Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Peidiwch ag ymweld â'ch meddygfa neu ysbyty i ofyn am brawf gan y gallech heintio eraill.

Os credwch fod gennych coronafeirws, dilynwch y canllawiau ar hunanynysu.

Gwneud cais am brawf

Cyn gwneud cais am brawf, rhaid i chi ddangos o leiaf un o’r symptomau canlynol:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • colli neu newid yn eich ymdeimlad o flas neu arogl

Os ydych yn datblygu un o'r symptomau dilynwch y canllawiau hunanynysu

Peidiwch ag ymweld â'ch meddygfa neu ysbyty i ofyn am brawf gan y gallech heintio eraill.

Bydd y prawf ond yn gweithio os ydych yn dioddef o symptomau’r coronafeirws a rhaid ei gymryd yn y 5 diwrnod cyntaf ar ôl dechrau’r symptomau.  Mae’n gallu dweud a yw’r coronafeirws arnoch nawr, nid a oedd y feirws arnoch chi o’r blaen.

Members of the public

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK).

Os nad oes profion ar gael, rhowch gynnig eto yn nes ymlaen gan fod profion yn dod ar gael yn ystod y dydd.

Gallwch wneud cais i chi eich hun neu i unrhyw un yn eich aelwyd sydd â symptomau, boed yn oedolion neu blant, gan gynnwys plant o dan 5 oed.

Gwneud cais am brawf dros y ffôn

Fel arall, gallwch wneud cais am brawf drwy ffonio 119 rhwng 7am a 11pm. Gall pobl sydd â nam ar y clyw neu’r lleferydd ffonio 18001119. Mae’r gwasanaeth hwn yn wasanaeth am ddim sydd ar gael i’ch helpu â’r broses o archebu a chymryd prawf, ond ni all roi cyngor clinigol. Mae 119 yn gallu cynnig gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd sydd ar gael i’ch helpu drwy bob cam o’r broses brofi. Mae’r gwasanaeth yn gallu cynnig cymorth mewn hyd at 650 o ieithoedd, gan gynnwys Iaith Arwyddion Prydain.

Mae symptomau’r coronafeirws (COVID-19) fel arfer yn ysgafn, ond gall rhai pobl fynd yn sâl iawn. Mae’n bwysig nad ydych yn ceisio ymdopi’n rhy hir ar eich pen eich hun cyn gofyn am gymorth meddygol. Dylech gysylltu â gwasanaeth coronafeirws 111 ar-lein neu eich meddyg teulu os:

  • na fydd eich symptomau’n gwella ar ôl 7 diwrnod
  • ydych yn fyr eich anadl neu’n chwydu ar unrhyw adeg
  • bydd blinder yn eich rhwystro rhag gwneud y pethau rydych fel arfer yn eu gwneud yn ddyddiol
  • bydd gan fabi neu blentyn dan 5 oed dymheredd ar unrhyw adeg.

Os nad oes gennych fynediad at y rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999 a dweud wrth y person sy’n ateb neu’r gweithredwr bod gennych chi, neu berthynas i chi, symptomau COVID-19.

Gweithwyr hanfodol

Gwneud cais am brawf ar-lein (yn GOV.UK)

Darllenwch fwy am weithwyr hanfodol

Mae gan Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd eu prosesau eu hunain ar gyfer archebu profion. Dylai gweithwyr iechyd sy’n dangos symptomau siarad â’u tîm iechyd galwedigaethol ynghylch cael prawf.

Trefnir profion ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol gan yr Awdurdodau Lleol neu’r Fforymau Cadernid Lleol (LRFs).  Bydd cartrefi gofal yn gallu cyfeirio gweithwyr am brawf fel rhan o broses profi staff cartrefi gofal.  

Mathau o brofion

Mae aelodau’r cyhoedd a gweithwyr hanfodol yn cael gwneud cais ar-lein am brawf.  Gallwch ddewis prawf mewn canolfan profi trwy ffenestr car neu archebu pecyn profi gartref (gweithwyr hanfodol yn unig).

Mae pecynnau profi gartref yn cynnwys prawf trwyn a phrawf gwddf. Darllenwch fwy ar sut i wneud y prawf.  

Mae prawf mewn canolfan brofi trwy ffenest car yng Nghymru yn golygu naill ai un swab sych o gefn y gwddf neu swab trwyn a gwddf gyda’i gilydd.

A ga i brawf?

Mae galw mawr iawn am brofion drwy’r amser.  Wrth benderfynu pwy sy’n cael prawf, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i weithwyr hanfodol i ddechrau.

Mae nifer y profion profi gartref sydd ar gael yn cael ei reoli ar lefel y DU. Ond Byrddau Iechyd Lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n trefnu canolfannau profi trwy ffenest car.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd trefnu prawf, ddarllenwch atebion i gwestiynau cyffredin am brawf y coronafeirws (ar wefan y GIG).  

Canlyniadau profion

Mae’r system a’r drefn ar gyfer rhoi gwybod ichi am ganlyniad eich prawf yn dibynnu ar y math o brawf a gawsoch.  Pan fyddwch yn archebu eich prawf, byddwn yn esbonio sut y byddwch chi’n cael eich canlyniad. Dylech gael canlyniad eich prawf o fewn 72 awr.

Os ydych wedi mynd i ganolfan brofi trwy ffenest car yng Nghaerdydd, Abercynon, Caerfyrddin, Llandudno, Casnewydd, Abertawe, Margam, Powys, Glannau Dyfrdwy neu’r Cwm ger Glynebwy, neu os ydych wedi defnyddio pecyn profi gartref neu os cawsoch eich prawf y tu allan i Gymru, dylech ffonio 119 am ddim. 

Dylai pobl sydd â nam ar eu clyw neu eu lleferydd ffonio 18001119Mae’r ganolfan gyswllt ar agor o 7am tan 11pm.

Os oes gennych symptomau COVID-19 a’ch bod wedi cael canlyniad positif

Os bydd eich gwres dal yn uchel ar ôl eich cyfnod hunanynysu o 10 diwrnod, parhewch i hunanynysu a gofynnwch am gyngor meddygol.  Ond ni fydd angen ichi barhau i hunanynysu ar ôl 10 diwrnod os mai peswch neu golli neu newid yn eich gallu i arogli neu flasu yw’r unig symptomau sydd gennych, gan fod y symptomau hyn yn gallu para am wythnosau ar ôl i’r haint wella. Gallwch weld yr wybodaeth yn llawn yn y canllawiau ar hunanynysu.

Os ydy gwasanaeth Profi. Olrhain Diogelu GIG Cymru yn dangos eich bod yn gyswllt

Os ydy gwasanaeth Profi. Olrhain Diogelu GIG Cymru yn dangos eich bod yn gyswllt, bydd swyddog olrhain cysylltiadau yn dweud wrthych am gael prawf, ond dim ond os oes gennych symptomau yn ystod y cyfnod hunanynysu o 14 diwrnod. Fel cyswllt, nid oes angen i aelodau’ch aelwyd hunanynysu.  Ond os byddwch yn datblygu’r symptomau, bydd rhaid i’ch aelwyd hunanynysu yn unol â’r canllawiau ar hunanynysu.

Os ydych wedi cael cadarnhad eich bod yn gyswllt (wedi bod mewn cysylltiad ag achos) ac yn datblygu’r symptomau a bod canlyniad y prawf yn negyddol

Dylech dal i hunanynysu am 14 niwrnod.  Mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud hyn hyd yn oed os ydych yn teimlo’n iach, gan y gall y symptomau gymryd hyd at 14 niwrnod i ymddangos ers eich cyswllt diwethaf â rhywun sydd â’r coronafeirws a gallwch heintio pobl eraill hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Os ydych wedi cael cadarnhad eich bod yn gyswllt (wedi bod mewn cysylltiad ag achos) ac yn datblygu’r symptomau a bod canlyniad y prawf yn bositif.

Dylech ddilyn y cyngor a roddir i bobl sydd â dal symptomau COVID-19 10 diwrnod wedi i’r symptomau ddechrau. Os ydych yn teimlo’n well ac mai peswch neu golli neu newid yn eich gallu i arogli neu flasu yw’r unig symptomau, gallwch fynd yn ôl i’ch bywyd arferol.

Os ydych chi wedi cael canlyniad eich prawf a bod gennych gwestiynau neu os ydych chi angen cyngor pellach, darllenwch Wybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer unigolion sydd wedi cael prawf COVID-19