Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar gadw at ganllawiau COVID-19.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Gorffennaf 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Canllawiau cerdyn gweithredu

Dylid defnyddio’r cerdyn gweithredu hwn ar y cyd â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru.

Mae’n ymwneud â gweithgareddau ar gyfer oedolion fel rhan o ddarpariaeth ataliol, neu ofal a chymorth fel gofal dydd, clybiau cinio a chymdeithasu. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau gofal dydd dynodedig i oedolion sy’n cael eu goruchwylio/eu trefnu gan unigolion a gwirfoddolwyr priodol. 

Rhaid i bob trefnydd gynnal asesiad risg coronafeirws cyn ailagor neu ehangu eu darpariaeth a rhaid adolygu hyn yn dilyn unrhyw newidiadau i’w darpariaeth neu i’r Lefel Rhybudd yn ardal y ddarpariaeth. 

Dylid defnyddio’r egwyddorion ‘hierarchaeth rheolaethau’ bob amser wrth reoli COVID-19 yn eich gweithgareddau.

Sut ydw i’n sicrhau nad yw COVID-19 yn cyrraedd y lleoliad Gweithgareddau Dydd Gofal Cymdeithasol i Oedolion?

Mae’r camau allweddol i’w cymryd, i fod mor ddiogel â phosibl o ran COVID wedi’u hamlinellu isod:

 1. Ni chaiff unrhyw un, gan gynnwys staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr, cleientiaid, na gofalwyr, sydd â symptomau, wedi cael prawf positif, yn aros am ganlyniad prawf, neu wedi dod i gysylltiad agos neu yn byw ar yr un aelwyd â rhywun sydd wedi cael prawf positif, ddod i’r gweithgaredd a rhaid iddynt gadw at y canllawiau hunanynysu. 
 2. Bydd angen i unrhyw un sy’n hunanynysu oherwydd eu bod wedi dod i gysylltiad ag achos positif ac wedi cael canlyniad prawf negatif barhau i hunanynysu am y 10 diwrnod llawn. Ni dylai unrhyw un sy’n cael canlyniad prawf negatif ddychwelyd i’r lleoliad yn gynnar.
 3. Dylai unrhyw un sy’n mynd yn sâl neu’n sylwi ar symptomau pan fyddant yn y lleoliad adael yn syth a dilyn y cyngor Profi, Olrhain, Diogelu, gan gynnwys trefnu prawf.  
 4. Dylid cadw’r trefniadau staffio mor sefydlog â phosibl a dylai pawb sy’n bresennol yn y lleoliad gadw pellter o 2m oddi wrth ei gilydd os yw’n bosibl. Yn achos staff, dylid gwneud pob ymdrech i alluogi staff i gadw 2m oddi wrth ei gilydd bob amser. 
 5. Dylid annog pawb sy’n bresennol i ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar drefniadau teithio. Caniateir rhannu trafnidiaeth, fodd bynnag dylai’r bobl sy’n gwneud hynny edrych ar ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru.
 6. Cadw manylion cyswllt cywir ar gyfer pawb, a chadw cofnod o bawb sy’n bresennol i alluogi olrhain cysylltiadau os bydd achosion. 
 7. Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol ar rai pobl i ddilyn gofynion diogelwch COVID a allai olygu gwneud addasiadau ychwanegol i’r mesurau lliniaru sydd ar waith.  
 8. Atal rhannu bwyd, diod, cyllyll a ffyrc, ac offer.
 9. Sicrhau glanhau rheolaidd a gweithdrefnau hylendid personol effeithiol, yn enwedig sicrhau bod pawb sy’n bresennol yn golchi eu dwylo’n rheolaidd. Annog pawb sy’n bresennol i roi gwybod am unrhyw ganlyniadau positif i chi yn uniongyrchol.
 10. Dylai staff a gwirfoddolwyr gymryd prawf llif unffordd (LFD) gartref ddwywaith yr wythnos cyn dod i’r gwaith, gyda bwlch o 3 neu 4 diwrnod rhwng profion. Dylai unrhyw un sy’n cael prawf LFD positif ynysu a chael prawf PCR o fewn 24 awr. Nid oes angen i ddefnyddwyr gwasanaeth gael profion rheolaidd er mwyn bod yn bresennol.

Pa gamau ddylwn i eu cymryd pan fydd rhywun yn cael prawf COVID-19 positif?

 1. Os yw rhywun sy’n bresennol yn rhoi gwybod ichi yn uniongyrchol eu bod wedi cael prawf positif, mae’n bwysig casglu gwybodaeth gyswllt a chysylltu â’r unigolyn/unigolion cyn y cyswllt cyntaf â’r Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Dylid adnabod cysylltiadau cyn gynted â phosibl pan fyddwch yn cael gwybod am achos. 
 2. Pan fydd y cysylltiadau hyn wedi’u hadnabod bydd angen rhoi gwybod iddynt am y risg a’u cynghori a’u cefnogi i hunanynysu am 10 diwrnod. 
 3. Efallai y byddwch hefyd yn clywed am achos a gadarnhawyd yn eich lleoliad mewn amryw o ffyrdd: gan ffynonellau fel staff, gwirfoddolwyr, cleientiaid, neu ofalwyr, gwasanaeth iechyd yr amgylchedd, Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru neu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
 4. Pan fyddwch yn cael gwybod am achos positif, dilynwch y cyngor a gewch. Gofynnir ichi adnabod unrhyw un sydd wedi dod i gysylltiad agos â’r unigolyn positif yn y 48 awr cyn i’r symptomau ddechrau. Mae’r wybodaeth hon yn ofynnol gan y broses Profi, Olrhain, Diogelu a byddant yn gofyn amdani. 
 5. Ni ddylai trefnwyr ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy’n gorfod hunanynysu o ganlyniad i brawf positif, neu oherwydd eu bod wedi dod i gysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif, i gyflwyno prawf negatif cyn dychwelyd i’r lleoliad. Gallant ddychwelyd ar ôl cwblhau eu cyfnod hunanynysu o 10 diwrnod.

Sut gallaf leihau lledaeniad haint yn y Lleoliad Gweithgareddau Dydd Gofal Cymdeithasol i Oedolion?

Os yw 2 neu fwy o bobl sydd wedi bod yn bresennol yn eich gweithgaredd yn cael prawf COVID-19 positif mewn cyfnod o 14 diwrnod bydd rhaid ichi ystyried a oes unrhyw risgiau cynhenid yn y gweithgaredd. Dylech:

 1. Adolygu eich asesiad risg coronafeirws gan gynnwys pa fesurau sydd gennych ar waith, nifer y bobl sy’n bresennol a chysondeb staff sy’n gweithio yn y lleoliad a’r mesurau atal a rheoli heintiau.
 2. Rhoi gwybod i bawb beth yw’r cynllun diwygiedig a rhoi cyfle iddynt gadarnhau arferion da a sicrhau eu bod yn gwybod symptomau COVID-19 a’u bod yn gweithredu’n gyflym ac yn briodol h.y. yn hunanynysu ac yn mynd am brawf.
 3. Sicrhau bod unrhyw glwstwr o achosion positif yn y lleoliad yn arwain at gamau gweithredu gan yr awdurdod lleol. Bydd angen iddynt roi cefnogaeth a chynghori ar gamau pellach sydd eu hangen i liniaru’r risgiau parhaus gan gynnwys profi i adnabod unigolion asymptomatig.

Dolenni i’r canllawiau allweddol: