Neidio i'r prif gynnwy

Pa weithwyr hanfodol sy’n gymwys i gael gofal plant ac sy’n gallu anfon eu plant i’r ysgol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mae hyn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i:

 • meddygon
 • nyrsys
 • bydwragedd
 • parafeddygon
 • gweithwyr cymdeithasol
 • gweithwyr gofal
 • staff rheng flaen arall ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys gwirfoddolwyr
 • staff cymorth ac arbenigol sydd eu hangen i gynnal sector iechyd a gofal cymdeithasol y DU
 • y rheini sy’n gweithio fel rhan o’r gadwyn gyflenwi iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cynhyrchwyr a dosbarthwyr meddyginiaeth ac offer diogelwch meddygol a phersonol

Gweithwyr addysg a gofal plant

Mae hyn yn cynnwys:

 • staff meithrinfeydd
 • staff addysgu
 • gweithwyr cymdeithasol
 • gweithwyr proffesiynol addysg arbenigol y mae’n rhaid iddynt barhau’n weithgar wrth ymateb i COVID-19 er mwyn i’r dull hwn fod yn effeithiol

Gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus allweddol

Mae hyn yn cynnwys:

 • rheini sy’n hanfodol i gynnal y system gyfiawnder
 • staff crefyddol
 • elusennau a gweithwyr sy’n darparu gwasanaethau rheng flaen allweddol
 • rheini sy’n gyfrifol am reoli’r ymadawedig
 • newyddiadurwyr a darlledwyr sy’n darparu gwasanaeth darlledu cyhoeddus

Gweithwyr llywodraeth leol a chenedlaethol

Mae hyn ond yn cynnwys y swyddi gweinyddol hynny sy’n hanfodol i’r ymateb i COVID-19. Neu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol fel talu budd-daliadau. Mae hyn yn cynnwys asiantaethau llywodraethol a chyrff hyd-braich.

Gweithwyr bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill

Mae hyn yn cynnwys y rheini sy’n ymwneud â bwyd o ran:

 • cynhyrchu
 • prosesu
 • dosbarthu
 • gwerthu
 • cludo,

Mae hefyd yn cynnwys y rheini sy’n hanfodol i ddarparu nwyddau allweddol eraill (er enghraifft meddyginiaeth hylendid a milfeddygol). 

Gweithwyr diogelwch cyhoeddus a diogelwch gwladol

Mae hyn yn cynnwys:

 • heddlu a staff cymorth
 • dinasyddion y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • personél contractwyr a’r lluoedd arfog sy’n hanfodol i gyflawni tasgau amddiffyn a diogelwch gwladol allweddol
 • cyflogeion y gwasanaeth tân ac achub (gan gynnwys staff cymorth)
 • staff yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
 • rheini sy’n cynnal diogelwch ar y ffin
 • staff carchardai a’r gwasanaeth prawf
 • rolau eraill sy’n berthnasol i ddiogelwch gwladol, gan gynnwys y rheini sydd dramor

Gweithwyr trafnidiaeth

Mae hyn yn cynnwys y rheini a fydd yn cadw dulliau trafnidiaeth i fynd drwy’r awyr, ar ddŵr, ar yr heolydd a rheilffyrdd, a hynny i deithwyr a nwyddau. Ma hyn yn cynnwys y rheini sy’n gweithio ar systemau trafnidiaeth y mae cadwyni cyflenwi’n eu defnyddio. 

Gweithwy gwasanaethau ariannol, cyfleustodau, a chyfathrebu

Mae hyn yn cynnwys

 • staff sydd eu hangen i barhau i ddarparu gwasanaethau ariannol hanfodol. Ggan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i weithwyr mewn:
  • banciau
  • cymdeithasau adeiladu
  • marchnadoedd ariannol
 • y sectorau olew, nwy, trydan a dŵr (gan gynnwys carthffosiaeth)
 • y sector technoleg gwybodaeth a seilwaith data,
 • cyflenwadau diwydiant cynradd
 • staff allweddol sy’n gweithio yn y sectorau canlynol:
  • niwclear sifil
  • cemegau
  • telathrebu. Gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i
   • weithrediadau’r rhwydwaith
   • peirianneg maes
   • staff canolfannau galwadau
   • seilwaith TG a data
   • gwasanaethau critigol 999 a 111
  • gwasanaethau post a dosbarthu
  • darparwyr taliadau
  • sectorau gwaredu gwastraff. 

Rhannu’r dudalen hon