Skip to content

Buddsoddiad ychwanegol mewn seilwaith

Dolenni perthnasol

Mae ein cynllun ‘Grant Cyllid Tai’ arloesol yn cael ei ddefnyddio i dalu am adeiladu dros 1,000 o dai fforddiadwy ledled Cymru gan ddefnyddio dull cyllido gwahanol.
Nod y Rhaglen Gyfalaf i sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yw creu amgylcheddau dysgu sy’n ei gwneud yn bosibl darparu addysg yn yr 21ain Ganrif.
Wrth i bwerau treth gael eu datganoli, bydd trefniadau cyllidol Llywodraeth Cymru yn newid.
Mentrau Llywodraeth Cymru i gynnal lefel y buddsoddiad mewn seilwaith cyhoeddus.

Yn sgil y gostyngiadau sylweddol a wnaed i’n cyllidebau cyfalaf, ein nod yw ei gwneud hi’n bosibl i greu buddsoddiadau ychwanegol sy’n uwch na’r lefelau sy’n cael eu cefnogi gan gyllidebau cyfalaf.

Y Grant Cyllid Tai

Bydd Llywodraeth Cymru yn lansio estyniad o £250 miliwn i’r Grant Cyllid Tai yn 2017-18. Mae’r grant, a gafod ei lansio ym mis Medi 2013, wedi’i gwneud hi’n bosibl i adeiladu dros 1,000 o gartrefi newydd.  Bydd yr estyniad yn darparu rhwng 1500 a 2000 o unedau tai.

Rhaglen Rheoli Perygl Arfordirol

O 2018 ymlaen, bydd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn bosibl i awdurdodau lleol fuddsoddi £150 miliwn dros gyfnod o dair blynedd mewn asedau newydd ar gyfer rheoli perygl arfordirol.

Menter Benthyca Llywodraeth Leol

Llwyddodd Menter Benthyca Llywodraeth Leol yn y sector trafnidiaeth i greu £170 miliwn o fuddsoddiad newydd ym mhriffyrdd Cymru.  Rydym wedi ymestyn y cynllun i gynnwys buddsoddiad yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif gan ryddhau £170 miliwn arall ar gyfer codi amgylcheddau dysgu sydd un ai’n newydd neu sydd wedi cael eu hailwampio.

Benthyca cyfalaf yn uniongyrchol

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud y defnydd gorau posibl o’r £1 biliwn o fenthyciad cyfalaf uniongyrchol y bydd Cymru yn gallu manteisio arno o ganlyniad i’r darpariaethau yn Neddf Cymru 2014 a’r fframwaith cyllidol newydd.

Ynghyd â’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol, bydd y cynlluniau hyn yn cynhyrchu bron i £2 biliwn o fuddsoddiad ychwanegol yn seilwaith Cymru.