Neidio i'r prif gynnwy

Y risg i’ch dofednod ac adar a gedwir.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mesurau Dan Do Ffliw Adar wedi codi ers 31 Mawrth

Gan fod y risg o Ffliw Adar wedi gostwng, o 23:59 ar 31 Mawrth 2021, ni fydd mesurau gorfodol dan do rhagor yn gweithredu.

Bydd gofynion am fioddiogelwch uwch a wnaeth cael eu cyflwyno fel rhan o’r Parth Atal Ffliw Adar ar 11 Tachwedd dal yn gweithredu. Rydym yn annog ceidwaid i gynnal safonau bioddiogelwch mwyaf uwch ag sy’n bosib. Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein hysbysiad wasg.

Parth Atal Ffliw Adar

Gan fod y risg o Ffliw Adar wedi’i chynyddu, wnaeth Parth Atal Ffliw Adar Gymru Gyfan cael ei gyflwyno ar 11eg Tachwedd. Mae’r sefyllfa yn cael ei hadolygu’n gyson.

Diddymu’r parthau (Ffliw Adar) – Cymru

Mae achos o’r Ffliw Adar Pathogenig Iawn wedi’i gadarnhau ar safle yn Ynys Môn.  Mae cyfyngiadau symud lleol wedi’u codi.  Fodd bynnag, mae mesurau Parth Atal Ffliw’r Adar yn dal mewn grym.

Trwyddedu ar gyfer Parthau Amddiffyn ac Arolygaeth

Gall ceidwaid dofednod wneud cais am drwyddedau ar gyfer rhai symudiadau risg isel o unrhyw Barth Gwarchod neu Barthau Gwyliadwriaeth sydd mewn grym ar hyn o bryd.

Rhestr wirio hunanasesu bioddiogelwch Parth Atal Ffliw Adar

Rydym wedi cynhyrchu Rhestr wirio hunanasesu bioddiogelwch Parth Atal Ffliw Adar.

Ffliw Adar Pathogenaidd Uchel Wedi’i Chadarnhau yn Lloegr

Ers yr 2il o Dachwedd, mae nifer o achosion o Ffliw Adar Pathogenaidd Uchel H5N8 wedi’u chadarnhau yn Lloegr. Mae parthau reoli clefyd yn lle o gwmpas y safleoedd heintiedig.

Mae yna mwy o wybodaeth ar wefan DEFRA

Ffliw Adar Pathogenaidd Isel wedi’i chadarnhau ar safle yng Nghaint 

Ar yr 2il o Dachwedd, wnaeth Ffliw Adar cael ei gadarnhau ar safle masnachol bach yng Nghaint, Lloegr, yn dilyn canlyniadau positif o brofion am y firws. Mae Parth Cyfyngiad wedi ei gyhoeddi o gwmpas y safle heintiedig yn unol â’r Strategaeth Rheoli Clefydau Adar. 

Rydym yn atgoffa pob ceidwad adar i gadw golwg am arwyddion o glefyd yn eu diadellau ac i roi gwybod ar unwaith os maent yn drwgdybio clefyd. 

Hysbysiad gwasg DEFRA.

Cig o ddofednod tu fewn Parth Diogelu

Bydd rhai i fusnesau gweithredu bwyd dilyn rheolau penodol am unrhyw gig wedi’i chynhyrchu o ddofednod neu adar helwriaeth sydd wedi’u ffermio, sydd wedi tarddu o fewn y Parth Diogelu. Gall cig wedi’i chynhyrchu o ddofednod neu adar helwriaeth sydd wedi’u ffermio, sydd wedi tarddu o fewn y Parth Diogelu cael ei symud neu werthu, yn amodol ag nifer o amodau. Mae'r rhain yn cynnwys angen i’r marc iechyd cael ei amnewid am farc penodol (Wedi ei gymeradwyo gan y Gweinidogion Cymru yn ystod unrhyw gyfnod o glefyd). Bydd rhaid i’r marc aros efo’r cynnyrch trwy unrhyw prosesi neu ail-pacio. Mae’r amodau yma wedi’u cynnwys yn y Drwydded Gyffredinol EXD249.

O dan rhai amgylchiadau penodol, wedi’u cynnwys yn Drwydded Gyffredinol EXD264 - Mae gan y derbynnydd o gig o ddofednod caniatâd i dynnu’r marc penodol dros dro wrth gynhyrchu ac mewn rhai amgylchiadau i beidio ei ail osod.

Codi lefel y risg o Ffliw Adar i uchel

Mae lefel y risg y bydd ffliw adar yn dod i mewn i'r DU wedi'i godi o ganolig i uchel.

Gwnaethpwyd y penderfyniad gan brif filfeddygon Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon ar Tachwedd 6. Roedd hyn yn dilyn dau achos a gadarnhawyd o'r clefyd yn Lloegr ac adroddiadau cynyddol o'r clefyd yn effeithio ar heidiau ar dir mawr Ewrop.

Ein hysbysiad i'r wasg.

Y feirws Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI)

Mae’r risg o’r feirws HPAI (ffliw adar) yn cynyddu yn ystod y gaeaf. Rydym wedi nodi ei bod hi’n debygol mai adar y dŵr a gwylanod mudol sy’n gyfrifol am hyn. (Mae adar y dŵr mudol yn cynnwys hwyaid, gwyddau ac elyrch.) Mae hyn yn seiliedig ar brofiad dros y ddau aeaf diwethaf, ynghyd â barn wyddonol a milfeddygol.

Ardaloedd Risg Uwch (HRAs)

Mae’r adar hyn yn fygythiad gan y gallent gyflwyno’r feirws i eiddo lle mae dofednod, adar hela, adar anwes neu adar caeth eraill yn cael eu cadw. Gallai hyn fod trwy gysylltiad uniongyrchol neu gysylltiad anuniongyrchol. Rydym wedi nodi ardaloedd ym Mhrydain sy’n wynebu risg uwch o adar y dŵr gwyllt yn cyflwyno’r feirws HPAI i ddofednod ac adar a gedwir. Rydym yn cyfeirio at y rhain fel ‘Ardaloedd Risg Uwch’ (HRAs).

Er bod yr ardaloedd hyn yn wynebu risg uwch, dylech nodi bod pob math o ddofednod yn dal i wynebu risg o adar gwyllt, gan gynnwys:

  • adar hela
  • dofednod a gedwir fel anifeiliaid anwes

Pa fesurau a fydd yn ofynnol mewn HRA

Byddwn yn defnyddio HRAs i:

  • dargedu rhaglenni gwyliadwriaeth statudol ac adar gwyllt
  • nodi’r ardaloedd ym Mhrydain sy’n wynebu’r risg fwyaf o ffliw adar yn bresennol mewn adar gwyllt

Efallai y byddwn yn ystyried bioddiogelwch ychwanegol trwy ddatgan Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ). Byddai datgan parth o’r fath yn seiliedig ar risg.

Ni fyddai’r gofyniad i gadw adar maes mewn cytiau/siediau yn cael ei gyflwyno mewn HRAs yn unig o reidrwydd. Byddai unrhyw benderfyniad i gadw adar mewn cytiau/siediau mewn unrhyw ran o Brydain yn unol ag ystyriaethau risg.

Os ydych chi’n cynllunio uned ddofednod newydd, dylech ystyried y risg o HPAI yn yr ardal honno.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n cadw dofednod neu adar caeth

Os ydych chi’n cadw dofednod, gan gynnwys adar hela, adar anwes neu adar caeth eraill mewn unrhyw ran o Brydain, dylech adolygu eich bioddiogelwch. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi mewn ardal risg uwch neu’n agos at ardal risg uwch. Rydym yn annog pob ceidwad i ddilyn ein cyngor bioddiogelwch. Mae’n cynnig arfer gorau, waeth a oes gennych chi gasgliadau masnachol, casgliadau llai o faint, adar hela neu adar anwes.

A yw fy naliad mewn/yn ymyl Ardal Risg Uwch

Ystyrir eich bod chi mewn HRA os yw eich eiddo, neu ran o’ch eiddo, yn yr HRA.