Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i rieni a darparwyr gofal plant.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Rhieni

Mynediad at wasanaethau gofal plant a chwarae

A gaf i ddefnyddio gwasanaethau gofal plant a chwarae?

Cewch, mae gwasanaethau gofal plant a chwarae ar agor, gan gynnwys gofal dydd, gwarchod plant, gofal sesiynol, crèches, darpariaeth y tu allan i'r ysgol/yn ystod y gwyliau, darpariaeth gwaith chwarae mynediad agored a darpariaeth Dechrau'n Deg. Gall nanis hefyd ddarparu gofal plant.

Gall plant fynychu mwy nag un lleoliad os oes angen. Bydd angen i rieni drafod y trefniadau gyda'r ddau leoliad a bod yn fodlon bod y gwahanol leoliadau yn gweithredu yn unol â’r Canllawiau COVID-19 Gofal Plant a Gwaith Chwarae. Dylai'r holl leoliadau dan sylw hefyd fod yn ymwybodol bod y plentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad a dylid eu hysbysu os yw'r plentyn yn cael prawf COVID-19 positif.

Gall rhieni a gofalwyr hefyd ddefnyddio gofal plant anffurfiol, er na ddylid gofalu am blant y tu allan i'w cartref os ydynt yn sâl. Os yw'r rhai sy'n darparu'r gofal anffurfiol yn sâl, ni ddylent ofalu am blant. 

Mae canllawiau ar gael i helpu'r gwasanaethau gofal dydd i blant i sicrhau bod eu lleoliadau'n ddiogel. Mae'r canllawiau hyn yn amlinellu'r mesurau sy'n lleihau'r risg o drosglwyddo mewn lleoliadau gofal plant ac yn cael eu hadolygu'n gyson.

Beth os ydw i'n cyflogi nani?

Os ydych yn cyflogi nani, rhaid i chi ddilyn y canllawiau presennol ynghylch cymryd camau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws mewn gweithleoedd. Os oes rhywun yn eich cartref neu'r nani mewn mwy o berygl, yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol neu heb gael brechiad yn erbyn y feirws, dylech chi a'r nani ystyried y risgiau a’r manteision o barhau â'r trefniant. Os byddwch yn penderfynu parhau i gyflogi'r nani, dylech i gyd ddilyn cyngor y llywodraeth ar amddiffyn eich hun ac eraill.

Os oes gennych chi neu unrhywun yn eich cartref gyda unrhyw un o symptomau COVID-19, dylai'r person hwnnw hunanynysu (oni bai bod eithriad yn berthnasol) a chael prawf. Nid oes angen i blant dan 5 oed sydd â symptomau COVID-19 gynnal prawf oni bai eu bod wedi'u cyfarwyddo i wneud hynny gan feddyg neu os yw rhieni'n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles gorau'r plentyn.

Dylid rhoi gwybod i'ch nani os bydd unrhyw un yn yr aelwyd yn profi'n bositif, byddwch yn cael gwybod. Bydd angen i aelodau eraill yr aelwyd hunanynysu a threfnu prawf PCR yn unol â'r cyngor hunanynysu.  Nid oes rhaid i blant o dan 5 oed hunanynysu na chymryd prawf os ydynt wedi bod yn gyswllt ag achos cadarnhaol yn eu haelwyd neu fel arall.

 

Sut mae gwasanaethau gofal dydd i blant yn lleihau'r risg o COVID-19?

Y mesurau a amlinellir yn ein Canllawiau COVID-19 Gofal Plant a Gwaith Chwarae yw’r ffordd orau o hyd o leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19 mewn lleoliadau. 

Dylai lleoliadau barhau i sicrhau bod y staff a'r plant yn dilyn arferion hylendid dwylo da a bod mesurau glanhau ac awyru effeithiol ar waith.

Mae angen i leoliadau sicrhau eu bod yn cadw cofnodion ar bresenoldeb i gefnogi prosesau Profi, Olrhain, Diogelu a dilyn gofynion hunanynysu. Ni ddylai unrhyw aelod o staff sydd â symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad prawf positif fynychu'r lleoliad. Ni argymhellir bod plant dan 5 oed sydd â symptomau COVID-19 yn cynnal prawf oni bai eu bod yn cael eu cyfarwyddo i wneud hynny gan feddyg neu os yw rhieni'n credu bod prawf yn gwbl angenrheidiol ac er lles gorau'r plentyn. Gall y plentyn ddychwelyd i'r lleoliad pan fydd yn ddigon da i wneud hynny.

Mae angen i leoliadau gymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â coronafeirws. Bydd angen i leoliadau sicrhau bod asesiadau risg rheolaidd yn cael eu cynnal o'r risg o ddod i gysylltiad â COVID-19 yn y lleoliad, a sicrhau bod y rhai sy'n mynychu neu'n ymweld â'r lleoliad yn cael eu cynghori ar sut i leihau'r risg honno.

Pam na argymhellir profi plant o dan 5 oed bellach?

Mae plant o dan 5 oed yn aml yn pryderu ynghylch y broses brofi, gan olygu y gall fod yn anodd iawn cael sampl, gan achosi gofid i rieni a gofalwyr hefyd. Hefyd, nid yw plant o dan 5 oed chwaith yn lledaenu COVID yn yr un modd ag oedolion nac yn yr un modd ag yr ystyrir bod plant ifanc yn lledaenu annwyd a'r ffliw. Mae gan blant gyrff bach, ysgyfaint bach ac anadl bach. Felly, hyd yn oed os ydynt wedi'u heintio â'r feirws, ni allant ei ledaenu i eraill yn yr un modd ag y byddai person ifanc hŷn neu oedolyn yn ei wneud. 

A yw parciau a meysydd chwarae ar agor?

Ydyn. Nid oes unrhyw gyfyngiadau bellach ar nifer y bobl sy'n gallu cwrdd yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, parciau cyhoeddus a thraethau, ardaloedd awyr agored safleoedd a reoleiddir neu ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau awyr agored.

Fodd bynnag, fe'ch cynghorir o hyd i ddefnyddio eich crebwyll ac osgoi llefydd lle mae llawer o bobl wedi ymgynnull os oes modd, gan gynnwys parciau a meysydd chwarae prysur ac yn ymbellhau oddi wrth grwpiau eraill o bobl nad ydych fel arfer yn cymysgu â nhw.

Rydym hefyd yn eich annog i olchi eich dwylo neu ddefnyddio hylif diheintio yn rheolaidd, peidio â bwyta nac yfed mewn parciau, glanhau offer gyda’ch clytiau diheintio eich hun, a sicrhau bod niferoedd isel o bobl yn y parc neu faes chwarae ac ar yr offer drwy gymryd eich tro neu eu defnyddio ar adegau llai prysur.

.

A yw mannau chwarae o dan do ar agor?

Ydyn. Mae mannau chwarae o dan do gan gynnwys canolfannau chwarae dan do, chwarae meddal a pharciau trampolîn ar agor. 

 A oes modd cael mynediad at Wasanaethau Cymorth i Deuluoedd?

Oes, mae Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd ar agor. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol os ydych chi'n credu bod angen i chi gyrchu'r gwasanaethau hyn.

A ganiateir gweithgareddau wedi'u trefnu i blant?

Caniateir gweithgareddau wedi’u trefnu i blant. Mae'r term gweithgareddau plant wedi'u trefnu yn cwmpasu ystod eang o weithgareddau a gynhelir ar gyfer eu datblygiad a'u lles plant a phobl ifanc a oedd o dan 18 oed yn ystod amser y gweithgaredd. Gallai enghreifftiau gynnwys mynychu clybiau chwaraeon, dosbarthiadau drama, grwpiau rhieni a phlant bach, grwpiau ieuenctid a grwpiau crefyddol.

Mae'r digwyddiadau hyn fel arfer yn cael eu cynnal gan fusnes, corff cyhoeddus neu sefydliad elusennol, clwb, neu gorff llywodraethu cenedlaethol camp neu weithgaredd arall. Maent yn cael eu cynnal fel rheol mewn safleoedd a reoleiddir. Gall clybiau a ddefnyddir ar gyfer gofal plant, fel gofal plant yn ystod y gwyliau neu ofal cofleidiol, barhau.

Yn gyffredinol, ni fyddai gweithgareddau wedi'u trefnu i blant yn cynnwys partïon plant, na chynulliadau ehangach o deuluoedd a ffrindiau sydd bellach yn cael eu caniatáu.

A all grwpiau rhieni a babanod/plant bach gwrdd?

Ar gyfer grwpiau rhieni a phlant bach ac ar gyfer dosbarthiadau rhieni a babanod, dylai trefnwyr ddilyn yr holl ganllawiau yn y Canllawiau Cyffredinol Craidd ar gyfer Busnesau, cyflogwyr a threfnwyr. Mae hyn yn cynnwys mesur rhesymol ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, gan gynnwys gofynion cadw pellter cymdeithasol, gorchuddion wyneb (oni bai bod person wedi’i eithrio) a golchi dwylo, osgoi rhannu eitemau, a sicrhau eu bod yn cyfyngu ar nifer y lleoedd i'r rhai y gellir darparu ar eu cyfer yn ddiogel yn y lle sydd ar gael.

Rhaid i hwylusydd y grŵp ystyried y lle sydd ar gael i ganiatáu i rieni gadw pellter wrth ryngweithio, faint o amser a dreulir yng nghwmni pobl, a lefel yr awyru i bennu nifer y bobl all gymryd rhan yn y grŵp. Dylai rhieni gyrraedd a gadael yn brydlon, a dylent barhau i ddilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo.

A all plant fynychu gweithgareddau preswyl?

Gall hyd at 30 o blant sy’n perthyn i sefydliadau fel y Brownies neu'r Sgowtiaid fynychu canolfannau preswyl dros wyliau'r haf. Caniateir y goruchwylwyr a’r arweinwyr grŵp yn ogystal â’r 30 o blant sy'n cael cymryd rhan.

Mae dyletswydd ar drefnwyr i gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y gweithgareddau hyn yn digwydd mewn ffordd sy'n lleihau’r tebygolrwydd o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws. Felly, dylai asesiadau risg ystyried y lle sydd ar gael i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol o dan do (ac yn yr awyr agored os yw’r asesiad risg yn gweld hynny fel mesur rhesymol) cyn belled ag y bo modd gyda phlant a chyfyngu ar nifer y plant sy'n gallu bod yn bresennol. Yn ogystal, rhaid iddynt sicrhau bod rhieni neu warcheidwaid yn ymwybodol bod mwy o risg yn gysylltiedig â chymysgu ac aros dros nos. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud penderfyniad doeth wrth ystyried caniatáu i blant fynychu'r gweithgareddau hyn. I gael rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at Coronafeirws: Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod.

A all pobl deithio i fynd i weithgareddau preswyl neu deithio yn ystod y gweithgareddau hyn?

Gallant. Ond dylid osgoi rhannu trafnidiaeth. Lle bynnag y bo modd, dylai plant, rhieni a threfnwyr osgoi rhannu ceir a thrafnidiaeth i fynd i'r gweithgareddau hyn. Os yw trafnidiaeth a rennir yn hanfodol i hwyluso'r gweithgaredd, dylai trefnwyr ddilyn y rheolau ar gludiant i'r ysgol. Wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus dylai pobl ddilyn y rheolau ar ddefnyddio gorchuddion wyneb ar gyfer y rhai dros 11 oed.

A gaf i drefnu parti plant mewn lleoliad fel canolfan gymunedol, canolfan chwarae dan do, rinc iâ, sinema, caffi, bwyty ac ati?

Cewch, gallwch drefnu parti yn y lleoliadau hyn. Mae'r lleoliadau hyn yn enghreifftiau o safleoedd a reoleiddir. Gall eich cyswllt ar y safle roi gwybod i chi am eu rheolau, y mesurau y maent wedi'u rhoi ar waith a'u cyfyngiadau ar nifer y rhai sy'n gallu dod i’r parti. 

A gaf i drefnu parti plant yn fy nghartref / gardd?

Cewch. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n gallu cyfarfod yn yr awyr agored neu mewn eiddo domestig. Yn gyffredinol, mae'n fwy diogel cyfarfod yn yr awyr agored, a hyd yn oed wrth i gyfyngiadau gael eu codi, mae'n hanfodol bod pawb yn parhau â'r arferion da sy'n cyfyngu ar y perygl o drosglwyddo: cadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb pan fo angen, arferion hylendid dwylo da a'r rhai dros 5 oed chael prawf ar yr arwydd cyntaf o symptomau ac aros gartref os yn sâl, er mwyn lleihau'r risg.

Os ydych yn trefnu parti yn eich cartref neu'ch gardd fe'ch cynghorir i ystyried a dilyn y canllawiau craidd ar gyfer y cyhoedd. Dylech hefyd wneud nodyn o bwy sy'n bresennol rhag ofn y bydd swyddogion Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi pe bai un o'ch gwesteion yn profi'n bositif am Covid-19. 

Nid yw fy mhlentyn yn mynychu lleoliad gofal plant am resymau yn ymwneud â Covid-19, oes modd i mi atal fy nefnydd o'r Cynnig Gofal Plant dros dro?

Mae'n bosibl y bydd eich awdurdod lleol yn gallu parhau i ariannu lle eich plentyn yn ystod y cyfnod dros dro na fydd eich plentyn yn y lleoliad oherwydd Covid-19. Gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol, drwy eu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, am gyngor ar beth i'w wneud.

Mae'r cyfyngiadau presennol yn golygu na allaf weithio neu fy mod yn gweithio llai o oriau ac yn ennill llai na'r trothwy enillion isaf ar gyfer y Cynnig. Oes modd i mi barhau i fanteisio ar y Cynnig Gofal Plant?

Os oes gennych gontract cyflogaeth o hyd (er enghraifft, efallai eich bod yn gweithio llai o oriau nawr ac yn derbyn cymorth gan Lywodraeth y DU fel cyflogai neu berson hunangyflogedig) gallwch barhau i gael mynediad at y Cynnig ond dylech roi gwybod i'ch awdurdod lleol os bydd eich trefniadau gwaith neu'ch incwm yn newid.

O ddiwedd mis Medi 2021, os nad ydych bellach yn bodloni'r meini prawf cymhwystra ar gyfer y Cynnig byddwch yn dechrau ar gyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos a bryd hynny ni fyddwch bellach yn gymwys i gael cyllid y Cynnig