Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i unigolion a gofalwyr sy'n defnyddio gweithgaredd dydd yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Gorffennaf 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid yw COVID-19 wedi diflannu o’n cymunedau. Mae’r feirws yn parhau i fod yn risg ac felly rydym eisiau eich diogelu pan fyddwch yn mynd i weithgareddau yn y gymuned. Mae’r rhaglen frechu’n gweithio ond mae angen inni fod yn ofalus ac, er mwyn sicrhau diogelwch pawb, ni allwn fentro dod â COVID i’n gweithgareddau.

Ni ddylech chi (na’ch gofalwr) ddod i’r gweithgaredd os ydych chi/os ydyn nhw yn sâl gyda symptomau COVID. Ni ddylech ddod chwaith os ydych chi/os ydyn nhw wedi cael prawf positif neu’n aros am ganlyniad prawf. Ni ddylech ddod chwaith os ydych wedi dod i gysylltiad agos neu’n byw ar yr un aelwyd â rhywun sydd wedi cael prawf COVID positif. Dylech ddilyn y canllawiau hunanynysu.

Gofynnwn ichi wrando ar y canllawiau y bydd pobl yn eu rhoi ichi, a’u dilyn er mwyn eich cadw chi ac eraill yn ddiogel. Cadwch at yr holl ofynion angenrheidiol i sicrhau bod eich gweithgaredd yn ddiogel ac yn rhydd rhag COVID. Mae hyn yn cynnwys:

  • rhannu eich manylion cyswllt chi a manylion cyswllt eich teulu/gofalwyr
  • dilyn gofynion Profi, Olrhain, Diogelu os gofynnir ichi wneud hynny
  • defnyddio hylif diheintio dwylo a chyfleusterau golchi dwylo’n rheolaidd
  • cadw at y rheol 2m
  • gwisgo gorchudd wyneb os oes angen

Bydd cynllun eich gweithgareddau wedi newid ers y cyfnod cyn COVID. Y rheswm dros hyn yw i ddiogelu pawb sy’n bresennol ac yn gweithio yn y gweithgaredd. Gallwch ddisgwyl i staff fod yn gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE), fel gorchudd wyneb a menig. Bydd staff yn gwneud popeth y gallant i’ch cadw chi a phawb arall sy’n bresennol yn ddiogel ac mae’n bwysig eich bod yn gwrando arnynt i leihau’r risgiau.

Os ydych chi’n mynd yn sâl gydag unrhyw un o’r symptomau COVID ar unrhyw adeg cyn neu ar ôl eich ymweliad, arhoswch gartref a threfnwch brawf COVID. Dylech roi gwybod i’r staff sy’n cynnal y gweithgaredd cyn gynted â phosibl bod gennych symptomau, a phan fyddwch yn cael canlyniad eich prawf.