Skip to content

Grantiau Tai ac Adfywio

Grantiau a rhaglenni ariannu sy’n gwella tai, yn lleihau digartrefedd ac yn cryfhau cymunedau.

Gall y cynllun Cymorth Prynu roi benthyciad o hyd at 50% er mwyn helpu pobl na fyddent yn gallu fforddio prynu cartref addas fel arall.

Mae’r Cynllun Achub Morgeisi yn helpu pobl sy’n berchen ar eu cartrefi i osgoi cael adfeddiannu eu cartref am nad ydynt wedi talu eu morgais, os bydd hynny’n eu gwneud yn ddigartref.

Mae benthyciadau’r cynllun Troi Tai’n Gartrefi yn sicrhau bod tai neu adeiladau masnachol gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto fel cartrefi i’w gwerthu neu i’w rhentu.

Mae Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol - Dyma gronfa grant cyfalaf sy'n anelu at ddatblygu a gwella cyfleusterau ar gyfer cymunedau er mwyn trechu tlodi a’i effeithiau.

Mae grantiau’r Gronfa Cymunedau Arfordirol ar gael i fusnesau a grwpiau cymunedol er mwyn ariannu prosiectau sy’n rhoi hwb i ragolygon economaidd cymunedau arfordirol Cymru.

Mae cyllid Trefi Taclus (dolen allanol) ar gael i grwpiau cymunedol a Cadw Cymru’n Daclus er mwyn helpu pobl i wneud eu hardal yn lanach, yn saffach ac yn daclusach.

Mae’r awdurdodau lleol yn rhedeg amryw o gynlluniau, gan gynnwys:

  • Y Rhaglen Cefnogi Pobl, sy’n darparu cymorth ar gyfer tai, fel bod pobl agored i niwed yn gallu byw mor annibynnol â phosibl.
  • Y gronfa Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, sy’n ceisio annog rhagor o bobl i gerdded a beicio.
  • Y grant Lleoedd Tawelach, Gwyrddach a Glanach, sy’n helpu i greu llecynnau gwyrdd tawel a gwella ansawdd yr aer mewn cymunedau tlotach.