Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi croesawu'r ffigurau diweddaraf sy'n dangos bod cynnydd yn nifer yr organau sy'n cael eu rhoi a'u trawsblannu yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Gorffennaf 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae'r Data ar Roi Organau a Gweithgarwch Trawsblannu ar gyfer 2016-2017, a gyhoeddwyd gan Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG, yn dangos y ffigurau canlynol ar gyfer Cymru:

  • Bu cynnydd o 4 yn nifer y rhoddwyr yn dilyn marwolaeth coesyn yr ymennydd, sef o 36 yn 2015-16 i 40 yn 2016-17
  • Bu cynnydd o 1 yn nifer y cleifion sy'n byw yng Nghymru sydd wedi cael trawsblaniad y galon
  • Bu cynnydd o 5 yn nifer y cleifion sy'n byw yng Nghymru sydd wedi cael trawsblaniad aren fyw
  • Bu cynnydd yn y ganran gyffredinol ar gyfer cydsynio/awdurdodi rhoi organau o 59% yn 2015-16 i 64% yn 2016-17
  • Bu gostyngiad o 18.5% yng nghanran y cleifion a fu farw tra'r oeddent ar y rhestr aros ar gyfer cael trawsblaniad - o 27 yn 2015-16 i 22 yn 2016-17.

Wrth groesawu'r data, dywedodd Vaughan Gething:

"Mae'r ffigurau hyn yn galonogol, ond gan fod pobl yn dal i farw tra maen nhw ar y rhestr aros yn disgwyl trawsblaniad, rhaid inni weithio'n galetach.

“Dw i'n awyddus i annog pawb yng Nghymru i siarad â'u hanwyliaid am eu penderfyniad ynghylch rhoi organau. Er ein bod yn gwybod bod ymwybyddiaeth a dealltwriaeth yn gwella, mae'n hynod bwysig bod pobl Cymru yn dweud yn glir wrth eu teuluoedd am eu penderfyniad.

"Mae'n dda gweld bod y data ar gyfer Cymru yn symud i'r cyfeiriad iawn a bod nifer y bobl yn y DU sy'n fyw diolch i drawsblaniadau organau wedi mynd dros 50,000. Roedd hefyd yn galonogol gweld data Rhoi Organau a Thrawsblaniadau ar gyfer pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu cyhoeddi gan Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG fel adroddiad atodol.

"Roedd yn dda gennyf glywed y newyddion diweddar bod Lloegr yn ystyried dilyn ein harweiniad ni ac arweiniad yr Alban drwy gyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau a meinwe.  

"Rydyn ni'n falch o'r ffaith mai ni oedd y wlad gyntaf yn y DU i wneud hyn nôl yn 2015, ac yn falch hefyd o'r hyn rydyn ni wedi ei gyflawni hyd yma. Rydyn ni'n credu bod y system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau yn dod â manteision i'r rhai y mae angen trawsblaniad arnyn nhw, drwy roi'r cyfle i drawsnewid eu bywydau yng ngwir ystyr hynny."