Neidio i'r prif gynnwy

Dilynwch y canllawiau os rydych wedi cael eich cysylltu gan Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Symptomau

Prif symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu bod eich brest neu'ch cefn yn teimlo'n boeth i'w gyffwrdd (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o byliau peswch mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • methu arogli neu flasu neu golli eich synnwyr o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Mae gan y rhan fwyaf o bobl sydd â choronafeirws o leiaf un o'r symptomau hyn.

Cyngor meddygol

Mae symptomau coronafeirws (COVID-19) yn ysgafn fel arfer, ond gall rhai pobl fynd yn sâl iawn.

Mae’n bwysig nad ydych yn ceisio ymdopi’n rhy hir ar eich pen eich hun cyn gofyn am help meddygol. Ewch i’r gwasanaeth coronafeirws ar-lein 111 neu ffoniwch eich meddyg teulu os:

 • nad yw’ch symptomau’n gwella ar ôl 7 niwrnod, neu
 • os ydych yn mynd yn brin eich anadl neu’n chwydu unrhyw bryd, neu
 • yw’r blinder yn eich rhwystro rhag gwneud y pethau rydych yn eu gwneud fel arfer.
 • oes gan faban neu blentyn o dan 5 oed wres ar unrhyw adeg

Os nad oes gennych y rhyngrwyd, ffoniwch 111. Mewn argyfwng meddygol, ffoniwch 999 a rhoi gwybod iddynt bod gennych chi neu berthynas ichi symptomau COVID-19.

Hunanynysu: unigolion â symptomau (gan gynnwys aelodau o'r un cartref)

Os byddwch yn datblygu un o'r symptomau hyn, dylech ddilyn y canllawiau hunanynysu. Hyd yn oed os yw eich symptomau'n ysgafn, rhaid i chi beidio â gadael eich cartref. Gelwir hyn yn hunanynysu. Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau hunanynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eu symptomau. Rhaid i unrhyw un sy'n byw yn yr un tŷ â chi ac sydd heb symptomau ynysu am 10 diwrnod ar ôl i'r person cyntaf yn eich cartref ddechrau cael symptomau.

Er mwyn diogelu eraill, peidiwch â mynd i fannau fel y feddygfa, y fferyllfa neu'r ysbyty os oes gennych unrhyw un o'r symptomau hyn. Arhoswch gartref (hunanynysu) a gwnewch gais am brawf cyn gynted ag y byddwch yn dechrau datblygu symptomau.

Hunanynysu: y cymorth sydd ar gael os ydych wedi eich enwi fel rhywun sydd wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif

Os ydych chi wedi eich enwi fel cyswllt rhywun sydd wedi cael prawf positif am y coronafeirws, bydd rhywun o wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi. Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau yn eich cynghori i hunanynysu am 10 diwrnod o ddyddiad eich cyswllt diwethaf â’r person sydd wedi cael prawf positif.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn gallu hunanynysu heb gymorth ychwanegol neu gyda chymorth teulu a ffrindiau. Ond bydd angen i rai pobl gael cymorth gyda’u siopa, mynediad i fwyd ar frys, casglu meddyginiaeth a mathau eraill o gymorth a chyngor. Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yno i’ch helpu chi drwy’r broses hunanynysu, yn enwedig os ydych chi’n agored i niwed neu os oes gennych chi unrhyw bryderon. Bydd y swyddog olrhain cysylltiadau’n gofyn ichi a ydych chi angen unrhyw gymorth yn ystod eich cyfnod hunanynysu a bydd yn eich cyfeirio at eich awdurdod lleol a fydd yn cydlynu’r cymorth yr ydych ei angen, gan ddefnyddio’r gwasanaethau y maent eisoes wedi bod yn eu darparu i bobl agored i niwed sy’n gwarchod eu hunain, neu ddim yn gwarchod eu hunain yn ystod y cyfyngiadau symud.

Gall hunanynysu fod yn arbennig o heriol os ydych chi:

 • yn edrych ar ôl plant
 • yn gofalu am bobl agored i niwed sydd ddim yn gallu aros gyda ffrindiau a theulu
 • yn dioddef o orbryder neu broblemau iechyd meddwl
 • yn cael problemau ariannol
 • yn ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref
 • yn bryderus am yr effaith ar eich gwaith neu ar eich busnes
 • yn dioddef o gyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes neu anabledd
 • wedi eich cyfyngu gan anableddau dysgu

Nod olrhain cysylltiadau yw diogelu eich iechyd a chefnogi’r gwaith parhaus i reoli lledaeniad coronafeirws. Nid gorfodi neu wyliadwriaeth yw ei bwrpas. Felly pa bynnag heriau sy’n eich wynebu, os ydych yn cael eich adnabod fel unigolyn sydd wedi bod mewn cyswllt â rhywun sydd wedi cael prawf positif byddwch yn cael y cymorth angenrheidiol gan eich awdurdod lleol a rhwydweithiau cymorth a gwirfoddoli lleol i sicrhau bod y broses mor hawdd â phosibl ichi.

Os ydych chi’n cael pethau’n anodd oherwydd y coronafeirws, gallwch ddod o hyd i gymorth yma.

Dod o hyd i help os ydych yn cael pethau'n anodd oherwydd y coronafeirws.

Cymorth i weithwyr neu’n hunangyflogedig

Mae ystod eang o gymorth ar gael i weithwyr a’r hunangyflogedig yn dilyn yr angen i hunanynysu oherwydd bod gennych chi (neu rywun yn eich cartref) symptomau neu eich bod wedi cael prawf positif, neu os gofynnwyd ichi hunanynysu fel rhan o’r broses o olrhain cysylltiadau.