Neidio i'r prif gynnwy

Crynodeb o bwrpas y Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg.

Pwrpas

Rôl y Grŵp yw darparu cyngor strategol i Grŵp Nawdd y Cymoedd Technoleg ar amcanion strategol, blaenoriaethau a chyflawniad sy’n gysylltiedig â’r Cymoedd Technoleg.

Dyma'r weledigaeth ar gyfer y Cymoedd Technoleg:

“Yn 2027, bydd Cymoedd de Cymru, a Blaenau Gwent yn benodol, yn ganolfan gydnabyddedig yn fyd-eang am ddatblygu technolegau newydd, i gefnogi diwydiant arloesol.

Mae'r Cymoedd Technoleg yn rhaglen fuddsoddi deng mlynedd a gynlluniwyd i helpu i greu 1,500 o swyddi cynaliadwy yn bennaf mewn technolegau newydd ac yn y sector gweithgynhyrchu uwch.

Mae'r weledigaeth yn adlewyrchu uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer twf economaidd, fel yr amlinellir yn ei strategaeth economaidd ‘Ffyniant i Bawb’ a chan gefnogi'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi. 

Swyddogaethau a Chyfrifoldebau

Rôl Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg yw darparu cyngor wedi’i gydgysylltu i Grŵp Nawdd y Cymoedd Technoleg ar:

  • amcanion strategol, blaenoriaethau a chyflawniad sy’n gysylltiedig â’r Cymoedd Technoleg,
  • arferion gorau a dysgu mewn rhanbarthau eraill yn y DU ac yn rhyngwladol,
  • sut mae defnyddio a chyflwyno buddsoddiad yn y Cymoedd Technoleg i annog yr effaith gadarnhaol fwyaf posibl ar draws Blaenau Gwent yn benodol ac economi ehangach Cymru,
  • sut mae adolygu'r gweithgarwch a chynnydd hyd yma mewn cysylltiad â'r Cymoedd Technoleg. Gall hyn gynnwys cyngor strategol ar gyfer cyfleoedd buddsoddi, annog datblygu cadwyn gyflenwi, adnabod anghenion o ran eiddo a seilwaith sydd eu hangen, cefnogi busnesau, allforio rhyngwladol, ymchwil a datblygu, marchnata a hyrwyddo ardal Blaenau'r Cymoedd yn ehangach.

Y Gyllideb

Nid oes cyllideb gan y Grŵp.

Aelodaeth

Bydd aelodaeth y Grŵp yn adlewyrchu ac yn cynrychioli diwydiant, busnesau bach a chanolig, entrepreneuriaid, llywodraeth leol, arbenigedd prosiectau arbenigol, cyllid ac AB/AU ac yn cynnwys rhwng 8 a 10 o aelodau.

Yn ychwanegol at aelodau craidd y Grŵp, gellir chwilio am arbenigedd i gyfrannu at y Grŵp wrth iddo ymgymryd â’i waith. Gall hyn gynnwys mewnbwn gan unigolion a sefydliadau ledled Cymru, y DU neu’n rhyngwladol er mwyn adlewyrchu cwmpas y prosiect.

Cyfarfodydd

Cadeirydd

Mae Mark Langshaw wedi cael ei benodi’n Gadeirydd Grŵp Cynghori Strategol interim y Cymoedd Technoleg gan Lywodraeth Cymru. Yn absenoldeb y Cadeirydd sydd wedi’i benodi, bydd aelodau’r Grŵp yn cytuno ac yn penodi un o’u plith i lywyddu.

Amledd y Cyfarfodydd

Mae disgwyl i'r Grŵp gyfarfod yn chwarterol, gydag opsiwn i gynnal cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen.

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

Mae disgwyl i aelodau fynychu’r cyfarfodydd yn rheolaidd. Gellir terfynu penodiadau, heb rybudd, os bydd y presenoldeb mor afreolaidd fel ei fod yn ymyrryd â’r gwaith o weithredu Grŵp Cynghori Strategol y Cymoedd Technoleg yn effeithiol.

Cworwm

Bydd cworwm pan fydd mwyafrif yr aelodau (h.y. mwy na 50%) yn bresennol. 

Ffyrdd o Weithio / Ysgrifenyddiaeth

Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y Swyddfa Gyffredinol yng Nglyn Ebwy.  Bydd y Grŵp yn cael ei arwain gan raglen waith a benderfynir gan Grŵp Nawdd y Cymoedd Technoleg gan adlewyrchu mewnbwn gan aelodau'r Grŵp Cynghori. 

Yn ychwanegol at aelodau’r Grŵp, gall swyddogion Llywodraeth Cymru fynychu cyfarfodydd yn gyson, ac unrhyw aelodau cyfetholedig ychwanegol fel y cytunir gyda'r Grŵp. 

I hwyluso bod yn agored, rhaid trin cynnwys dogfennau a thrafodaethau cyfarfodydd y Grŵp yn gyfrinachol. Dylai dogfennau ac unrhyw wybodaeth arall a ddarperir i'r Grŵp barhau’n gyfrinachol ac ni ddylid eu datgelu oni bai fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw i ryddhau'r wybodaeth. 

Gall dogfennau, gan gynnwys nodiadau cyfarfodydd, fod yn destun ceisiadau mynediad at wybodaeth a wneir o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Os derbynnir ceisiadau o'r fath, dilynir gweithdrefnau Rhyddid Gwybodaeth safonol Llywodraeth Cymru.

Amseru

Mae'r Grŵp wedi'i benodi ar sail gorchwyl a gorffen, hyd at fis Mawrth 2020.

Caiff Llywodraeth Cymru roi mis o rybudd o ddiddymu’r Grŵp ar unrhyw adeg.

Gall y naill barti neu’r llall derfynu penodiadau i'r Grŵp drwy roi mis o rybudd yn ysgrifenedig i'r Cadeirydd ac anfon copi at Uwch Swyddog Cyfrifol (USC) y Cymoedd Technoleg.

Pleidleisio

Rhaid i aelodau'r Grŵp wneud eu gorau bob tro i sicrhau consensws ynghylch penderfyniadau. Bydd y Grŵp Nawdd yn cael gwybod am y trafodaethau ynghylch penderfyniadau os nad oes posib sicrhau consensws cytûn.

Ymwadiad

Mae Llywodraeth Cymru’n cadw’r hawl i beidio â gweithredu ynghylch unrhyw argymhelliad a wneir gan y Grŵp os yw gwneud hynny’n cael ei ystyried yn amhriodol. 

Rhannu’r dudalen hon