Mae'r grantiau ar lwfansau ariannol sydd ar gael i bobl sy’n byw yng Nghymru i’w cymell i barhau â’u haddysg ar ôl oed gorfodol yr ysgol.

Gwerthusiad Grant Dysgu’r Cynulliad (Addysg Bellach)

Dyddiad rhyddhau: 25 Mawrth 2015

Mae'r astudiaeth yn cynnwys yr argymhellion canlynol:

  • dylai Llywodraeth Cymru parhau i roi cymorth ariannol i oedolion sy'n ddysgwyr mewn Addysg Bellach yng Nghymru drwy gynllun gweinyddol a dargedwyd at rai o aelwydydd incwm isel
  • dylid edrych eto ar y lwfansau cyllid sydd ar gael drwy gynllun Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach), gan gredu, yn ddelfrydol, y dylid cynnig un gyfradd o lwfans yn gyfwerth â'r gyfradd uchaf o £1,500 i fyfyrwyr llawn-amser o aelwydydd gyda throthwy incwm o £18,370 neu lai ond yn cydnabod y gallai hyn arwain at gynnydd mewn galw o gymharu â'r sefyllfa bresennol lle mae 82% o'r derbynwyr eisoes yn cael yr uchafswm yma.

Mae’r adroddiad yn gwneud naw argymhelliad ar gyfer y grant

Gwerthusiad o’r cymorth ariannol i fyfyrwyr mewn Addysg Bellach yng Nghymru Adroddiad Strategol

Dyddiad rhyddhau: 25 Mawrth 2015

Daeth yr adroddiad i'r casgliadau canlynol:

  • mae gan gynlluniau gweinyddol y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu’r Cynulliad (Addysg Bellach) nodau ac amcanion tebyg iawn o ran cymell rhai o oedran addysg ôl-orfodol i barhau neu ddychwelyd i addysg bellach
  • cafodd y cynllun dewisol Cronfa Ariannol wrth Gefn (Addysg Bellach) ei ddarparu i roi cymorth i fyfyrwyr pan fod angen ond mewn gwirionedd mae’n cael ei weinyddu mewn ffordd fwy systematig i ariannu costau a darpariaethau sydd wedi'u cynllunio, yn enwedig o ran trafnidiaeth a gofal plant.

Mae'r adroddiad yma yn argymell cynllun grant gweinyddol sengl sydd â meini prawf incwm y cartref wedi ei osod ar lefel tebyg i drothwy cyfredol y Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) o £18,370 neu lai, ac i chwilio am ffyrdd mwy effeithiol o ariannu rhai o'r costau lletya sy’n cael ei ariannu drwy'r Cynllun Gronfa Ariannol wrth Gefn (Addysg Bellach) ar hyn o bryd, yn enwedig costau cludiant a gofal plant.

Mae'r adroddiad yn gwneud 14 argymhelliad strategol sy'n cynnwys cyllid myfyrwyr ôl-orfodol.

Gwerthusiad Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Dyddiad rhyddhau: 23 Hydref 2014

Canfu'r gwerthusiad hwnnw:

  • mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn helpu i wireddu amryw o bolisïau Llywodraeth Cymru, sydd â’r nod o sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i gael addysg, gan leihau nifer y bobl ifanc heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) a mynd i’r afael â’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol
  • roedd y dadansoddiad ystadegol ar gyfer y prosiect yn dangos bod myfyrwyr sy’n cael y Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn cofrestru i ddilyn addysg ar ôl oed gorfodol yn gynt, ac os nad oeddent yn astudio ar gyfer cymwysterau Safon Uwch, roeddent yn astudio am gyfnod hirach, gan gyrraedd lefel uwch, na’r rheini nad oeddent yn cael y Lwfans
  • er mai’r gred oedd y byddai’r rhan fwyaf o’r rheini a oedd yn cael y Lwfans wedi parhau â’u haddysg heb y Lwfans hwnnw, barn mwyafrif llethol y rhanddeiliaid oedd y dylai’r Cynllun Lwfans Cynhaliaeth Addysg barhau yn ei ffurf bresennol.

Mae’r adroddiad yn gwneud wyth argymhelliad sydd wedi codi o’r casgliadau hyn.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 1138
Ebost: joanne.corke@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Evaluation of the Assembly Learning Grant (Further Education) (ALG (FE)) (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 864 KB

PDF
864 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthusiad o'r cymorth ariannol i fyfyrwyr addysg bellach yng Nghymru - Adroddiad strategol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 536 KB

PDF
536 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Evaluation of the Education Maintenance Allowance (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Evaluation of the Education Maintenance Allowance - Technical appendix (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwerthuso y Lwfans Cynhaliaeth Addysg - Crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 253 KB

PDF
253 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.