen i chi wneud y prawf yn ystod 5 diwrnod cyntaf y symptomau. Mae’r prawf ond yn gwirio a oes coronafeirws arnoch ar hyn o bryd, nid yw’n dangos a ydych eisoes wedi cael coronafeirws.

Aelodau o’r cyhoedd

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GIG).

Gallwch wneud cais am brawf i chi’ch hun neu ar gyfer rhywun sy’n byw yn yr un tŷ â chi sydd â symptomau. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant, ac yn dilyn y cyhoeddiad diweddar, mae hefyd yn cynnwys plant o dan 5 oed.

Gweithwyr hanfodol

Gwneud cais am brawf dros y ffôn

Fel arall, gallwch wneud cais am brawf drwy ffonio’r rhif 119 sydd am ddim, rhwng 7am ac 11pm. Gall pobl gyda anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i’ch helpu drwy’r broses o archebu a chymryd prawf, ond ni all gynnig cyngor clinigol. Os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau yn gwella ar ôl saith diwrnod, defnyddiwch y gwasanaeth coronafeirws 111 ar-lein. Os nad oes gennych ffordd o ddefnyddio’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Mathau o brofion

Gall aelodau o’r cyhoedd a gweithwyr hanfodol wneud cais am brawf ar-lein. Efallai bydd modd i chi ddewis rhwng mynd i ganolfan brofi drwy ffenest y car neu archebu pecyn profi gartref.

A fydda i’n cael prawf?

Mae galw mawr am y profion ar hyn o bryd. Noder y byddwn yn blaenoriaethu profion yn ddyddiol ar gyfer gweithwyr hanfodol yn y lle cyntaf pan fydd y galw yn fwy na’r cyflenwad.

Caiff niferoedd y pecynnau profi gartref sydd ar gael eu rheoli ar lefel y DU, ond mae’r broses trefnu prawf yn y canolfannau profi drwy ffenest y car yn cael ei rheoli gan y Byrddau Iechyd Lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i gynyddu’r capasiti profi dyddiol mor gyflym ag sy’n bosibl, ond yn y cyfamser os bydd gennych unrhyw broblemau yn sicrhau prawf, ewch i’r atebion i’r cwestiynau cyffredin ynghylch gofyn am brawf coronafeirws.

Canlyniadau’r prawf

Mae'r system a'r broses a ddefnyddir i roi gwybod am ganlyniadau profion yn amrywio yn ôl y dull rydych yn ei ddewis, ac wrth i chi archebu’r prawf cewch ragor o wybodaeth am sut y rhoddir y canlyniad.

Mwy o wybodaeth ar beth i'w wneud yn dilyn canlyniadau profion ar Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rhannu’r dudalen hon