Neidio i'r prif gynnwy

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Mai 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os credwch fod gennych coronafeirws, dilynwch y canllawiau ar hunanynysu.

Peidiwch ag ymweld â'ch meddygfa neu ysbyty i ofyn am brawf gan y gallech heintio eraill.

Pryd i wneud cais am brawf

Cyn gwneud cais am brawf, rhaid i chi ddangos o leiaf un o’r symptomau canlynol:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • methu ag arogli neu flasu neu newid i’ch synnwyr o arogl neu flas

Os ydych chi’n datblygu un o’r symptomau hyn, dilynwch y canllawiau hunanynysu.

Peidiwch ag ymweld â'ch meddygfa neu ysbyty i ofyn am brawf gan y gallech heintio eraill.

Dim ond i bobl sydd â symptomau coronafeirws mae’r prawf yn effeithiol, ac mae angen i chi wneud y prawf yn ystod 5 diwrnod cyntaf y symptomau. Mae’r prawf ond yn gwirio a oes coronafeirws arnoch ar hyn o bryd, nid yw’n dangos a ydych eisoes wedi cael coronafeirws.

Aelodau o’r cyhoedd

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GIG).

Os yw'n ymddangos nad oes profion ar gael, rhowch gynnig arall arni wedyn gan fod mwy o brofion yn dod ar gael drwy gydol y dydd.

Gallwch wneud cais am brawf i chi’ch hun neu ar gyfer rhywun sy’n byw yn yr un tŷ â chi sydd â symptomau. Mae hyn yn cynnwys oedolion a phlant, ac yn dilyn y cyhoeddiad diweddar, mae hefyd yn cynnwys plant o dan 5 oed.

Gweithwyr hanfodol

Gwnewch gais am brawf ar-lein (ar GOV.UK).

Darllenwch fwy am bwy sy’n weithiwr allweddol.

Mae gan Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd eu prosesau eu hunain ar gyfer archebu profion. Dylai gweithwyr gofal iechyd sy'n dangos symptomau siarad gyda'u tîm iechyd galwedigaethol i gael cyngor ar sut i gael prawf.

Caiff cyfeiriadau ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol eu cydlynu drwy'r awdurdodau lleol neu'r Fforymau Lleol Cymru Gydnerth. Gall cartrefi gofal gyfeirio gweithiwyr i'w profi fel rhan o'r broses profi ar gyfer cartrefi gofal.

Gwneud cais am brawf dros y ffôn

Fel arall, gallwch wneud cais am brawf drwy ffonio’r rhif 119 sydd am ddim, rhwng 7am ac 11pm. Gall pobl gyda anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i’ch helpu drwy’r broses o archebu a chymryd prawf, ond ni all gynnig cyngor clinigol. Os ydych chi’n teimlo na allwch ymdopi â’ch symptomau gartref neu os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, neu os nad yw eich symptomau yn gwella ar ôl saith diwrnod, defnyddiwch y gwasanaeth coronafeirws 111 ar-lein. Os nad oes gennych ffordd o ddefnyddio’r rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Mathau o brofion

Gall aelodau o’r cyhoedd a gweithwyr hanfodol wneud cais am brawf ar-lein. Efallai bydd modd i chi ddewis rhwng mynd i ganolfan brofi drwy ffenest y car neu archebu pecyn profi gartref.

Mae pecynnau profi gartref yn cynnwys prawf swab gwddf a thrwyn. Mae canllawiau pellach ar sut i gynnal y prawf yma

Mae’r profion sy’n cael eu cynnal mewn canolfan brofi drwy ffenest y car yng Nghymru yn cynnwys naill ai un swab sych o gefn y gwddf neu un swab cyfun o’r gwddf a’r trwyn.

A fydda i’n cael prawf?

Mae galw mawr am y profion ar hyn o bryd. Noder y byddwn yn blaenoriaethu profion yn ddyddiol ar gyfer gweithwyr hanfodol yn y lle cyntaf pan fydd y galw yn fwy na’r cyflenwad.

Caiff niferoedd y pecynnau profi gartref sydd ar gael eu rheoli ar lefel y DU, ond mae’r broses trefnu prawf yn y canolfannau profi drwy ffenest y car yn cael ei rheoli gan y Byrddau Iechyd Lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ewch i’r atebion i’r cwestiynau cyffredin ynghylch gofyn am brawf coronafeirws.

Canlyniadau’r prawf

Mae’r drefn a ddefnyddir i roi gwybod ichi am ganlyniad eich prawf yn dibynnu ar y dull profi y byddwch wedi’i ddewis, ac wrth archebu prawf, byddwn yn rhoi gwybod ichi sut y byddwn yn rhoi’r canlyniad i chi.  Dylech gael eich canlyniad cyn pen 72 awr.

Os cawsoch eich prawf yn y ganolfan profi trwy ffenest car yng Nghaerdydd, Glannau Dyfrdwy, Caerfyrddin, Llandudno, Casnewydd, Abertawe, Abercynon, Margam, Powys neu Cwm ger Glynebwy, os ydych wedi defnyddio prawf cartre neu os cawsoch eich prawf y tu allan i Gymru. Ffoniwch y rhif 119 di-dâl. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd ffoniwch 18001 119. Mae’r ganolfan gyswllt ar agor o 7am tan 11pm.

Os ydych wedi cael canlyniad eich prawf a bod gennych gwestiynau neu os oes angen rhagor o gyngor arnoch, ewch i dudalen Gwybodaeth i Unigolion a Brofwyd am Haint Covid-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rhannu’r dudalen hon