Skip to content

Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020

Dolenni perthnasol

Rhwng 2007-2013  mae Cymru wedi elwa ar £1.8 biliwn o gronfeydd yr UE i gefnogi twf a swyddi.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
ESI logo

Rhwng 2014–2020, bydd Cymru yn elwa ar bron £2bn o fuddsoddiad o’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd.

Mae Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru yn rhoi cymorth i waith a hyfforddiant i bobl yn y meysydd canlynol: cyflogaeth i bobl ifanc, ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd busnesau bach a chanolig (BBaCh), ynni adnewyddadwy a defnyddio ynni’n effeithlon, a chysylltedd a datblygu trefol.

Ynghyd ag arian cyfatebol, bydd y cyllid UE hyn yn rhan o fuddsoddiad sy'n werth tua £3bn ledled Cymru.

Rydyn ni ar agor i wneud busnes, ac mae Llywodraeth y DU yn darparu gwarant o wariant ar gyfer pob cynllun a fydd wedi’i gymeradwyo cyn i’r DU adael yr UE. I gael gwybodaeth am gronfeydd yr UE neu sut i elwa/ymgeisio, cysylltwch â ni: Enquiries-WEFO@llyw.cymru

Galwad am geisiadau ar gyfer cyllid Ymchwil ac Arloesi - wedi agor

Mae galwad ar y gweill am gynigion ymchwil ac arloesi o bob rhan o Gymru ac mae £30m ar gael. Thema’r alwad hon ar gyfer cyllid ERDF yw ‘cyflymu cydweithredu o safon ryngwladol mewn ymchwil ac arloesi’ a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 28 Mawrth 2018.  

I gael gwybod a yw eich syniad chi am brosiect yn bodloni’r meini prawf, gweler y canllawiau isod ar Gynigion Ymchwil ac Arloesi. Gallwch gofrestru eich diddordeb trwy e-bostio: WEFO-Research_and_Innovation_Branch@llyw.cymru

Sut fedrwch chi elwa o gronfeydd yr UE

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi, fel sefydliad neu unigolyn, elwa o gronfeydd strwythurol yr UE:

Arwain prosiect

Rydyn ni'n chwilio am fusnesau, sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach, a sefydliadau o'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus i arwain prosiectau'r UE yn y meysydd canlynol:

  • ymchwil ac arloesi a chystadleurwydd BBaCh
  • ynni adnewyddadwy ac arbed ynni
  • cysylltedd a datblygu trefol cynaliadwy
  • trechu tlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy
  • sgiliau ar gyfer twf
  • cyflogaeth a chyrhaeddiad ymhlith pobl ifanc

Mae rhagor o fanylion y meysydd buddsoddi hyn i'w gweld yn y Rhaglenni Gweithredol rhanbarthol (Rhaglenni Dwyrain Cymru a Rhaglenni Gorllewin Cymru, Gogledd Cymru a’r Cymoedd). Mae'r Fframwaith Blaenoriaethau Economaidd wedi ei lunio i sicrhau bod pob cais am gyllid Ewropeaidd yn cynnig rhywbeth newydd, gwerthfawr i fuddsoddiadau rhanbarthol a/neu thematig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gyllid yr UE, mae'n bwysig eich bod yn darllen y dogfennau uchod a'r dogfennau eraill sydd i’w gweld yn yr adran gymorth.

Darparu gweithgareddau sy'n rhan o brosiect yr UE

Os nad oes gennych ddiddordeb mewn arwain prosiect, gallwch fanteisio ar gyllid yr UE o hyd, drwy dendro neu wneud cais i ddarparu gweithgareddau prosiectau'r UE.

Enillodd busnesau a sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector werth dros £1.1bn o gontractau gan sefydliadau i ddarparu prosiectau'r UE a gefnogwyd gan raglenni’r Gronfa Strwythurol 2007-2013.

Ewch i wefan GwerthwchiGymru (dolen allanol) i gael rhagor o wybodaeth.

Elwa o brosiect yr UE yn eich ardal chi

Mae prosiectau'r UE yn cefnogi busnesau ac unigolion yn eich ardal chi. Bydd gan bob prosiect ei broses ei hun o ran gwneud cais, ac felly bydd angen ichi gysylltu â'r sefydliad yn uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth.

  • Cefnogi eich busnes – mae cronfeydd yr UE yn cefnogi cynlluniau a allai eich helpu chi i ddechrau, rhedeg neu ehangu eich busnes megis Busnes Cymru (dolen allanol) a Banc Datblygu Cymru (dolen allanol).
  • Cefnogi eich gweithwyr / prentisiaid – fel cyflogwr, os ydych yn bwriadu recriwtio prentis gallwch ffonio 0845 60 661 60 neu e-bostio businessskillshotline@wales.gsi.gov.uk i gael gwybod mwy am yr hyfforddiant a’r cyfleoedd sydd ar gael i brentisiaid yng Nghymru.Darllenwch ragor am gynlluniau Prentisiaethau, Twf Swyddi Cymru (dolen allanol) a rhaglenni Dysgu Gydol Oes gan gynnwys ERASMUS (dolen allanol)
  • Cefnogi eich dyheadau o ran hyfforddiant, gyrfa neu addysg – P'un a ydych yn fyfyriwr neu wedi gorffen yn yr ysgol neu'r coleg, neu os oes gennych swydd neu rydych chi’n chwilio am waith, mae nifer o gynlluniau a ariennir gan yr UE ar gael i’ch helpu gyda hyfforddiant a chyflogaeth, gan gynnwys astudio dramor. Darllenwch ragor am gynlluniau Prentisiaethau, Twf Swyddi Cymru (dolen allanol), GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith (dolen allanol) a rhaglenni Dysgu Gydol Oes gan gynnwys ERASMUS (dolen allanol).

Cyfleoedd eraill am gyllid yr UE

Yn ogystal â’r Cronfeydd Strwythurol, mae llawer o gyfleoedd eraill ar gael am gyllid yr UE, gan gynnwys drwy rhaglenni sy’n cael eu rheoli’n uniongyrchol gan yr UE, fel Horizon 2020 ac ERASMUS+. Edrychwch ar ein grid polisi a chyllid yr UE i gael gwybodaeth a darllenwch Adroddiadau Llysgenhadon Cyllid yr UE.