Neidio i'r prif gynnwy

Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y bydd 21 o ganolfannau dysgu cymunedol ychwanegol yn cael eu hadeiladu ar draws Cymru, diolch i Grant Cyfalaf Canolfannau Cymunedol gwerth £15m .

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Ebrill 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae’r gronfa yn rhan o’r Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif, sef buddsoddiad o £3.7 biliwn dros ddau gam neu gyfnod, a gychwynnodd yn 2014. Diben y gronfa yw adnewyddu adeiladau addysgol drwy Gymru.

Prif ddiben y £15m fydd cyllido prosiectau sy’n helpu’r gymuned leol.

Gall hyn olygu addasu adeiladau presennol ar gyfer cael eu defnyddio gan y gymuned ehangach, megis cynyddu maint neuadd yr ysgol, trwy roi cyfleusterau arbenigol sy’n ehangu’r defnydd neu wella’r cyfleusterau chwaraeon er mwyn i bobl leol eu defnyddio. 

Defnyddir y cyllid hefyd i greu mannau sy’n diwallu angen penodol o fewn y gymuned leol, megis dysgu ieithoedd newydd neu sgiliau galwedigaethol.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

 “Mae ein Rhaglen i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif eisoes yn gwneud gwahaniaeth i ddisgyblion, athrawon a chymunedau lleol drwy Gymru; gan roi mynediad iddynt i gyfleusterau addysgol o’r radd flaenaf.

“Mae ysgolion yn elfen hollbwysig o’r gymuned, ac rwy’n ymwybodol iawn o ba mor bwysig yw sicrhau bod ein hysgolion yn addas at y diben, a’u bod hefyd yn gallu diwallu anghenion y gymuned leol.

“Dyma pam ry’n ni wedi ymrwymo i gyflwyno mwy o ganolfannau dysgu cymunedol, ac yn bwriadu rhoi prosiectau sy’n canolbwyntio ar y gymuned wrth wraidd cam nesaf y rhaglen.

“Gyda chymorth y cyllid ychwanegol hwn, gall awdurdodau lleol adeiladu canolfannau newydd neu newid y cyfleusterau presennol er mwyn iddynt allu darparu gwasanaethau hanfodol i’r gymuned, megis cymorth o ran gofal plant neu gymorth i ddysgu fel teulu.”

Ceir rhagor o wybodaeth am brosiectau a ariennir drwy'r grant yn y tabl isod:

 

Awdurdod Lleol/ Sefydliad Addysg Bellach

 

Rhanbarth

 

Disgrifiad byr o'r prosiect

Abertawe

Canol /Gorllewin Cymru

Darparu cyfleusterau cymunedol, cyfleusterau chwaraeon a mannau hyblyg yn Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed, Abertawe, at ddefnydd yr ysgol, y gymuned ac at ddefnydd amlasiantaethol.

Caerffili

De-ddwyrain Cymru

Creu cyfleuster athletau yn Ysgol Gynradd Rhiw Syr-Dafydd sy'n gwasanaethu ysgolion drwy'r sir a'r gymuned ehangach hefyd

Castell-nedd Port Talbot

Canol /Gorllewin Cymru

Creu 'Hafan', ystafell gymunedol llawn adnoddau / ychwanegiad i Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle’r Ynn, Llansawel 

Ceredigion

Canol /Gorllewin Cymru

Ehangu Canolfan Hamdden Plascrug i greu Canolfan Gymunedol - pwynt cyswllt cyntaf i ystod eang o wasanaethau sy'n cefnogi teuluoedd ar safle sydd gerllaw nifer o ysgolion.

Coleg Caerdydd a'r Fro

Canol De Cymru

Creu Canolfan Chwaraeon a Chwarae Cymunedol Canal Park yn Nhrebiwt, un o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, i'w defnyddio'n rhad ac am ddim gan ysgolion a digwyddiadau chwarae a chwaraeon cymunedol sydd wedi eu trefnu. Prosiect ar y cyd â Chyngor Caerdydd

Coleg Cambria

Gogledd Cymru

Creu Canolfan Dysgu Cymunedol ar gampws Llysfasi sy’n cynnwys cydleoli cyfleusterau i gefnogi busnesau gwledig.

Conwy

Gogledd Cymru

Creu estyniad amlbwrpas i Ysgol Pencae ar gyfer gofal plant, cydleoli gwasanaethau at ddefnydd rhieni a'r gymuned.

Conwy

Gogledd Cymru

Adeiladu ystafell amlbwrpas ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid a'r gymuned yn ardal Bae Cinmel fel rhan o gampws newydd yr ysgol.

Conwy

Gogledd Cymru

Adeiladu ystafell amlbwrpas ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid a'r gymuned yn ardal Llanddulas fel rhan o gampws newydd yr ysgol.

Gwynedd

Gogledd Cymru

Adeiladu neuadd gymunedol newydd a chanolfan aml wasanaeth gydag ystafelloedd cyfarfod fel rhan o Ysgol Cymerau, Pwllheli.  Bydd y cyngor cymuned yn cyfarfod yma.             

Gwynedd

Gogledd Cymru

Adeiladu canolfan gymunedol a chanolfan aml wasanaeth newydd fel rhan o Ysgol y Faenol, Bangor, sy'n cynnwys cartref i'r cyngor cymuned

Merthyr

Canol De Cymru

Creu man ymgysylltu a hyfforddi yng Nghanolfan Parth Cymunedol y Gurnos sy'n datblygu model cydleoli gwasanaethau; creu Canolfan Cyfryngau a Chlinig Creadigol mewn adeilad gyfagos.

Pen-y-bont ar Ogwr

Canol De Cymru

Ysgol Brynteg - Canolfan y Dwyrain. Adleoli canolfan aml wasanaeth i'r ysgol er mwyn gwneud lle i 40 o staff a chaniatáu ar gyfer gwaith integredig agos.

Rhondda Cynon Taf

Canol De Cymru

Creu neuadd newydd, cyfleusterau gofal plant ac ystafell gymunedol yn Ysgol Gynradd Ffynnon Taf, Ffynnon Taf.

Rhondda Cynon Taf

Canol De Cymru

Ehangu ac ad-drefnu Canolfan Gymunedol Porth Plaza - safle amlasiantaethol i helpu unigolion a theuluoedd gael mynediad at wasanaethau.

Sir Benfro

Canol /Gorllewin Cymru

Ailwampio bloc Gwyddoniaeth Ysgol Penfro gynt a chydweithio ag Ysgol Harri Tudur a'r ganolfan hamdden i greu canolfan ar gyfer y cwricwlwm galwedigaethol.

Sir Gaerfyrddin

Canol /Gorllewin Cymru

Adeiladu ystafell gymunedol fel ychwanegiad at ysgol a adeiladwyd ar gyfer yr 21ain ganrif - Llanymddyfri (Ysgol Rhys Pritchard). Cyfle i ddiwallu'r angen am fannau i'r gymuned mewn ardal wledig

Sir y Fflint

Gogledd Cymru

Canolfan Dysgu Cymunedol ac amlasiantaethol ar gampws Queensferry, i'w adeiladu wrth ochr ysgol ag uned cyfeirio disgyblion/ canolfan gofal dydd i oedolion, er mwyn diwallu'r angen am gyfleoedd dysgu a chwaraeon

Torfaen

De-ddwyrain Cymru

Creu estyniad i Ysgol Arbennig Crownbridge ar gyfer caffi a gwagle hygyrch amlddefnydd er mwyn meithrin cysylltiadau rhwng yr ysgol, y gymuned a gwasanaethau.

Torfaen

De-ddwyrain Cymru

Creu maes chwarae 3G yn Ysgol Uwchradd Gorllewin Trefynwy at ddefnydd yr ysgol yn ystod y diwrnod ysgol ac at ddefnydd y gymuned ar adegau eraill.

Ynys Môn

Gogledd Cymru

Datblygu Canolfan Gymunedol Bryn Hwfa i ddwyn ynghyd ystod o adnoddau ar draws asiantaethau i roi cymorth i fyfyrwyr anabl a'u rhieni/gofalwyr

Rhannu’r dudalen hon