Skip to content

Awdurdod Cyllid Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Awdurdod Cyllid Cymru.

Corff cyhoeddus newydd sy’n gyfrifol am gasglu trethi newydd Cymru.

Ewch i wefan Awdurdod Cyllid Cymru

O fis Ebrill 2018 ymlaen, bydd gan Gymru ei threthi ei hun yn lle Treth Dir y Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi. Er mwyn paratoi ar gyfer hyn, mae Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 yn darparu pwerau i sefydlu trefniadau ar gyfer trethi datganoledig.

Mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu corff cyhoeddus newydd, sef Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), a fydd yn gyfrifol am gasglu'r Dreth Trafodiadau Tir a’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi ac yn arwain y gwaith sy’n ymwneud â hynny. Bydd CThEM yn parhau i gasglu treth incwm pan fydd yn cael ei datganoli'n rhannol yn 2019.

Diben

Yn ogystal â chasglu trethi, bydd yr Awdurdod yn gwneud y canlynol:

  • darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch y trethi i’r trethdalwyr
  • datrys cwynion ac anghydfodau
  • hyrwyddo cydymffurfiaeth â’r trethi
  • lleihau achosion o efadu ac osgoi trethi
  • cefnogi datblygiad polisi Llywodraeth Cymru ar drethi

Amserlen

Ym mis Gorffennaf 2016, cyhoeddwyd mai Awdurdod Cyllid Cymru fydd yn casglu ac yn rheoli’r Dreth Trafodiadau Tir. Bydd hefyd yn ymgymryd â’r rhan fwyaf o’r swyddogaethau casglu a rheoli’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, gan weithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ar gydymffurfio â’r trethi a’u gorfodi.

Bydd Llywodraeth Cymru’n ymgynghori’n rheolaidd wrth wneud trefniadau ar gyfer datganoli trethi. Gweler Trethi, Trethdalwyr ac Awdurdod Cyllid Cymru am y gwaith cwmpasu a wnaed ar weledigaeth a gwerthoedd Awdurdod Cyllid Cymru. Bydd trafodaethau yn y dyfodol yn cynnwys rhannu canllawiau trethi drafft ac ymgynghori ar siarter i drethdalwyr.

Amserlen

Haf 2016: Cyhoeddi partneriaid casglu a rheoli trethi

Awst 2016: Cyfarwyddwr Cyflawni yr Awdurdod yn dechrau ar ei waith

Dechrau 2017: Penodi Cadeirydd i’r Awdurdod

Hydref 2017: Penodi Bwrdd Awdurdod Cyllid Cymru

Hydref 2017: Cyfarfod cyntaf Bwrdd yr Awdurdod

Ebrill 2018: Awdurdod Cyllid Cymru yn gwbl weithredol