Neidio i'r prif gynnwy

Y risg i’ch dofednod ac adar a gedwir.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Rhagfyr 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhydd o Glefyd

Gwnaeth y DU ddatgan ei hun yn rhydd o ffliw adar ar 3 Medi 2021. Fodd bynnag, mae achosion o ffliw adar pathogenig iawn yn parhau i gael eu cadarnhau mewn dofednod ac adar gwyllt mewn sawl gwlad ledled Ewrop. Mae'r risg bresennol o ffliw adar yn digwydd yn y DU yn “isel”.  Caiff y risg hon ei hadolygu'n barhaus. 

Mae ceidwaid dofednod yn cael eu hannog i fod yn wyliadwrus am arwyddion o glefyd, ac i gynnal mesurau bioddiogelwch cadarn ar eu safleoedd.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hyn drwy ddarllen ein canllawiau bioddiogelwch.

Y feirws Ffliw Adar Pathogenig Iawn (HPAI)

Mae’r risg o’r feirws HPAI (ffliw adar) yn cynyddu yn ystod y gaeaf. Rydym wedi nodi ei bod hi’n debygol mai adar y dŵr a gwylanod mudol sy’n gyfrifol am yr HPAI. (Mae adar y dŵr mudol yn cynnwys hwyaid, gwyddau ac elyrch.) Mae hyn yn seiliedig ar brofiad dros y ddau aeaf diwethaf, ynghyd â barn wyddonol a milfeddygol.

Ardaloedd Risg Uwch (HRAs)

Mae adar y dŵr a gwylanod mudol yn peri bygythiad gan y gallent gyflwyno’r feirws i eiddo lle mae dofednod, adar hela, adar anwes neu adar caeth eraill yn cael eu cadw. Gallai hyn fod trwy gysylltiad uniongyrchol neu gysylltiad anuniongyrchol, megis drwy faw adar. Rydym wedi nodi ardaloedd ym Mhrydain sy’n wynebu risg uwch o adar y dŵr gwyllt yn cyflwyno’r feirws HPAI i ddofednod ac adar a gedwir. Rydym yn cyfeirio at y rhain fel ‘Ardaloedd Risg Uwch’ (HRAs).

Er bod yr ardaloedd hyn yn wynebu risg uwch, dylech nodi bod pob math o ddofednod yn dal i wynebu risg o adar gwyllt, gan gynnwys:

  • adar hela
  • dofednod a gedwir fel anifeiliaid anwes

Pa fesurau sy'n ofynnol mewn HRA

Rydym yn defnyddio HRAs i:

  • dargedu rhaglenni gwyliadwriaeth statudol ac adar gwyllt
  • nodi’r ardaloedd ym Mhrydain sy’n wynebu’r risg fwyaf o ffliw adar yn bresennol mewn adar gwyllt

Efallai y byddwn yn ystyried bioddiogelwch ychwanegol trwy ddatgan Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ). Byddai datgan parth o’r fath yn seiliedig ar risg.

Ni fyddai’r gofyniad i gadw adar maes mewn cytiau/siediau yn cael ei gyflwyno mewn HRAs yn unig o reidrwydd. Byddai unrhyw benderfyniad i gadw adar mewn cytiau/siediau mewn unrhyw ran o Brydain yn unol ag ystyriaethau risg.

Os ydych chi’n cynllunio uned ddofednod newydd, dylech ystyried y risg o HPAI yn yr ardal honno.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n cadw dofednod neu adar caeth

Os ydych chi’n cadw dofednod, gan gynnwys adar hela, adar anwes neu adar caeth eraill mewn unrhyw ran o Brydain, dylech adolygu eich bioddiogelwch. Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi mewn ardal risg uwch neu’n agos at ardal risg uwch. Rydym yn annog pob ceidwad i ddilyn ein cyngor bioddiogelwch. Mae’n cynnig arfer gorau, waeth a oes gennych chi gasgliadau masnachol, casgliadau llai o faint, adar hela neu adar anwes.

A yw fy naliad mewn/yn ymyl Ardal Risg Uwch

Ystyrir eich bod chi mewn HRA os yw eich eiddo, neu ran o’ch eiddo, yn yr HRA.