Skip to main content

Gwnewch Wahaniaeth gyda ni

Gweithio gyda’n gilydd dros Gymru well

Gweithio gyda’n gilydd dros Gymru well

Pam gweithio i Lywodraeth Cymru?

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i helpu i wella bywydau ein dinasyddion.

Mae pob un ohonom, gan gynnwys Ceidwaid Cadw, gweithwyr polisi proffesiynol a chydweithwyr sy’n goruchwylio’r arfordiroedd, wrthi’n Gweithio gyda’n Gilydd dros Gymru Well. Rydym am greu Cymru ffyniannus, iach, uchelgeisiol ac unedig er budd ein dinasyddion heddiw a chenedlaethau’r dyfodol.   

Gydag oddeutu 5000 o staff mewn swyddfeydd ledled Cymru, rydym yn agosáu at y bobl rydym ni’n eu gwasanaethu.

Beth yw’r manteision?

Fel aelod o’n tîm, bydd y canlynol ar gael i chi:

 • Cyflog a phecyn buddion hynod gystadleuol  
 • 31 diwrnod o wyliau blynyddol (amser llawn a pro-rata ar gyfer gweithwyr rhan-amser)
 • 10 o wyliau braint/gwyliau cyhoeddus (amser llawn a pro-rata ar gyfer gweithwyr rhan-amser)
 • Cynnig Dysgu a Datblygu hael
 • Trefniadau gweithio hyblyg

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Rydym ni angen pobl o bob cefndir sydd â gwahanol brofiadau i’n helpu i sicrhau bod ein blaenoriaethau fel Llywodraeth yn llwyddo a’n bod yn sicrhau pontio esmwyth a llwyddiannus i Gymru wrth i’r DU adael yr UE. Rydym yn chwilio’n arbennig am bobl sydd â sgiliau ac arbenigeddau yn y meysydd canlynol:

 • Datblygu a chyflawni polisi
 • Digidol
 • Cyfreithiol
 • Rheoli prosiect
 • Dadansoddi data
 • Yr economi
 • Amgylcheddol
 • Cyflawni gweithredol
 • Ymchwil
 • Cyfathrebu

Cynorthwyo pawb i lwyddo

Rydym yn ymfalchïo ein bod yn gyflogwr o ddewis, yn sefydliad y mae pobl eisiau gweithio ac yn falch o weithio iddo. Am y rheswm hwn, rydym wedi rhoi egwyddorion hawliau dynol, cydraddoldeb, tegwch, urddas a pharch wrth wraidd ein gwerthoedd.

We welcome applications from individuals regardless of age, marriage (including equal/same sex marriage) and civil partnership, sexual orientation, sex, gender identity, disability, race, religion or belief or pregnancy/maternity.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion beth bynnag fo’u hoedran, priodas (yn cynnwys priodas gyfartal/o’r un rhyw) a phartneriaeth sifil, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred neu feichiogrwydd/mamolaeth.

Mae ein rhwydweithiau amrywiaeth staff yn cefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol o fewn Llywodraeth Cymru.

 • Ymwybyddiaeth a Chymorth Anabledd
 • Rhwydwaith Staff o Leiafrifoedd Ethnig
 • PRISM (LGBT+)
 • Menywod Ynghyd

Ydych chi’n barod i wneud gwahaniaeth

Sut i ymgeisio 

Ewch i’n system recriwtio ar-lein i weld rhestr lawn o’n swyddi presennol yn cynnwys ein rolau â blaenoriaeth sydd am gyfnod cyfyngedig, a gwybodaeth am sut i ymgeisio.

Cofnodi’ch diddordeb

Fel arall, gallwch gofnodi’ch manylion yn ein Banc Talent ar-lein a chewch wybod am ein swyddi diweddaraf.

footer

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon