Skip to content

Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd 2014-2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) 2014-2020 yn darparu cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE gydweithio i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin.

Mae Cymru yn rhan o’r rhaglenni’r ETC:

Rhaglen Iwerddon Cymru

Rhaglen Iwerddon Cymru (gwefan allanol): Rhaglen sy’n rhoi cyfleoedd i sefydliadau sydd wedi’u lleoli ar arfordir gorllewinol Cymru ac arfordir de-ddwyreiniol Iwerddon gydweithio i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin.

Ni yw Awdurdod Rheoli’r rhaglen. Rydyn ni’n parhau i ddatblygu a chymeradwyo ceisiadau ar gyfer arian yr UE. Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag: IrelandWalesCrossBorderProgramme@llyw.cymru

Rhaglen Ardal yr Iwerydd

Rhaglen Ardal yr Iwerydd (gwefan allanol): Rhaglen drawswladol forol sy’n cael €140m o gronfa’r ERDF. Ei nod yw datrys heriau rhanbarthol yn y meysydd canlynol: arloesi, defnyddio adnoddau’n effeithlon, yr amgylchedd ac asedau diwylliannol, cefnogi gwaith datblygu rhanbarthol a thwf cynaliadwy. 

Mae’r rhaglen yn cysylltu rhanbarthau arfordirol yr Iwerydd, sy’n cynnwys Iwerddon, rhannau o Ffrainc, Sbaen, gan gynnwys yr Ynysoedd Dedwydd, a Phortiwgal, gan gynnwys ynysoedd Azores a Madeira, ynghyd â rhannau o’r DU, gan gynnwys Cymru gyfan. Yr Awdurdod Rheoli yw’r Comisiwn Cydgysylltu a Datblygu Rhanbarthol Gogleddol (CCDR) yn Porto, Portiwgal.

Mae’r prosiectau cyntaf ar gyfer y rhaglen hon wedi’u cymeradwyo.  Mae’r ail alwad (gwefan allanol) am brosiectau yn agor aar 15 Mawrth 2018 ac yn rhedeg tan 1 Mehefin.

Enwau cyswllt ardal Iwerydd: Guillaume Le Palud           

Guillaume.Le-Palud@communities.gsi.gov.uk

 
Rhaglen Gogledd-orllewin Ewrop

Rhaglen Gogledd-orllewin Ewrop (gwefan allanol): Mae’r rhaglen drawswladol hon yn cael €396m o gronfa’r ERDF. Mae’n annog sefydliadau i gydweithredu er mwyn gwella’r gwaith a gaiff ei wneud o fewn y rhanbarthau o ran datblygu economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a thiriogaethol. Mae’r rhaglen yn cysylltu’r DU (gan gynnwys Cymru gyfan) ag Iwerddon, gwlad Belg, Lwcsembwrg a rhannau o Ffrainc, yr Almaen, yr Iseldiroedd a’r Swistir. 

Yr Awdurdod Rheoli yw’r rhanbarth Nord-Pas de Calais yn Lille, Ffrainc. 

Mae’r seithfed alwad (gwefan allanol) am brosiectau i ben ar 26 Ebrill. Bydd yr alwad nesaf am gynigion ar gyfer prosiectau yn agor yn yr hydref.

Galwad benodol am gynigion ar gyfer ynni adnewyddadwy bellach ar agor gyda dros €50m ar gael. Dyddiad cau 31 Gorffennaf.

Enwau cyswllt Gogledd-orllewin Ewrop:

Emily Shephard emily.shephard@communities.gsi.gov.uk
Filippo Compagni Filippo.Compagni@communities.gsi.gov.uk 

 
Interreg EWROP

Interreg EWROP (gwefan allanol): Rhaglen ryngranbarthol, sy’n cael €359m o gronfa’r ERDF, ac sy’n helpu llywodraethau rhanbarthol a llywodraethau lleol ledled Ewrop i ddatblygu gwell polisïau a’u rhoi ar waith. Mae’n cwmpasu’r UE28, y Swistir a Norwy. Yr Awdurdod Rheoli yw rhanbarth Nord-Pas de Calais yn Lille, Ffrainc. 

URBACT III (gwefan allanol): mae’r rhaglen ryngranbarthol hon, sy’n cael €74m o gronfa’r ERDF, yn cwmpasu’r UE28, y Swistir a Norwy. Mae URBACT yn hyrwyddo datblygu trefol cynaliadwy ac yn galluogi dinasoedd Ewropeaidd i gydweithio i ateb heriau trefol. Yr Awdurdod Rheoli yw Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol y Pwyllgor Dinasoedd  Rhyngweinidogol (SGCIV), sy’n gyfrifol i Weinyddiaeth Polisi Trefol Ffrainc.  

Enwau cyswllt URBACT UK: Ian Hill urbact_uk@zoho.com

ESPON 2020 (gwefan allanol): mae ESPON (Rhwydwaith Arsylwi Ewropeaidd ar gyfer Datblygu a Chydlyniant Tiriogaethol) yn cael €41m o gronfa’r ERDF, ac yn cwmpasu UE28, Gwlad yr Iâ, Norwy a’r Swistir.

INTERACT (gwefan allanol): sail y Rhaglenni hyn yw Rhaglen INTERACT, sy’n cwmpasu UE28, Norwy a’r Swistir, ac yn cael €39m o gronfa’r ERDF. INTERACT yw’r canolbwynt ar gyfer cyfnewid gwybodaeth ac arfer gorau ymysg rhaglenni ETC.

Sut i wneud cais

Mae gan bob un o’r rhaglenni broses ymgeisio benodedig oherwydd bod gwahanol Awdurdodau Rheoli yn eu gweinyddu. Cysylltwch â Thîm ETC am ragor o wybodaeth ynghylch cyfleodd am gyllid a allai fod ar gael i’ch sefydliad: TerritorialCooperationUnit@llyw.cymru