Neidio i'r prif gynnwy

Sut allwch chi helpu pobl fregus yn ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Alla i wneud gwaith gwirfoddol o dan y rheolau newydd aros adref?

Gallwch - mae'r rheolau newydd yn caniatáu i chi fynd allan i roi gofal neu i helpu person bregus, gan gynnwys help brys. Mae hyn yn cynnwys nôl bwyd a moddion iddyn nhw.

Ond mae’n bwysig iawn nad ydych chi'n peri risg i chi na'r person yr ydych yn gofalu amdanynt. Dylech gadw i gymryd sylw o'r rheol 2m a chanllawiau golchi dwylo llym.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau neu sy'n hunanynysu aros adref - ond gallant dal i wirfoddoli drwy gymryd rhan mewn cynlluniau dros y ffôn neu wneud ffrindiau dros gyfryngau cymdeithasol. Dylai pobl sydd mewn grwpiau risg uchel - pobl sydd dros 70 oed, menywod beichiog neu sydd â chyflwr iechyd arall - aros adref, ond gallant hefyd gymryd rhan mewn cynlluniau cyfeillio dros y ffôn neu dros gyfryngau cymdeithasol.

Mae nifer o gyfleoedd i wirfoddoli tra'ch bod yn aros adref. Mae nifer o Gynghorau Gwirfoddol sirol a grwpiau gwirfoddol yn chwilio am bobl i gyfeillio pobl dros y ffôn drwy sgwrs ffôn rheolaidd.

Cofrestru a dod o hyd i ffyrdd i help gyda Gwirfoddoli Cymru.

Sut ydw i'n amddiffyn fy hun ac eraill wrth wirfoddoli?

Dylech ond gwirfoddoli os ydych yn teimlo'n iach ac nad oes gyda chi symptomau'r coronafeirws (tymheredd uchel a pheswch newydd a pharhaus).

Ni ddylai unrhyw un deimlo pwysau i wirfoddoli, ac ni ddylech wirfoddoli os ydych mewn grŵp risg uchel - dros 70 oed, beichiog neu â chyflwr iechyd arall - neu os ydych wedi derbyn llythyr yn gofyn i chi gymryd mesurau gwarchod gan eich bod yn eithriadol o fregus i afiechyd difrifol os cewch chi'r coronafeirws.

Os ydych yn gallu gwirfoddol i ddanfon siopa neu foddion i ffrind neu gymydog, peidiwch â rhoi eich hunan na'r person yr ydych yn gofalu amdanynt mewn risg. Dylech gadw i gymryd sylw o'r rheol 2m a chanllawiau golchi dwylo llym.

Mae canllawiau manwl i helpu'n ddiogel gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Alla i wirfoddoli os ydw i'n hunanynysu neu'n aros adref?

Nid yw pob cyfle i wirfoddoli'n golygu mynd tu allan. Un o'r pethau pwysicaf allwch chi wneud yn ystod pandemig y coronafeirws yw cadw mewn cysylltiad gyda phobl eraill.

Tra'ch bod chi'n aros adref, gallwch helpu pobl drwy wirfoddoli i wneud galwadau, dros y ffôn neu drwy gyfryngau cymdeithasol. Gall 'helo' dros y ffôn fod yn bwysig iawn, ond byddwch yn ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae nifer o gyfleoedd i wirfoddoli tra'ch bod yn aros adref. Mae nifer o Gynghorau Gwirfoddol sirol a grwpiau gwirfoddol yn chwilio am bobl i gyfeillio pobl fregus sy'n teimlo wedi eu hynysu dros y ffôn drwy sgwrs ffôn rheolaidd. Gallwch hefyd helpu drwy gydlynu gwirfoddolwyr sydd am fod yn gyfeillion dros y ffôn.

Rwyf mewn grŵp risg uchel a does dim teulu gyda fi i'm helpu. Alla i gael help gan wirfoddolwr?

Os nad yw'ch teulu neu'ch cymdogion yn gallu helpu, cysylltwch â'ch canolfan gwirfoddoli lleol (Cyngor Gwirfoddol Sirol) i gael help a chyngor.

Mae angen gwirfoddolwyr ar fy sefydliad, beth ddylwn i wneud?

Os oes angen gwirfoddolwyr arnoch i helpu gydag ymateb i'r coronafeirws, gallwch gofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru ac ychwanegu eich cyfleoedd eich hun.

Cysylltwch â'ch cyngor gwirfoddol sirol lleol i gael cefnogaeth a chanllawiau ynghylch trefnu digwyddiadau gwirfoddoli.

Ydy Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o gefnogaeth i wirfoddolwyr yn ystod y pandemig?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cronfa o £24 miliwn i gefnogi sector gwirfoddol Cymru mewn ymateb i bandemig y coronafeirws.

Bydd Cronfa Ymateb Covid-19 y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwirfoddolwyr a grwpiau sy'n cydlynu camau gwirfoddoli ar draws Cymru. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth ychwanegol i'ch canolfan gwirfoddoli lleol (Cyngor Gwirfoddoli Sirol).
Bydd y cyllid yn rhoi cefnogaeth yn syth i'r rhai mwyaf bregus yng Nghymru, ac yn helpu cydlynu'r miloedd o wirfoddolwyr sydd am helpu eraill yn ystod yr argyfwng presennol.

Bydd £15 miliwn arall ar gael i sicrhau bod pobl yng Nghymru sydd methu â gadael eu cartrefi yn gallu cael dosbarthiadau o fwyd ac eitemau hanfodol eraill i'w drws. Mae oddeutu 75,000 o bobl yng Nghymru sy'n risg uchel o salwch difrifol o'r coronafeirws.

Oes digon o wirfoddolwyr yng Nghyrmu?

Rydym wedi ein gorlethu gan haelioni pobl ledled Cymru sydd am gefnogi'r GIG, eu gwasanaethau lleol a'u cymunedau yn ystod yr amser anodd hwn.

Mae pobl wedi bod yn gynnig eu hamser i helpu eraill ac mae busnesau wedi bod yn cynnig adnoddau eu cwmnïau, adeiladau a hyd yn oed llinellau cynhyrchu cyfan i gefnogi ymateb Cymru i bandemig y coronafeirws.

Ers 1 Mawrth, mae mwy na 3,760 o wirfoddolwyr newydd wedi cofrestru drwy wefannau Cyngor Gwirfoddol Sirol ac mae miloedd o bobl yn ymweld â gwefan Gwirfoddoli Cymru bob dydd i wneud ymholiadau ynghylch cyfleoedd gwirfoddoli.
Ry'n ni'n croesawu help a chefnogaeth pawb.

Sut alla i wirfoddoli?

Gallwch gofrestru fel gwirfoddolwr ar Gwirfoddoli Cymru.

Dylai gwirfoddolwyr ddisgwyl rhyw fath o broses ymgeisio ac efallai bydd angen cytuno i god ymddygiad gan y sefydliad.

Beth os oes angen i mi ddefnyddio fy nghar fy hun?

Yn y mwyafrif o amgylchiadau, bydd unrhyw dreuliau teithio allan o boced yn cael eu had-dalu, ond bydd hyn yn dibynnu ar y math o waith gwirfoddol yr ydych yn ei wneud.

Beth yw'r cyfyngiadau ar wirfoddoli?

Efallai bydd angen gwirio eich cefndir ar gyfer rhai rolau gwirfoddol. Bydd rolau eraill yn golygu bod angen gwiriad DBS uwch - lle bo gofyn gwneud y gwiriadau yma, dylid eu nodi yn glir.

Oes modd i wirfoddolwyr helpu gyda gofal cymdeithasol?

Oes. Mae canllawiau defnyddiol ar gael i wasanaethau a sefydliadau gofal cymdeithasol ar sut i fanteisio i’r eithaf ar gymorth gwirfoddolwyr ar hyn o bryd. Mae'n cynnwys cyngor ar addasu rolau, recriwtio gwirfoddolwyr newydd yn ddiogel a gwybodaeth allweddol am wirfoddoli gyda phobl agored i niwed.

Rhannu’r dudalen hon