Neidio i'r prif gynnwy

Aelodaeth grŵp Cyflawni ar Ymwrthedd Gwrthficrobaidd Mewn Anifeiliaid a'r Amgylchedd.

Gavin Watkins

Mae Gavin yn Uwch-swyddog Milfeddygol yn Swyddfa Prif Swyddog Milfeddygol Llywodraeth Cymru. Ei ddiddordebau proffesiynol yw clefydau heintus anifeiliaid fferm, meddyginiaethau ataliol milfeddygol, yn enwedig mewn gwartheg, defaid ac ymwrthedd gwrthficrobaidd. Cyn ymuno â Llywodraeth Cymru, bu Gavin yn gweithio fel Swyddog Archwilio Milfeddygol yng Nghaerfyrddin a chyn hynny roedd yn ymchwilydd clefydau bacteria mewn defaid.

Eifiona Williams

Mae Eifiona Williams yn bennaeth Dŵr o fewn Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru.

Ifan Lloyd

Mae Ifan Lloyd yn filfeddyg sydd â thros 30 o flynyddoedd o brofiad yn y maes clinigol cymysg preifat yng Nghymru ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn anifeiliaid fferm. Ar hyn o bryd mae’n filfeddyg ymgynghorol rhan-amser yng Ngrŵp Milfeddygol St James yn Abertawe. Ifan yw llywydd presennol Cangen Cymru o Gymdeithas Milfeddygol Prydain,  mae’n gyfarwyddwr milfeddygol ar Iechyd Da (Gwledig) Cyf ac yn gyfarwyddwr ar Cefn Gwlad Solutions Cyf. Mae Ifan yn cynrychioli Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru ar y Grŵp Cyflenwi hwn.

Gareth Thomas

Mae Gareth yn ffermwr gwartheg eidion â defaid ar  fferm deuluol ar Ynys Môn a aelod o Fudiad y Ffermwyr Ifanc, yn ogystal â Grŵp Cenhedlaeth Nesaf NFU Cymru ac yn gyd-aelod o’r Academi Amaeth, Rhaglen Busnes ac Arloesedd. 

Robert Smith 

Mae Rob Smith yn lawfeddyg milfeddygol anifeiliaid fferm ac yn gyfarwyddwr Gwasanaethau Milfeddygol Farm First yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae Robert ar fwrdd Iechyd Da, partner cyflenwi milfeddygol De Cymru ac yn Gadeirydd eu gweithgor ar y defnydd cyfrifol o feddyginiaeth gwrthficrobaidd yng Nghymru.

Ian Jones 

Mae Ian yn filfeddyg ac yn berchennog Grŵp Milfeddygol Hafren yn y Canolbarth. Mae ei bractis yn trin anifeiliaid fferm, dofednod, ceffylau ac anifeiliaid bach. Ei ddiddordeb penodol yw Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ac mae'n teimlo'n gryf ynghylch sicrhau defnydd cyfrifol o feddyginiaethau gwrthficrobaidd.

Amelia Stevens

Mae Amelia yn filfeddyg ceffylau ac mae’n aelod o Gyngor Cangen Cymru o’r BVA. Gan ei bod wedi gweithio gydag anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes o fewn practis gwledig cymysg mae’n llwyr ymwybodol o berygl ymwrthedd i gyffuriau mewn anifeiliaid. Mae hi’n gyfrifol am gynghori ynghylch arferion rhagnodi a mesurau bioddiogelwch sy’n digwydd ar hyn o bryd o fewn y proffesiwn milfeddygol. Mae hefyd yn awgrymu gwelliannau ymarferol y gallai milfeddygon eu gwneud er mwyn gwarchod iechyd a lles anifeiliaid yn well a sicrhau nad yw ymwrthedd i gyffuriau yn lledu drwy’r amgylchedd.

Robin Howe

Mae Robin wedi hyfforddi yn feddygol a hefyd mewn mcrobioleg clinigol. Ar ôl gweithio fel Uwch Ddarlithydd Ymgynghorol ym Mhrifysgol Bryste ac Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Bryste am gyfnod symudodd i Gymru yn 2005 i fod yn ficrobiolegydd ymgynghorol ac i arwain Rhaglen Ymwrthedd i Gyffuriau Cymru.  Robin yw’r Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Microbioleg Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac mae wedi cynnal lleoliad clinigol yn labordy Caerdydd Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ef yw Cadeirydd Pwyllgor Sefydlog Cymdeithas Brydeinig Cemotherapi Gwrthficrobaidd ar gyfer Profi Ymwrthedd Gwrthficrobaidd ac mae’n aelod o Bwyllgor Llywio EUCAST (Pwyllgor Ewropeaidd ar gyfer Profi Ymwrthedd.

Wyn Evans

Mae Wyn yn ffermwr cig eidion a defaid ac mae’n ffermio ar ucheldir Cwm Ystwyth, i’r de o Aberystwyth. Ef yw Cadeirydd presennol Bwrdd Da Byw NFU Cymru.

Ann Davies

Ffermwr godro o Sir Gaerfyrddin yw Ann a hi yw Is-Gadeirydd presennol Cangen Sir Gâr o’r FUW. Mae wedi ffermio ym Mremenda Uchaf ers 1991 ac mae wedi gweld newidiadau di-ri o fewn y sector yn ystod y cyfnod hwn.

Gwen Rees

Mae Gwen Rees yn filfeddyg ac yn Uwch Gydymaith Ymchwil yng Ngholeg Milfeddygol Bryste.  Cwblhaodd Gwen ei Doethuriaeth gan astudio y defnydd o feddygaeth filfeddygol ar ffermydd llaeth, ac mae’n arweinydd prosiect i Arwain Vet Cymru, gan sefydlu Rhwydwaith Hyrwyddo Rhagnodi Milfeddygol Led-led Cymru.   

Christopher Teale

Milfeddyg yw Chris sy’n gweithio i’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA). Mae’n arwain y gwaith ar ymwrthedd i gyffuriau gwrthficrobaidd o fewn yr Asiantaeth. Mae Chris wedi bod yn aelod o bwyllgorau sy’n ystyried ymwrthedd i gyffuriau gwrthficrobaidd ar ran Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), Cymdeithas Cemotherapi Gwrthficrobaidd Prydain, yr Asiantaeth Feddyginiaethau Ewropeaidd (EMA) ac Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA).

Kitty Healey