Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y bydd 21 o ganolfannau dysgu cymunedol ychwanegol yn cael eu hadeiladu ar draws Cymru, diolch i Grant Cyfalaf Canolfannau Cymunedol gwerth £15m .

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ebrill 2019
Diweddarwyd diwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae’r gronfa yn rhan o’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif, sef buddsoddiad o £3.7 biliwn dros ddau gam neu gyfnod, a gychwynnodd yn 2014. Diben y gronfa yw adnewyddu adeiladau addysgol drwy Gymru.

Prif ddiben y £15m fydd cyllido prosiectau sy’n helpu’r gymuned leol.

Gall hyn olygu addasu adeiladau presennol ar gyfer cael eu defnyddio gan y gymuned ehangach, megis cynyddu maint neuadd yr ysgol, trwy roi cyfleusterau arbenigol sy’n ehangu’r defnydd neu wella’r cyfleusterau chwaraeon er mwyn i bobl leol eu defnyddio. 

Defnyddir y cyllid hefyd i greu mannau sy’n diwallu angen penodol o fewn y gymuned leol, megis dysgu ieithoedd newydd neu sgiliau galwedigaethol.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

 “Mae ein Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif eisoes yn gwneud gwahaniaeth i ddisgyblion, athrawon a chymunedau lleol drwy Gymru; gan roi mynediad iddynt i gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf.

“Mae ysgolion yn elfen hollbwysig o’r gymuned, ac rwy’n ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw sicrhau bod ein hysgolion yn addas at y diben, a’u bod hefyd yn gallu diwallu anghenion y gymuned leol.

“Dyma pam ry’n ni wedi ymrwymo i gyflwyno mwy o ganolfannau dysgu cymunedol, ac yn bwriadu rhoi prosiectau sy’n canolbwyntio ar y gymuned wrth wraidd cam nesaf y rhaglen.

“Gyda chymorth y cyllid ychwanegol hwn, gall awdurdodau lleol adeiladu canolfannau newydd neu newid y cyfleusterau presennol er mwyn iddynt allu darparu gwasanaethau hanfodol i’r gymuned, megis cymorth o ran gofal plant neu gymorth i ddysgu fel teulu.”