Skip to content

Fframwaith polisi trethi

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Datblygu’r agenda datganoli trethi yng Nghymru.

Cyngor ar Drethi

Sefydlwyd trefn o drafod a chael cyngor arbenigol i gynorthwyo gyda’r gwaith o ddatblygu polisi ar drethi.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn cwrdd yn rheolaidd gyda'r Grŵp Cynghori ar Drethi. Mae’r Fforwm Trethi yn cynnig trafodaeth ddwy ffordd gyda gweithwyr proffesiynol ym maes trethi a swyddogion Llywodraeth Cymru am ddatblygiad polisi a deddfwriaeth ar drethi.

Egwyddorion Trethi

Dylai trethi Cymru:

  • Godi refeniw i gefnogi gwasanaethau cyhoeddus mor deg a phosibl
  • Cyflawni amcanion polisi presennol Llywodraeth Cymru, yn enwedig cefnogi twf a swydd
  • Bod yn glir, yn sefydlog ac yn syml
  • Cael eu datblygu trwy gydweithredu ac ymwneud
  • Cyfrannu at nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol o greu Cymru fwy cyfartal.

Mae cynllun gwaith ar Bolisi Trethi 2018 yn amlinellu'r blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn. Mae Adroddiad Polisi Trethi Cymru 2017 yn amlinellu'r cynnydd tuag at gynllun gwaith 2017. Fe’i cyhoeddwyd yn Hydref 2017 fel rhan o’r gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19.

Cyfraddau a Bandiau 2018-19

Noder: Mae Adroddiad Polisi Trethi Cymru 2017 yn cynnwys cyfraddau a’r bandiau’r dreth trafodiadau tir a’r dreth gwarediadau tirlenwi ar gyfer 2018-19 a gafodd eu cynnig adeg Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ym mis Hydref 2017. Ar ôl Lywodraeth y DU gyhoeddi newidiadau yn ei Chyllideb hithau ym mis Tachwedd, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid gyfraddau diwygiedig ar gyfer cyfraddau preswyl y dreth trafodiadau tir ym mis Rhagfyr. Cytunodd y Cynulliad Cenedlaethol ar y rheoliadau i roi effaith i’r cyfraddau a’r bandiau hyn ar 30 Ionawr, a dyma’r cyfraddau a fydd yn berthnasol o 1 Ebrill 2018. Mae’r cyfraddau hyn, ynghyd â diweddariad o’r dadansoddiad, wedi’u cyhoeddi yn Adroddiad Polisi Trethi Cymru - Diweddariad ar drethi datganoledig.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Adroddiad ar Bolisi Trethi Cymru (Maint Ffeil: 2.4MB)
Adobe PDF document
Fframwaith polisi trethi (Maint Ffeil: 1.3MB)
Adobe PDF document
Cynllun gwaith 2017 (Maint Ffeil: 112KB)
Adobe PDF document
Taflen (Maint Ffeil: 117KB)