Skip to content

Grantiau Addysg

Mae grantiau a rhaglenni cyllid ar gael i wella addysg yng Nghymru.

Er bod y rhan fwyaf o gyllid ar gyfer addysg yn cael ei ddosbarthu i awdurdodau lleol, mae’r cynlluniau canlynol yn derbyn ceisiadau.

Mae’r Grant Gwisg Ysgol yn helpu disgyblion cymwys i brynu gwisg ysgol.

Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (gwefan allanol) yn rhoi £30 yr wythnos i fyfyrwyr cymwys, i’w helpu gyda chostau addysg bellach.

Grant sy’n seiliedig ar asesiad incwm yw Grant Dysgu’r Cynulliad ar gyfer Addysg Bellach (gwefan allanol), ac mae’n werth hyd at £1,500. Annog rhagor o bobl i barhau mewn addysg yw ei fwriad.

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl (gwefan allanol) yn rhoi help tuag at y costau ychwanegol y mae’n rhaid ichi eu talu wrth astudio, o ganlyniad uniongyrchol i’ch anabledd, eich cyflwr iechyd meddwl neu’ch anhawster dysgu penodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau uniongyrchol i sefydliadau Addysg Bellach.

Dyma rai o’r grantiau addysg i awdurdodau lleol:

  • Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Dechrau’n Deg sy’n targedu teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed yn rhan o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.
  • Grant y Cyfnod Sylfaen er mwyn darparu rhagor o staff ac adnoddau mewn ystafelloedd dosbarth.
  • Y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion a’r Grant Amddifadedd Disgyblion sy’n cael eu talu i gonsortia addysg rhanbarthol er mwyn gwella llythrennedd a rhifedd, a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.
  • Llwybrau Dysgu 14-19 i ehangu’r dewis o wasanaethau cefnogi dysgwyr ar gyfer pobl ifanc, a’i gwneud yn haws iddynt eu defnyddio.