Skip to content

Y Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Dolenni perthnasol

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol
Partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r sector preifat ar gyfer gwireddu cynlluniau seilwaith yng Nghymru.

Mae’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) yn ddull gweithredu arloesol i fuddsoddi mewn seilwaith cyhoeddus a ddatblygwyd yng Nghymru. Mae MIM wedi'i ddylunio gan Lywodraeth Cymru i ariannu prosiectau cyfalaf mawr oherwydd prinder cyllid cyfalaf.

Bydd MIM yn cefnogi buddsoddiadau ychwanegol ym mhrosiectau seilwaith cymdeithasol ac economaidd ac yn helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd cynlluniau MIM yn golygu y gall partneriaid preifat adeiladu a chynnal a chadw asedau cyhoeddus. Yn gyfnewid am hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn talu ffi i’r partner preifat i dalu’r costau sy’n codi o adeiladu, cynnal a chadw, ac ariannu’r prosiect.

Ar ddiwedd contract, bydd yr ased yn cael ei drosglwyddo i berchnogaeth gyhoeddus.

Yn ystod cyfnodau adeiladu'r prosiectau, bydd partneriaid preifat yn helpu Llywodraeth Cymru i greu prentisiaethau a hyfforddeiaethau er budd cymunedau lleol.

Cynlluniau Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM)

Yn ystod gwanwyn 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, fwriad y Llywodraeth i ymgymryd  â 3 chynllun gan ddefnyddio'r MIM yn 2018:

  • ailddatblygu Canolfan Ganser Felindre, Caerdydd
  • cwblhau’r gwaith o ddeuoli’r A465 o Ddowlais Top i Hirwaun
  • buddsoddi ychwanegol ym Mand B Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif

Bydd y cynlluniau hyn yn cynnwys buddsoddiad newydd mewn seilwaith cyhoeddus gyda gwerth cyfalaf dros £1bn. I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i MIMMailbox@llyw.cymru.