Neidio i'r prif gynnwy

Sut allwch chi helpu pobl agored i niwed regus yn diogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

A gaf i wneud gwaith

Cewch - mae'r rheolau yn caniatáu i chi fynd allan i roi gofal neu i gymorth i berson agored i niwed, gan gynnwys cymorth brys. Mae hyn yn cynnwys nôl bwyd a meddyginiaethau ar eu rhan.

Ond mae’n bwysig iawn nad ydych chi'n peri risg i chi na'r person yr ydych yn gofalu amdano. Dylech barhau i gymryd sylw o'r rheol 2m a chanllawiau golchi dwylo llym.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau neu sy'n hunanynysu aros gartref - ond gallant dal i wirfoddoli drwy gymryd rhan mewn cynlluniau cyfeilio dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol. 

Mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli os ydych chi'n aros gartref. Mae llawer o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a grwpiau gwirfoddoli yn chwilio am bobl i ffurfio cyfeillgarwch gyda phobl dros y ffôn, drwy gynnal sgwrs ffôn rheolaidd gyda nhw.

Cofrestru a dod o hyd i ffyrdd o help gyda Gwirfoddoli Cymru.

Sut ydw i'n diogelu fy hun ac eraill wrth wirfoddoli?

Dylech ond wirfoddoli os ydych yn teimlo'n iach ac nad oes gyda chi symptomau'r coronafeirws (tymheredd uchel a pheswch newydd a pharhaus).

Ni ddylai unrhyw un deimlo o dan bwysau i wirfoddoli. Y cyngor ar gyfer unigolion sy'n agored iawn i niwed ac a arferai warchod eu hunain neu unigolion sydd mewn grŵp 'mewn mwy o berygl' sydd wedi penderfynu gwirfoddoli yw i ddilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn gaeth.

Os ydych yn gallu gwirfoddoli i ddanfon siopa neu feddyginiaethau i gartref ffrind neu gymydog, peidiwch â rhoi eich hunan na'r person yr ydych yn gofalu amdano mewn perygl. Dylech barhau i gymryd sylw o'r rheol 2m a chanllawiau golchi dwylo llym.

Mae canllawiau manwl ar sut i helpu eraill y'n ddiogel ar gael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

A gaf i wirfoddoli os ydw i'n hunanynysu neu'n aros gartref?

Nid yw pob cyfle i wirfoddoli'n golygu mynd tu allan. Un o'r pethau pwysicaf y gallwch chi ei wneud yw cadw mewn cysylltiad gyda phobl eraill.

Tra'ch bod chi'n faros gartref, gallwch helpu pobl drwy wirfoddoli i wneud galwadau, dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol. Gall 'helo' dros y ffôn fod yn bwysig iawn, ond byddwch yn ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli tra'ch bod yn aros gartref. Mae llawer o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a grwpiau gwirfoddoli yn chwilio am bobl i ffurfio cyfeillgarwch gyda phobl agored i niwed sy'n teimlo wedi eu hynysu dros y ffôn drwy gynnal sgwrs ffôn rheolaidd. Gallwch hefyd helpu drwy gydlynu gwirfoddolwyr sydd am fod yn gyfeillion dros y ffôn.

Mae angen gwirfoddolwyr ar fy sefydliad, beth ddylwn i wneud?

Os oes angen gwirfoddolwyr arnoch i helpu gyda'r ymateb i'r coronafeirws, gallwch gofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru ac ychwanegu eich cyfleoedd eich hun.

Cysylltwch â'ch cyngor gwirfoddol sirol lleol i gael cefnogaeth a chanllawiau ynghylch trefnu digwyddiadau gwirfoddoli.

Sut alla i wirfoddoli?

Gallwch gofrestru fel gwirfoddolwr ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Dylai gwirfoddolwyr ddisgwyl rhyw fath o broses ymgeisio ac efallai bydd angen cytuno i god ymddygiad gan y sefydliad.

Beth os oes angen i mi ddefnyddio fy nghar fy hun?

O dan y rhan fwyaf o amgylchiadau, bydd unrhyw gostau teithio yn cael eu had-dalu, ond bydd hyn yn dibynnu ar y math o waith gwirfoddol yr ydych yn ei wneud.

Beth yw'r cyfyngiadau ar wirfoddoli?

Efallai y bydd angen gwirio eich cefndir ar gyfer rhai rolau gwirfoddol. Bydd rolau eraill yn golygu bod angen gwiriad DBS uwch - pan fo gofyn gwneud y gwiriadau hyn, dylid eu nodi yn glir.

Oes. Mae canllawiau defnyddiol ar gael i wasanaethau a sefydliadau gofal cymdeithasol ar sut i fanteisio i’r eithaf ar gymorth gwirfoddolwyr ar hyn o bryd. Mae'n cynnwys cyngor ar addasu rolau, recriwtio gwirfoddolwyr newydd yn ddiogel a gwybodaeth allweddol am wirfoddoli gyda phobl agored i niwed.

Mae angen cefnogaeth arnaf, ond nid oes gennyf deulu i’m helpu. A gaf i gymorth gan wirfoddolwr?

Os nad yw eich ffrindiau neu’ch cymdogion yn gallu eich helpu, cysylltwch â’ch canolfan wirfoddoli leol (Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol) i gael cymorth a chyngor.

A ydych angen gwirfoddolwyr o hyd?

Ydyn, er ein bod wedi gweld haelioni mawr gan bobl ar draws Cymru, wrth inni weld llacio pellach a phobl yn dychwelyd i’w gwaith, bydd y nifer o wirfoddolwyr sydd ar gael yn lleihau.