Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau'r Fforwm Strategol ar Fuddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru

Cadeirydd

Huw Irranca-Davies AC

Partneriaeth y De-ddwyrain

Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Partneriaeth y Gogledd 

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd, Cyngor Sir Ceredigion,
Y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd, Cyngor Sir Powys (presenoldeb eiledol)

Partneriaeth y De-orllewin

Y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe)

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy
Lowri Gwilym, Rheolwr Tîm – Ewrop ac Adfywio (presenoldeb eiledol)

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Matthew Brown, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Trydydd Sector (Mentrau Cymdeithasol)

Derek Walker, Prif Weithredwr, Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) (Addysg Uwch)

Harriet Barnes, Cyfarwyddwr Polisi a Chyllido

Prifysgolion Cymru (Addysg Uwch)

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr

Colegau Cymru (Addysg Bellach) 

Lisa Thomas, Pennaeth Y Coleg Merthyr Tudful

Undebau Llafur

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, TUC Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru (Yr amgylchedd)

Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedau

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Cymru (Busnes)

Nick Speed, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus, BT

Ffederasiwn Busnesau Bach a Hunangyflogedig Cymru (Busnes)

Ashley Rogers, Cyfarwyddwr, Gill and Shaw, Prestatyn

Rhwydwaith Gwledig Cymru (Datblygiad lleol dan arweiniad y gymuned)

Eirlys Lloyd, Cadeirydd, Rhwydwaith Gwledig Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Yr Athro Rachel Ashworth, Deon a Phennaeth Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Siambrau Masnach

Paul Slevin, Llywydd, De a Chanolbarth Cymru

Banc Datblygu Cymru

Rob Hunter, Pennaeth Strategaeth

Aelodau a wahoddwyd am eu profiad

  • Grahame Guilford (profiad o'r sector preifat a pholisi rhanbarthol), Grahame Guilford and Company Ltd.
  • Yr Athro Kevin Morgan (academydd ac arbenigwr ar bolisi rhanbarthol), Athro Llywodraethu a Datblygu, Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

Gall y Cadeirydd wahodd arbenigwyr neu grwpiau ychwanegol i gyfarfodydd penodol i gyflwyno papurau neu i gymryd rhan mewn trafodaethau mewn meysydd penodol.

Aelodau Llywodraeth Cymru

  • Cynrychiolydd yr Uned Buddsoddi Rhanbarthol (buddsoddi rhanbarthol)
  • Cynrychiolydd yr Economi (Rhoi'r Cynllun Gweithredu ar yr Economi ar waith, strategaeth economaidd)
  • 3 x Prif Swyddog Rhanbarthol (Unedau Rhanbarthol)
  • Cynrychiolydd Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes
  • Cynrychiolydd Tai ac Adfywio
  • Cynrychiolydd Datblygu Gwledig