Neidio i'r prif gynnwy
Eluned Morgan AS

Cyfrifoldebau Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg.

Bywgraffiad

Cafodd Eluned Morgan ei geni ym 1967 yn Nhrelái, Caerdydd. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Enillodd ysgoloriaeth i Goleg Iwerydd a gradd mewn Astudiaethau Ewropeaidd o Brifysgol Hull. Bu'n gweithio fel ymchwilydd i S4C, Agenda a'r BBC.

Dechreuodd gyrfa wleidyddol Eluned yn 27 oed pan gafodd ei hethol fel aelod ieuengaf Senedd Ewrop ym 1994. Hi oedd y bumed merch yng Nghymru i gael ei hethol i rôl wleidyddol lawnamser, a'r gwleidydd llawnamser cyntaf yng Nghymru i gael babi tra oedd hi yn ei swydd. Cynrychiolodd Gymru ar ran y Blaid Lafur o 1994 i 2009. Yn y rôl hon, bu'n llefarydd Llafur ar ddiwydiant, gwyddoniaeth ac ynni, ac yn llefarydd ar ran y Grŵp Sosialaidd o 200 o bobl ar faterion yn ymwneud â Rheoli'r Gyllideb. Ysgrifennodd y Papur Gwyrdd ar ynni ar ran Senedd Ewrop ac arweiniodd drafodaethau'r Senedd ar y Gyfarwyddeb Drydan lle sicrhaodd hawliau newydd ar gyfer cwsmeriaid a mynnu bod Aelod-wladwriaethau'r UE yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

O ddiwedd 2009 tan fis Gorffennaf 2013, gweithiodd fel Cyfarwyddwr Datblygu Busnes Cenedlaethol Cymru SSE (SWALEC), un o gwmnïau ynni mwyaf y DU. Yn ystod 2013-2016, gwasanaethodd Eluned Morgan fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Gymru yn Nhŷ'r Arglwyddi, ac o 2014-2016 gwasanaethodd fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Faterion Tramor. Cafodd ei gwneud yn aelod o Dŷ’r Arglwyddi yn 2011, a'i henw ffurfiol yw'r Farwnes Morgan o Drelái.

Etholwyd Eluned Morgan i'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 2016 fel aelod rhanbarthol dros y Canolbarth a'r Gorllewin. Ym mis Tachwedd 2017, cafodd Eluned ei phenodi yn Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. Ar 13 Rhagfyr 2018, cafodd ei phenodi yn Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cyfrifoldebau

 • Gwasanaethau iechyd meddwl
 • Dementia
 • Awtistiaeth
 • Effaith gamblo cymhellol ar iechyd
 • Camddefnyddio sylweddau
 • Iechyd y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
 • Gwasanaethau gwella iechyd a llesiant 
 • Gweithgareddau’r Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, gan gynnwys diogelwch bwyd
 • Bwyd sydd wedi'i addasu'n enetig (ac eithrio tyfu cnydau sydd wedi'u haddasu'n enetig) 
 • Y Strategaeth Ordewdra 
 • Profiad cleifion, cynnwys cleifion a llais y dinesydd
 • Ymchwil a datblygu mewn iechyd a gofal cymdeithasol
 • Y Gymraeg, gan gynnwys goruchwylio a chydlynu polisi'r Gymraeg yn gyffredinol, swyddogaethau'r Gweinidog yn deillio o Fesur y Gymraeg 2011 a Chomisiynydd y Gymraeg
 • Digwyddiadau Mawr
 • Diwylliant, creadigrwydd a’r celfyddydau, gan gynnwys Cymru Greadigol 
 • Noddi Cyngor Celfyddydau Cymru, a'i gylch gwaith
 • Polisi darlledu 
 • Twristiaeth i Gymru a thwristiaeth o fewn Cymru, gan gynnwys marchnata a hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid drwy Croeso Cymru a rheoleiddio'r diwydiant twristiaeth
 • Lletygarwch
 • Amgylchedd hanesyddol Cymru
 • Cadw
 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Datblygu Archif Genedlaethol i Gymru
 • Deddfwriaeth ar eiddo diwylliannol a chynlluniau rhyddhad trethi nad ydynt wedi’u datganoli
 • Goruchwylio'r gwaith o ddosbarthu cyllid y Loteri yng Nghymru
 • Chwaraeon Elît
 • Chwaraeon cymunedol, gweithgareddau corfforol a gweithgareddau hamdden egnïol yng Nghymru, gan gynnwys noddi Cyngor Chwaraeon Cymru

Ysgrifennu at Eluned Morgan