Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Sut allwch chi helpu pobl agored i niwed regus yn diogel yn ystod pandemig y coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gaf i wneud gwaith gwirfoddol o dan y rheolau cadw’n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol newydd?

Cewch - mae'r rheolau newydd yn caniatáu i chi fynd allan i roi gofal neu i gymorth i berson agored i niwed, gan gynnwys cymorth brys. Mae hyn yn cynnwys nôl bwyd a meddyginiaethau ar eu rhan.

Ond mae’n bwysig iawn nad ydych chi'n peri risg i chi na'r person yr ydych yn gofalu amdano. Dylech barhau i gymryd sylw o'r rheol 2m a chanllawiau golchi dwylo llym.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau neu sy'n hunanynysu aros gartref - ond gallant dal i wirfoddoli drwy gymryd rhan mewn cynlluniau cyfeilio dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol. 

Mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli os ydych chi'n aros gartref. Mae llawer o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a grwpiau gwirfoddoli yn chwilio am bobl i ffurfio cyfeillgarwch gyda phobl dros y ffôn, drwy gynnal sgwrs ffôn rheolaidd gyda nhw.

Cofrestru a dod o hyd i ffyrdd o help gyda Gwirfoddoli Cymru.

Sut ydw i'n diogelu fy hun ac eraill wrth wirfoddoli?

Dylech ond wirfoddoli os ydych yn teimlo'n iach ac nad oes gyda chi symptomau'r coronafeirws (tymheredd uchel a pheswch newydd a pharhaus).

Ni ddylai unrhyw un deimlo o dan bwysau i wirfoddoli. Y cyngor ar gyfer unigolion sy'n agored iawn i niwed ac a arferai warchod eu hunain neu unigolion sydd mewn grŵp 'mewn mwy o berygl' sydd wedi penderfynu gwirfoddoli yw i ddilyn y canllawiau cadw pellter cymdeithasol yn gaeth.

Os ydych yn gallu gwirfoddoli i ddanfon siopa neu feddyginiaethau i gartref ffrind neu gymydog, peidiwch â rhoi eich hunan na'r person yr ydych yn gofalu amdano mewn perygl. Dylech barhau i gymryd sylw o'r rheol 2m a chanllawiau golchi dwylo llym.

Mae canllawiau manwl ar sut i helpu eraill y'n ddiogel ar gael gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Alla i wirfoddoli os ydw i'n hunanynysu neu'n aros gartref?

Nid yw pob cyfle i wirfoddoli'n golygu mynd tu allan. Un o'r pethau pwysicaf y gallwch chi ei wneud yn ystod pandemig y coronafeirws yw cadw mewn cysylltiad gyda phobl eraill.

Tra'ch bod chi'n faros gartref, gallwch helpu pobl drwy wirfoddoli i wneud galwadau, dros y ffôn neu ar gyfryngau cymdeithasol. Gall 'helo' dros y ffôn fod yn bwysig iawn, ond byddwch yn ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli tra'ch bod yn aros gartref. Mae llawer o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a grwpiau gwirfoddoli yn chwilio am bobl i ffurfio cyfeillgarwch gyda phobl agored i niwed sy'n teimlo wedi eu hynysu dros y ffôn drwy gynnal sgwrs ffôn rheolaidd. Gallwch hefyd helpu drwy gydlynu gwirfoddolwyr sydd am fod yn gyfeillion dros y ffôn.

Rwyf mewn grŵp risg uchel a does dim teulu gyda fi i'm helpu. Alla i gael help gan wirfoddolwr?

Os nad yw ei'ch teulu na'ch cymdogion yn gallu helpu, cysylltwch â'ch canolfan gwirfoddoli lleol (Cyngor Gwirfoddol Sirol) i gael help a chyngor.

Mae angen gwirfoddolwyr ar fy sefydliad, beth ddylwn i wneud?

Os oes angen gwirfoddolwyr arnoch i helpu gyda'r ymateb i'r coronafeirws, gallwch gofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru ac ychwanegu eich cyfleoedd eich hun.

Cysylltwch â'ch cyngor gwirfoddol sirol lleol i gael cefnogaeth a chanllawiau ynghylch trefnu digwyddiadau gwirfoddoli.

Ydy Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o gefnogaeth i wirfoddolwyr yn ystod y pandemig?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cronfa gwertho £24 miliwn i helpu sector gwirfoddol Cymru i ymateb i bandemig y coronafeirws.

Bydd Cronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwirfoddolwyr a grwpiau sy'n cydlynu gwaith gwirfoddoli ar draws Cymru. Mae hyn yn cynnwys rhoi cymorth ychwanegol i'ch canolfan gwirfoddoli lleol (Cyngor Gwirfoddoli Sirol).

Bydd y cyllid yn rhoi cymorth uniongyrchol i'r unigolion mwyaf agored i niwed yng Nghymru, ac yn helpu i gydlynu'r miloedd o wirfoddolwyr sydd am helpu eraill yn ystod yr argyfwng presennol.

Bydd £15 miliwn arall ar gael i sicrhau bod pobl yng Nghymru nad ydynt yn gallu gadael eu cartrefi yn gallu cael cludo bwyd ac eitemau hanfodol eraill at eu drysau. Mae oddeutu 75,000 o bobl yng Nghymru wedi’u nodi fel unigolion sydd mewn perygl mawr o gael salwch difrifol yn sgil y coronafeirws.

Oes digon o wirfoddolwyr yng Nghymu?

Mae pobl ledled Cymru wedi dangos haelioni anhygoel yn eu hawydd i gefnogi'r GIG, eu gwasanaethau lleol a'u cymunedau yn ystod cyfnod anodd hwn.

Mae pobl wedi bod yn cynnig eu hamser i helpu eraill ac mae busnesau wedi bod yn cynnig adnoddau eu cwmnïau, adeiladau a hyd yn oed llinellau cynhyrchu cyfan i gefnogi ymateb Cymru i bandemig y coronafeirws.

Ers 1 Mawrth, mae dros 19,000 o wirfoddolwyr newydd wedi cofrestru drwy wefannau'r Cyngor Gwirfoddol Sirol a Gwirfoddoli Cymru. Bydd angen cymorth gwirfoddolwyr arnom o hyd wrth inni symud allan o’r cyfyngiadau symud. Ein neges ichi felly os ydych chi’n wirfoddolwr yw daliwch ati i wirfoddoli. Os ydych chi wedi cofrestru ar wefan Gwirfoddoli Cymru ond heb glywed dim byd eto, byddwch yn amyneddgar. Efallai y bydd eich angen o hyd dros y misoedd nesaf. Wrth gwrs, os ydych chi’n dal i fod eisiau gwirfoddoli ond heb gael cyfle i wneud eto, nawr yw’r amser i gofrestru, chwilio a gwneud cais ar wefan Gwirfoddoli Cymru. Rydyn ni’n ddiolchgar am help a chefnogaeth pawb.

Sut alla i wirfoddoli?

Gallwch gofrestru fel gwirfoddolwr ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Dylai gwirfoddolwyr ddisgwyl rhyw fath o broses ymgeisio ac efallai bydd angen cytuno i god ymddygiad gan y sefydliad.

Beth os oes angen i mi ddefnyddio fy nghar fy hun?

O dan y rhan fwyaf o amgylchiadau, bydd unrhyw gostau teithio yn cael eu had-dalu, ond bydd hyn yn dibynnu ar y math o waith gwirfoddol yr ydych yn ei wneud.

Beth yw'r cyfyngiadau ar wirfoddoli?

Efallai y bydd angen gwirio eich cefndir ar gyfer rhai rolau gwirfoddol. Bydd rolau eraill yn golygu bod angen gwiriad DBS uwch - pan fo gofyn gwneud y gwiriadau hyn, dylid eu nodi yn glir.

Oes modd i wirfoddolwyr helpu gyda gofal cymdeithasol?

Oes. Mae canllawiau defnyddiol ar gael i wasanaethau a sefydliadau gofal cymdeithasol ar sut i fanteisio i’r eithaf ar gymorth gwirfoddolwyr ar hyn o bryd. Mae'n cynnwys cyngor ar addasu rolau, recriwtio gwirfoddolwyr newydd yn ddiogel a gwybodaeth allweddol am wirfoddoli gyda phobl agored i niwed.