Neidio i'r prif gynnwy

Sut a pham rydym yn hyrwyddo gweithio o bell.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Medi 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae COVID-19 wedi newid y ffordd yr ydym yn byw, yn gweithio, yn teithio ac yn cymdeithasu. Mae llawer o bobl wedi gweithio i ffwrdd o’r swyddfa yn ystod y cyfnod clo. Rydym bellach yn awyddus i gydweithio â sefydliadau er mwyn cefnogi newid hirdymor a fydd yn annog rhagor o bobl i weithio o bell.

Ymysg y manteision ar gyfer economïau lleol, busnesau, unigolion a’r amgylchedd mae:

 • lleihad mewn amser teithio a llai o gostau
 • rhagor o hyblygrwydd a gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
 • gwell cynhyrchiant
 • llai o draffig, ac yn arbennig yn ystod yr oriau brig
 • llai o lygredd aer a sŵn
 • y cyfle i ailddylunio ein trefi a chanol ein dinasoedd

Rydym yn pwyso a mesur opsiynau ar gyfer rhwydwaith o ganolfannau gweithio o bell o fewn trefi a chymunedau. Bydd hyn yn:

 • galluogi pobl i weithio’n nes at eu cartrefi
 • galluogi unigolion i gydweithio o fewn eu cymuned leol
 • creu lle ar gyfer y bobl nad ydynt yn gallu gweithio gartref neu nad ydynt yn dymuno gwneud hynny

Hoffem weld model ar gyfer gweithleoedd a fydd yn galluogi staff i ddewis rhwng gweithio yn y swyddfa, gartref neu mewn canolfan benodedig.

Beth yw hyn?

Gwetihio y tu allan i swyddfa draddodiadol neu safle gwaith ‘canolog’. Mae’n cynnwys gweithio o gartref ac yn agos i gartref yn eich cymuned leol.   

Pam ydy ni’n ei wneud?

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, mae llawer o bobl wedi bod yn gweithio o gartref i arafu lledaeniad y feirws.  Gwelsom ei fod wedi arwain at fanteision i weithwyr, cymunedau lleol a’r amgylchedd.   

Y manteision

 • llai neu ddim cymudo a chydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith 
 • llai o dagfeydd, llygredd yn yr aer a sŵn 
 • llai o draffig yn golygu mwy o le i feicwyr a cherddwyr sy’n gorfod teithio i’r gwaith 
 • mwy o gyfleoedd am swyddi a mynediad at fwy o’r gweithlu 
 • manteision economaidd a chymdeithasol i’r stryd fawr.

Fydd yn rhaid i fusnesau newid eu ffordd o weithio?

Hoffem weld 30% o weithwyr Cymru yn gweithio o gartref neu yn agos at y cartref.  Nid yw’n darged ac ni fydd unrhyw ofynion ar sefydliadau a chyflogwyr.  

Bydd nifer o bobl a busnesau am barhau i weithio yn y ffordd mwy hyblyg hwn.  Gallai hyn olygu cymysgedd o weithio yn y swyddfa a gartref neu yn y gymuned leol.  

Er enghraifft: 

 • gallai gweithiwr llawn amser benderfynu gweithio 2 ddiwrnod yn y swyddfa a 3 diwrnod yn y cartref neu’n agos at y cartref (gweithio o bell am 60% o’r amser)
 • gallai rhywun sy’n gweithio 3 diwrnod yr wythnos weithio 1 diwrnod o’r cartref a 2 ddiwrnod yn y swyddfa (gan weithio o bell 33% o’r amser)  

Pryd fydd hyn yn digwydd

Mae angen inni wneud yn siŵr y gallwn greu canolfannau sy’n gweithio i’r gymuned.  Rydym yn gwneud gwaith ymchwil ac yn chwilio am leoliadau peilot i wneud yn siŵr ein bod yn cael hyn yn iawn ac yn lleihau effeithiau negyddol.  Rydym yn gobeithio creu pwrpas newydd i adeiladau ar y stryd fawr.  

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar borth Busnes Cyfrifol.