Neidio i'r prif gynnwy

Beth yw hwn?

Dylid ei ddefnyddio mewn cysylltiad â rheoliadau a chanllawiau eraill (mwy cyffredinol) Llywodraeth Cymru.

Mae’r “cerdyn gweithredu” hwn yn rhoi cyngor ar y mesurau sy’n debygol o fod yn rhesymol i leihau’r risg o coronafeirws mewn gweithgareddau dydd i oedolion.

Y Cyd-destun

Mae’r Cerdyn Gweithredu hwn yn ymwneud â’r mesurau y mae’n rhaid i’r rheini sy’n gyfrifol am wasanaethau dydd i oedolion eu cymryd, yn ôl y gyfraith, mewn ymateb i bandemig y coronafeirws.

Mae angen i’r rheini sy’n gyfrifol am y gwasanaethau hyn gymryd mesurau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, a lledaenu’r feirws.

Fel sail ar gyfer penderfynu pa fesurau y dylid eu cymryd, rhaid iddynt hefyd gynnal asesiad penodol o’r risg yn sgil y coronafeirws.

Mae’r Cerdyn Gweithredu’n tynnu sylw at risgiau sy’n gysylltiedig yn gyffredinol â’r lleoliadau hyn ac yn ystyried pa fesurau rhesymol y gellid eu cymryd i liniaru’r risgiau hynny.

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr ac efallai y bydd angen mesurau rhesymol eraill na chyfeirir atynt isod.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon, dylech ofyn am gyngor gan adran iechyd amgylcheddol eich awdurdod lleol cyn gynted â phosibl. Byddwch yn ymwybodol a pharchwch y ffaith mai eu swyddogaeth yw sicrhau y cymerir mesurau rhesymol priodol er mwyn i’ch lleoliad weithredu mor ddiogel â phosibl. Fodd bynnag, nid eu swyddogaeth yw cymeradwyo eich asesiad risg.

Risgiau penodol yn y lleoliadau hyn

Gallai’r risgiau sy’n gysylltiedig â gweithgareddau dydd i oedolion amrywio’n dibynnu ar y lleoliad/eiddo a’r gweithgareddau a ddarperir. Mae bod o fewn pellter agos at eraill wrth weithio yn arwain at risg gynyddol, felly mae’n hanfodol bod y gweithgareddau hyn yn gweithredu o fewn cyd-destun pandemig parhaus.

Er y bydd y risgiau’n amrywio o leoliad i leoliad, ac y bydd yn dibynnu ar ba weithgareddau a gynhelir yn y lleoliad a’r nifer o bobl sy’n bresennol, gallai’r risgiau a ganlyn fod yn rhai cyffredin:

 • Gall natur agos y gweithgareddau olygu nad yw bob amser yn bosibl cadw pellter corfforol;
 • Gall staff fod wyneb yn wyneb â chwsmeriaid ac yn agos atynt wrth wneud gweithgareddau, sy’n arwain at risg os yw person yn heintus;
 • Bydd defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau staff o dan do am gyfnodau estynedig o amser;
 • Mewn rhai achosion, gellir defnyddio trafnidiaeth a rennir ar gyfer teithio i weithgareddau. Caniateir rhannu trafnidiaeth, fodd bynnag dylai’r bobl sy’n gwneud hynny edrych ar ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Pa gamau rhesymol y dylwn i ystyried eu cymryd i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws?

Er ei bod yn annhebygol y bydd yn bosibl lliniaru’r risgiau’n llwyr mewn lleoliadau o’r math hwn, mae rhai mesurau’n rhai rhesymol, felly rhaid eu cymryd.

Dylech ystyried a yw’r mesurau a ganlyn yn rhai rhesymol i’w cymryd. Dylai’r mesurau y byddwch yn eu cymryd fod wedi’u llywio gan eich asesiad o’r risg o ledaenu coronafeirws drwy eich defnydd o’r eiddo neu gerbydau, a dylech deilwra’r mesurau i’ch amgylchiadau penodol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu templed safonol ar gyfer asesiadau risg coronafeirws, ac mae gwybodaeth bellach ar gael gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i’ch cefnogi chi.

 1. Ni chaiff unrhyw un, gan gynnwys staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr, cleientiaid, na gofalwyr, sydd â symptomau, wedi cael prawf positif, neu’n aros canlyniad prawf ddod i’r gweithgaredd a rhaid iddynt gadw at y canllawiau hunanynysu. Nid oes angen i unrhyw oedolion sydd wedi cael dos llawn o’r brechlyn a phlant a phobl ifanc o dan 18 oed hunanynysu oherwydd eu bod wedi dod i gysylltiad ag achos positif. Fodd bynnag, bydd rhaid i oedolion sydd heb gael dos llawn o’r brechlyn barhau i hunanynysu am y 10 diwrnod llawn. Rhaid rhoi mesurau diogelwch ychwanegol ar waith ar gyfer staff sy’n gweithio yn y canolfannau dydd, gan gynnwys asesiad risg a phrofion llif unffordd dyddiol.
 2. Dylai unrhyw un sy’n mynd yn sâl neu’n sylwi ar symptomau pan fyddant yn y lleoliad adael yn syth a dilyn y cyngor Profi, Olrhain, Diogelu, gan gynnwys trefnu prawf. 
 3. Dylid cadw’r trefniadau staffio mor sefydlog â phosibl a dylai pawb sy’n bresennol yn y lleoliad gadw pellter o 2m oddi wrth ei gilydd os yw’n bosibl. Yn achos staff, dylid gwneud pob ymdrech i alluogi staff i gadw 2m oddi wrth ei gilydd bob amser.
 4. Efallai y bydd rhai pobl angen cefnogaeth ychwanegol neu addasiadau ychwanegol i ddilyn y gofynion diogelwch Covid.
 5. Atal rhannu bwyd, diod, cyllyll a ffyrc, ac offer.
 6. Sicrhau glanhau rheolaidd a gweithdrefnau hylendid personol effeithiol, yn enwedig sicrhau bod pawb sy’n bresennol yn golchi eu dwylo’n rheolaidd.
 7. Annog pawb sy’n bresennol i roi gwybod am unrhyw ganlyniadau positif i chi yn uniongyrchol.
 8. Dylai staff a gwirfoddolwyr gymryd prawf llif unffordd (LFD) gartref ddwywaith yr wythnos cyn dod i’r gwaith, gyda bwlch o 3 neu 4 diwrnod rhwng profion. Dylai unrhyw un sy’n cael prawf LFD positif ynysu a chael prawf PCR o fewn 24 awr. Nid oes angen i ddefnyddwyr gwasanaeth gael profion rheolaidd er mwyn bod yn bresennol.

Cyfathrebu

Mae gennych gyfrifoldeb cyfreithiol i ddarparu gwybodaeth i’r rheini sy’n dod i’ch safle ac yn gweithio yno am sut i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws. Mae hyn yn cynnwys, yn benodol, rhoi gwybodaeth i’r rheini sy’n bresennol am eu risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws fel y nodwyd yn yr asesiad risg a’r mesurau i’w cymryd i leihau’r risg.

Gallai hyn gynnwys cyhoeddiadau, arwyddion clir (e.e. arwyddion, tâp neu baent ar y llawr) i nodi’r uchafswm nifer o bobl a gaiff fod yn bresennol mewn ardal neu gerbyd penodol, systemau ciwio a systemau unffordd. 

Dolenni at ganllawiau allweddol

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 100 KB.

Maint Ffeil 100 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.