Skip to content

Grantiau busnes

Canllawiau a chymorth ariannol i fusnesau newydd a busnesau sy’n tyfu.

Mae Busnes Cymru (gwefan allanol) yn darparu gwybodaeth a chymorth i bobl sy’n cychwyn busnes, i bobl sy’n dechrau busnes, ac i bobl sy’n datblygu busnes.

Mae Twf Swyddi Cymru yn helpu busnesau i gyflogi pobl ifanc 16-24 oed am gyfnod o 6 mis, am hynny am yr isafswm cyflog cenedlaethol neu uwch am 25+ awr yr wythnos.

Mae’r Cynllun Gweithredu Diswyddiadau yn helpu pobl sydd wedi’u diswyddo i feithrin sgiliau newydd. Mae hefyd yn annog cyflogwyr i gyflogi gweithiwr sy dd wedi’i ddiswyddo.

Mae’r cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth yn helpu busnesau ym maes twristiaeth i wella eu cyfleusterau ac ehangu eu darpariaeth, gan ddod â budd uniongyrcho l o ran defnyddio ynni’n effeithiol neu wella’r amgylchedd.

Mae’r Cynllun Taleb Gwibgyswllt yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 er mwyn cael cysylltiad band eang gwibgyswllt.

Cyllid yr Und eb Ewropeaidd (UE)

Mae Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn rheoli’r broses o ddosbarthu cronfeydd strwythurol yr UE, gan gynnwys:

  • Rhaglenni Cydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn g N gorllewin Cymru a’r Cymoedd
  • Rhaglenni Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol ERDF ac ESF yn Nwyrain Cymru
  • Rhaglen Cydweith r ed u Tiriogaethol Iwerddon/Cym ru ERDF.

Cyllid ar gyfer trafnidiaeth

Caiff grantiau trafnidiaeth eu dosbarthu i awdurdodau lleol, gan gynnwys:

  • Y Cynllun Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol sy’n helpu i ddarparu gwasanaethau bws a thrafnidiaeth gymunedol gymorthdaledig
  • Y Grant Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol sy’n cefnogi cynlluniau Rheilffordd a Thrafnidiaeth Integredig