Neidio i'r prif gynnwy

Gallech fod yn gymwys i gael grant os bydd gennych ôl-ddyledion rhent sydd wedi cronni oherwydd COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Mehefin 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sut i wneud cais

Mae’r cynllun bellach yn gwahodd ceisiadau. Caiff ceisiadau eu gwneud drwy'r Awdurdodau Lleol ac mae’r manylion am sut i gysylltu â nhw ar gael ar y dudalen hon.

Pwy sy’n gymwys 

I wneud cais am Grant Caledi i Denantiaid, mae'n rhaid eich bod wedi dioddef caledi ariannol oherwydd pandemig Covid-19, ac nad ydych wedi gallu talu eich rhent o ganlyniad i hynny.

Bydd angen ichi ddangos eich bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

 • byddwch wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
 • byddwch wedi cael trafferth talu eich rhent neu ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
 • byddwch yn byw ac yn dal tenantiaeth ar gyfer eiddo sector preifat yng Nghymru 
 • ni fyddwch wedi cael budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol wrth i’ch ôl-ddyledion rhent gronni  
 • ni fyddwch wedi gallu talu eich rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan oedd gennych ôl-ddyledion oherwydd Covid-19. . 

Ni fyddwch yn gallu cael Grant Caledi i Denantiaid os nad ydych wedi profi caledi ariannol yn ystod pandemig Covid-19, ac yn fwriadol heb dalu eich rhent i'ch landlord neu i’ch asiant. 

Yr hyn y bydd ei angen arnoch i wneud cais 

I ymgeisio, bydd angen ichi lenwi ffurflen gais a rhoi tystiolaeth briodol i helpu’r awdurdod lleol i wneud penderfyniad ynghylch p’un ai i roi grant i chi. Bydd angen i chi ddarparu’r canlynol:  

 • prawf o bwy ydych chi (trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni, a biliau i'r cartref sy'n profi eich cyfeiriad am y tri mis diwethaf)
 • copi o'ch cyfriflenni banc am o leiaf y ddau fis diwethaf (gan gynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych)
 • copi o’ch cytundeb tenantiaeth 
 • tystiolaeth ac esboniad am y rheswm nad ydych wedi gallu talu eich rhent oherwydd Covid-19 – a fydd hefyd yn cynnwys adolygiad o’ch sefyllfa ariannol 

Gallai’r awdurdod lleol hefyd ofyn ichi ddarparu rhagor o dystiolaeth neu wybodaeth er mwyn cefnogi eich cais am grant. Bydd darparu hynny’n gyflym yn eu helpu i brosesu eich cais. 

Ar ôl ichi gyflwyno’ch cais

Bydd eich manylion yn cael eu gwirio a byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â'ch cais. Bydd disgwyl ichi ddarparu gwybodaeth am eich incwm, sut mae'r pandemig wedi effeithio arnoch chi, a sut mae hyn wedi effeithio ar eich gallu i dalu eich rhent.

Byddai’n ddefnyddiol hysbysu eich landlord neu asiant eich bod yn gwneud cais am grant, gan y bydd yr awdurdod lleol hefyd yn cysylltu â’r landlord neu asiant er mwyn gofyn am ddatganiad ysgrifenedig yn cadarnhau eich bod yn denant a bod gennych ôl-ddyledion rhent, a faint yw’r ôl-ddyledion hynny.

Yna, bydd yr awdurdod lleol yn rhoi gwybod ichi a yw eich cais wedi'i gymeradwyo ai peidio. Efallai y cysylltir â chi hefyd os oes angen ichi ddarparu mwy o wybodaeth. 

Os yw’ch cais yn cael ei gymeradwyo  

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, bydd eich grant yn cael ei dalu i'r landlord ar eich rhan. 

Ni fydd angen ad-dalu'r grant hwn. 

Os nad yw’ch cais yn cael ei gymeradwyo

Gwrthodir eich cais os nad ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwystra, neu os nad ydych wedi darparu'r dystiolaeth sydd ei hangen i brosesu eich cais. 

Gallwch hefyd gael cymorth a chyngor gan Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth Cymru.

Gwneud cais

Er mwyn gwneud cais i’ch awdurdod lleol, cysylltwch gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost isod. Cofiwch gynnwys 'Grant Caledi i Denantiaid' yn llinell pwnc eich e-bost – bydd hynny’n helpu i dynnu eu sylw at y ffaith eich bod yn ymgeisio am grant.

Os nad ydych yn gwybod ym mha awdurdod lleol rydych chi’n byw: dod o hyd i’ch awdurdod lleol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Caerdydd

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Sir Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Sir a Dinas Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Os cawsoch fenthyciad drwy'r cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth 

Os cawsoch fenthyciad drwy Undeb Credyd, dan gynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth, bydd eich Undeb Credyd yn cysylltu â chi. Bydd eich benthyciad yn cael ei ad-dalu drwy grant dan y cynllun. 
 

Cael cymorth o fath arall

Os oes gennych ôl-ddyledion rhent, dylech wneud y canlynol:

 • siarad â’ch landlord i drafod eich ôl-ddyledion a sut y gallant gael eu had-dalu;  
 • cael cyngor a chymorth am eich ôl-ddyledion gan Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth Cymru;
 • holi a allwch wneud cais am gymorth ariannol sydd eisoes yn bodoli, gan gynnwys Taliad Disgresiwn at Gostau Tai, os byddwch yn cael budd-daliad tai neu gostau tai fel rhan o hawliad Credyd Cynhwysol.

 

Byddem yn eich annog i wneud hynny cyn ichi wneud cais am y cynllun newydd.

Os bydd landlord yn bygwth eich troi allan

Ni all landlord orfodi i chi adael eich cartref yn gyfreithlon heb orchymyn llys.

Os ydych mewn perygl o gael eich troi allan ac mewn perygl o fod yn ddigartref, dylech gysylltu â'ch awdurdod lleol cyn gynted â phosibl.

Rhaid i awdurdodau lleol helpu pobl a allai golli eu cartref neu sy'n ddigartref.

Gallant eich helpu i ddod o hyd i gartref. Maent yn gweithio gyda sefydliadau cymorth eraill a all helpu pobl i gadw eu cartrefi neu ddod o hyd i un newydd.

Dod o hyd i’ch awdurdod lleol.

Y ddeddfwriaeth

Rhaid i'ch landlord roi rhybudd ichi cyn y gall eich troi allan. I gael rhagor o wybodaeth gweler Troi allan o’r cartref yn ystod y pandemig coronafeirws.

Drwy'r Cynllun Seibiant Dyledion, efallai y gallwch wneud cais am 60 diwrnod o 'le i anadlu' rhag cael eich troi allan am ôl-ddyledion rhent a all helpu i roi rhywfaint o amser ichi reoli eich dyledion. Dylech gysylltu â Shelter Cymru neu Cyngor ar Bopeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am hwnnw.