Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyniad

 1. A hithau wedi'i chrybwyll yn 'Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru 2018-19: Cyllideb Newydd i Gymru' ym mis Rhagfyr 2017 ac yn dilyn y cyhoeddiad amdani yn gynharach eleni gan y Prif Weinidog, cafodd y gronfa hon, sy'n werth £50 miliwn, ei sefydlu i helpu busnesau, gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau partner eraill yng Nghymru i gynllunio a pharatoi ar gyfer effeithiau Brexit. Mae Cronfa Bontio'r UE ar gael drwy gydol y cyfnod pontio .
 2. Mae'r Gronfa newydd hon yn rhan o'n cynlluniau ar gyfer Brexit i helpu busnesau a gwasanaethau cyhoeddus i baratoi at y newidiadau sylweddol sydd o'n blaenau. Rydym yn chwilio am ffyrdd newydd o gefnogi sefydliadau partner trwy Brexit, ac yn ystyried pa gyngor, canllawiau a chymorth ariannol y gallwn eu darparu i'w helpu i ddelio â'r newid hwn.
 3. Bydd y Gronfa'n gweithio ochr yn ochr â'n cymorth ariannol presennol ac yn helpu ein sefydliadau partner i ymestyn allan i'r byd. Wrth wynebu'r llu o heriau a chyfleoedd amrywiol sy'n deillio o Brexit, mae angen i'n dull gweithredu fod yn ddigon hyblyg i'n sectorau preifat a chyhoeddus addasu'n ystwyth.
 4. Mae'n bwysig inni fod yn hyblyg ac yn ymatebol i ymdopi â chanlyniadau ymadael â'r UE wrth i fanylion ddod i'r amlwg yn ystod negodiadau Brexit a thros holl gyfnod y trefniadau pontio.
 5. Mae hyn yn cyd-fynd â'n polisïau a'n rhaglenni presennol, ond o gofio natur Brexit, ac wrth inni chwilio am atebion arloesol i'r problemau sydd o'n blaenau, mae hefyd yn gwella ein cynnig.
 6. Byddwn yn cefnogi ymyriadau sy'n ychwanegu gwerth ac sy'n ychwanegol at rwymedigaethau Llywodraeth y DU, yn unol â'r blaenoriaethau a nodwyd yn ‘Sicrhau Dyfodol Cymru’. Bydd y Gronfa'n canolbwyntio ar faterion sy'n gysylltiedig â Brexit o fewn pwerau dirprwyedig yn unig. Bydd y Gronfa'n ein helpu i ddod o hyd i atebion Cymreig i broblemau sy'n bodoli yng Nghymru.
 7. Dylai'r Gronfa helpu Cymru i gynllunio ac i fod yn barod ar gyfer Brexit. Mae meysydd posibl ar gyfer buddsoddi'n cynnwys technegol, masnachol a masnach a chymorth allforio yn ogystal â chymorth diwydiant mewn sectorau penodol i fusnesau, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Gall y Gronfa helpu cyflogwyr i ddenu, recriwtio a chadw gwladolion y DU, sy'n gwneud cyfraniad hanfodol i Gymru.
 8. Bydd y £50m yn gymysgedd o gyllid refeniw, cyfalaf a benthyciadau.

Egwyddorion dylunio

 1. Mae'r egwyddorion sy'n sail i'r gronfa'n cynnwys:
  • Yn ychwanegol at y gweithgarwch sy'n mynd rhagddo eisoes, ysgogi adnoddau ychwanegol lle bo modd
  • Yn ychwanegol at fuddsoddiadau/iawndal oddi wrth Lywodraeth y DU
  • Strategol, cytbwys ac â photensial clir i ychwanegu gwerth, gan gefnogi cydweithio ar draws sectorau
  • Yn cael eu tanategu gan werth am arian, a’u dosbarthu, lle bynnag y bo modd, gan ddefnyddio sianeli ariannu Llywodraeth Cymru gyda sefydliadau presennol sy'n weithgar yn y meysydd a nodwyd
  • Yn cael eu cyflwyno gyda dull gweithredu cadarn a seilir ar dystiolaeth ar gyfer Brexit i sicrhau bod ein blaenoriaethau a'n hymyriadau polisi yn gadarn ac yn briodol - bydd y Gronfa ar gael i adeiladu'r sylfaen dystiolaeth lle bo angen a chefnogi ein hymwneud â'r sectorau preifat a chyhoeddus, y trydydd sector a dinasyddion.

Llywodraethiant

 1. Cafodd aelodau is-bwyllgor y Cabinet y newyddion diweddaraf am Gronfa Bontio'r UE ar 21 Mawrth a 18 Ebrill. Ystyriodd Grŵp Swyddogion y Trefniadau Pontio Ewropeaidd y Gronfa ar 5 Ebrill gyda diweddariadau rheolaidd ers hynny. Hyd yn hyn mae'r Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cyngor Datblygu'r Economi (a'i weithgor Brexit), Bord Gron yr Amgylchedd a Materion Gwledig, yn ogystal â sefydliadau partner eraill wedi chwarae rhan wrth helpu i lywio ein dull gweithredu.
 2. Mae gan Is-grŵp Ariannu Grŵp Swyddogion y Trefniadau Pontio Ewropeaidd (ETOG) rôl barhaus wrth reoli, cydgysylltu ac adrodd ar y Gronfa yn gyffredinol a chyflwyno cyngor i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ac Is-bwyllgor y Cabinet.
 3. Pan fydd Is-bwyllgor y Cabinet wedi cytuno, mater i adrannau ac is-adrannau fydd defnyddio'r cronfeydd a nodwyd gan ddefnyddio mecanweithiau ariannu sefydledig, gyda thryloywder priodol wrth fonitro ac adrodd ar fecanweithiau. Caiff diweddariadau ar wariant ariannu cyffredinol, allbynnau a chanlyniadau eu rhoi i Is-bwyllgor y Cabinet yn rheolaidd. Bydd swyddogion yn cydweithio â Swyddfa Archwilio Cymru i gytuno ar drefniadau archwilio.
 4. Bydd Llywodraeth Cymru yn adeiladu ar ei dull gweithredu a seilir ar dystiolaeth ar gyfer Brexit i sicrhau bod ein blaenoriaethau a'n hymyriadau polisi yn gadarn ac yn briodol. Bydd y Gronfa Bontio ar gael i adeiladu'r sylfaen dystiolaeth lle bo angen ac yn cefnogi ein hymwneud â'r sectorau priefat a chyhoeddus, y trydydd sector a dinasyddion.

Cronfa Bontio'r UE: Cyfran Gyntaf

 1. Ystyriodd Is-bwyllgor y Cabinet (CSC) bapur ar Gronfa Bontio'r UE. Haen Gyntaf – CSC-EU(17-18)22 ar 16 Mai. Amlinellodd y papur y Gronfa a'i phrif ddiben o helpu busnes a sefydliadau partner i gynllunio a pharatoi ar gyfer Brexit.
 2. Gwahoddodd y papur aelodau CSC i gymeradwyo'r rhestr o ddyraniadau cychwynnol yn y gyfran gyntaf hon o'r Gronfa, gan gynnwys wyth o gynigion gyda chyllid o ryw £7m.
 3. Un o'r prosiectau cyntaf i elwa ar y cyllid oedd y gwaith o ddatblygu'r sector cig coch yng Nghymru a gafodd £2.15 miliwn. Bydd yn cefnogi ffermwyr i nodi gwelliannau i'w busnesau, yn eu helpu i ddod yn fwy cystadleuol a'u rhoi mewn sefyllfa well i fasnachu'n broffidiol ar ôl Brexit. Bydd £100k hefyd yn cael ei roi i brosiect cynhyrchu yn lle mewnforio i helpu i nodi a diogelu cadwyni cyflenwi yn y DU ac annog cwmnïau sydd wedi'u lleoli yn yr UE i ddechrau gweithredu o Gymru.
 4. Dros y ddwy flynedd nesaf hefyd, bydd y diwydiant pysgota a dyframaethu yn cael cymorth ariannol i'w helpu i ganfod marchnadoedd newydd a pharatoi i fasnachu yn y dyfodol y tu allan i'r UE. Mae £390k ar gael i drawsnewid Systemau Rheoli Pysgodfeydd y Llywodraeth a £440k i gefnogi sectorau dyframaethu a physgodfeydd Cymru wrth iddynt baratoi i'r DU ymadael â’r UE.
 5. Yn ddiweddar, fe wnaethom gyhoeddi £3.5m ar gyfer rhaglen sy'n cael ei chynnal gan brifysgolion Cymru i ysgogi partneriaethau rhyngwladol a hyrwyddo Cymru fel man astudio ar ôl Brexit. Rydym hefyd yn hwyluso Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu pecyn cymorth Brexit i bob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru (£150k) ac i gynnal ymchwil i gasglu data ar weithlu gofal cymdeithasol a'r ddibyniaeth ar wladolion yr UE (£200k).
 6. Caiff prosiectau pellach a fydd yn elwa ar y cyllid eu cyhoeddi yn y dyfodol agos. Rydym yn parhau i groesawu syniadau ar gyfer mentrau ac ymyraethau a fydd o werth strategol i Gymru.

Y camau nesaf

 1. Bydd Ail Gyfran o dan Gronfa Bontio'r UE, gyda galwad am gynigion ganol mis Gorffennaf gyda dyddiad cau o Awst, ac yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer cynigion ar 19 Medi.
 2. Rydym yn darparu swm cychwynnol o £50m ar gyfer y Gronfa a byddwn yn parhau i adolygu'r angen am gyllid ychwanegol.

Tîm y Trefniadau Pontio Ewropeaidd
8 Awst 2018

Rhannu’r dudalen hon