Neidio i'r prif gynnwy

Gall darparwyr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant, meithrinfeydd, cylchoedd meithrin, crèches a chlybiau y tu allan i’r ysgol wneud cais am hyd at £5,000 i fynd i’r afael ag incwm a gollwyd rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Mehefin 2020.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae hwn yn daliad untro gan Lywodraeth Cymru, nad oes angen ei dalu’n ôl.

Cymhwystra

Rhaid i chi fod wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Ni allwch gael y grant os ydych wedi gwneud cais am gyllid i’r cynlluniau isod, neu os ydych wedi cael cyllid ganddynt:

 • Grantiau ardrethi busnes sy’n cael eu gweinyddu gan eich awdurdod lleol
 • y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF)
 • Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig  (SEISS)
 • Cymorth Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau Newydd
 • Cronfa Gwytnwch Trydydd Sector Cymru (WCVA)
 • Cynllun grant y Mudiad Meithrin

Caiff cynllun grant y Mudiad Meithrin ei gyllido o Gronfa Gwytnwch y Trydydd Sector. Ni roddir cyllid, felly, i ddarparwyr gofal plant o dan y grant hwn yn ogystal â chynllun grant y Mudiad Meithrin. Fodd bynnag, gall cylchoedd meithrin wneud cais am y grant hwn os nad ydynt wedi cael cyllid o dan gynllun grant y Mudiad Meithrin.

Gallwch wneud cais am y grant hyd yn oed os ydych wedi cael cyllid o dan y cynlluniau canlynol:

 • y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (CJRS)
 • y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru
 • Cynllun Cymorth Gofal Plant yn sgil y Coronafeirws
 • Cyllid darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen
 • Dechrau’n Deg

Gallwch weld a ydych yn gymwys i wneud cais drwy ddefnyddio gwiriwr cymhwysedd Busnes Cymru.

Os oedd rhaid i’ch busnes gau dros dro

Os oedd rhaid i’ch busnes gau dros dro yn sgil y coronafeirws, mae modd i chi wneud cais am y grant hwn o hyd os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd eraill. Rhaid i chi gytuno i ail-agor eich gwasanaeth erbyn 14 Medi 2020, neu cyn gynted ag y bo’ch ysgol yn caniatáu hynny os yw’ch gwasanaeth yn gweithredu o ysgol.

Os yw’ch busnes wedi aros ar agor

Gallwch wneud cais am y grant hwn os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd eraill.

Sut i wneud cais

Os ydych yn gymwys, cewch eich cyfeirio at wefan eich awdurdod lleol a fydd yn dweud wrthych sut i wneud cais yn eich ardal chi.

Faint y gallwch ei gael?

Mae’r swm a gewch yn ddibynnol ar eich incwm net o 1 Ebrill hyd at 30 Mehefin 2020 o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2019. 

Os yw incwm net eich busnes wedi ei leihau i hyd at 50%, gallwch gael grant o hyd at £2,500. 

Os yw incwm net eich busnes wedi ei leihau i hyd at 51% neu fwy na hynny, gallwch gael grant o hyd at £5,000. 

Bydd y swm a gewch yn swm ar sail eich lleihad incwm net isaf. Byddwch yn cael un ai £2,500 neu £5,000 ar y mwyaf, yn ddibynnol ar gategori eich busnes.

Bydd gan fusnesau sydd wedi cychwyn masnachu ar 2 Ebrill 2019 neu ar ôl hynny, ac sydd wedi gwneud colled net dros y cyfnod 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 hawl i wneud cais am y grant os ydynt yn bodloni’r meini prawf eraill. Bydd y grant yn naill ai £2,500 neu’n gyfwerth â’r golled net a welwyd yn ystod y cyfod, pa swm bynnag yw’r lleiaf..

Incwm net

Mae’r incwm net yn seiliedig ar y cyfnod o 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019 ac 1 Ebrill i 30 Mehefin 2020. Byddwn yn mesur eich incwm a’ch treuliau dros y cyfnodau hyn. Eich incwm net yw eich incwm ar ôl tynnu’r treuliau o’ch incwm.

Sut i gyfrif eich incwm net

I gael ffigur ar gyfer eich ‘incwm net’:

 1. Adiwch eich incwm a’ch gwariant ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 30 Mehefin 2019 a 1 Ebrill i 30 Mehefin 2020 
 2. Tynnwch eich treuliadau o’ch incwm i gael ffigur eich ‘incwm net’

Os yw eich incwm net o 1 Ebrill i 30 Mehefin 2020 yn is na’ch incwm net ar gyfer yr un cyfnod yn 2019, efallai eich bod yn gymwys am y grant hwn.

Fel rhan o’ch incwm, dylid cynnwys cyllid o ffynonellau cyhoeddus yr ydych yn ei ddisgwyl ar gyfer mis Ebrill i Mehefin 2020 ond sydd heb eich cyrraedd eto, megis incwm o’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru, Dechrau’n Deg, Cynllun Cymorth Gofal Plant yn sgil y Coronafeirws, cyllid darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen ac unrhyw gyllid grant gan eich awdurdod lleol.

Beth y dylid ei gynnwys yn eich cais?

Bydd arnoch angen ddatganiadau ariannol (fel cyfriflenni banc y busnes, neu gyfriflenni banc a ddefnyddir at ddibenion y busnes) er mwyn i chi allu profi’ch incwm a’ch treuliau. Nodwch yn gryno beth yw’r trafodion busnes yn y datganiadau banc.

Pryd y gallwch wneud cais?

Gallwch wneud cais o 24 Awst 2020 i 31 Hydref 2020. Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl 31 Hydref 2020 yn cael eu hystyried.

Pryd y byddwch yn cael y grant?

Rydym yn anelu at wneud taliadau o fewn 30 o ddiwrnodiau o dderbyn eich cais.

Datgan y grant ar eich ffurflen dreth

Bydd angen i chi gynnwys y grant gyda’ch trosiant ar eich ffurflen dreth.

Ceisiadau gan ofalwyr plant

Gall pob darparwr gofal plant, gan gynnwys gwarchodwyr plant, wneud cais am y grant cyn belled â’u bod yn bodloni’r meini prawf. Er hynny, nid yw busnesau sydd wedi cael cymorth drwy’r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (SEISS) neu’r Grant Busnesau Newydd yn gymwys.

Gofalwyr plant sydd wedi’u cofrestru fel unig fasnachwyr yn hytrach na chwmnïau cyfyngedig

Nid oes angen i chi fod wedi cofrestru fel cwmni cyfyngedig i wneud cais am y grant hwn.

Apelau

Nid oes modd apelio os cewch wybodnad ydych yn gymwys i gael y grant.

Rhannu’r dudalen hon