Neidio i'r prif gynnwy

Grant i annog a chefnogi pobl i gofrestru i bleidleisio mewn etholiadau.

Cyhoeddwyd gyntaf:
1 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae £100,000 ar gael i gynyddu’r nifer sy’n cofrestru i bleidleisio. Bwriedir i gymaint o bobl yn ein grwpiau targed â phosibl elwa ar y cyllid. Byddwn yn chwilio am dystiolaeth gan ymgeiswyr ynghylch faint o bobl y maent yn eu cyrraedd yn genedlaethol neu’n rhanbarthol.

Rydym yn rhagweld y byddwn yn rhoi arian i oddeutu 6 sefydliad trydydd sector gyda’r grantiau o gwmpas £15,000. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried ariannu grantiau mwy neu lai yn dibynnu ar lefel ac ystod y ceisiadau a gawn.

Ynglŷn â'r grant

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i leihau'r diffyg democrataidd. Ein blaenoriaeth yw bod nifer y pleidleiswyr sydd newydd ddod yn gymwys sy’n cofrestru yn cynyddu. Mae hyn yn cynnwys rhai sy’n pleidleisio am y tro cyntaf a phleidleiswyr o grwpiau sydd wedi'u tan-gofrestru.

Ein nod yw ariannu amrywiaeth o sefydliadau i sicrhau y cyrhaeddir pob un o'n grwpiau targed, a byddwn hefyd yn ceisio sicrhau dosbarthiad daearyddol cytbwys Bydd y panel grant yn ystyried gwerth am arian wrth wneud penderfyniadau.

Pwy all wneud cais am y grant?

Sefydliadau a leolir yng Nghymru sydd wedi'u cofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau.

Rydym yn croesawu ceisiadau sy'n cynnig gweithio mewn partneriaeth a chydweithio. Dylid cael un ymgeisydd arweiniol sydd wedi'i gofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau a fydd yn gweithredu fel deiliad y grant a'r rheolwr data.

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau gan unrhyw sefydliad sydd â chysylltiad â phlaid wleidyddol.

Meini prawf gofynnol

Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus ymuno â Phartneriaeth Cofrestru Llywodraeth Leol Cymru. Mae'r Bartneriaeth yn cyfarfod yn fisol.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus hefyd ddarparu gwerthusiad byr ar ddiwedd tymor y grant i swyddogion Llywodraeth Cymru.

Sut i wneud cais

Gwnewch gais drwy lenwi'r ffurflen gais.

Gallwch gyflwyno gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eich cais a fydd, yn eich barn chi, yn ddefnyddiol. Gall hyn fod yn gynlluniau prosiect, cynlluniau cyfathrebu, diagramau sefydliadol a pherthnasoedd.

E-bostiwch eich cais, wedi'i gwblhau, i: Etholiadau.Elections@llyw.cymru.   

Os oes arnoch angen y ffurflen gais mewn fformat arall, anfonwch e-bost at: Etholiadau.Elections@llyw.cymru

Byddwn yn ysgrifennu at Reolwr Grant pob cais ynglŷn â'r canlyniad.

Llinell amser a gwybodaeth bellach

  • 1 Tachwedd 2021: cyfnod ymgeisio am grant yn agor
  • 10 Rhagfyr 2021: cyfnod ymgeisio am grant yn cau
  • 10 Ionawr 20202: anfonir llythyrau canlyniadau i ymgeiswyr
  • 21 Ionawr 2022: dosberthir llythyrau dyfarnu grant
  • 31 Mai 2022: rhaid gwario dyfarniad grant yn llawn erbyn hyn

Byddwn yn cynnal sesiwn 'Cwrdd â'r ariannwr' ddydd Gwener 12 Tachwedd. Bydd hyn yn eich galluogi i drafod unrhyw gwestiynau sydd gennych am y grant. Os hoffech fod yn bresennol, anfonwch e-bost at: Etholiadau.Elections@llyw.cymru.