Neidio i'r prif gynnwy

Roedd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 ("y Rheoliadau Teithio") yn cyflwyno gofynion penodol ar gyfer pobl sy'n dod i Gymru, i leihau'r risg o gludo heintiau i’r wlad.

Gall y gyfraith yng Nghymru fod yn wahanol i'r gyfraith sy'n berthnasol mewn rhannau eraill o'r DU. Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i unrhyw un sy'n cyrraedd Cymru ac sydd wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin(y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) yn ystod y 14 diwrnod cyn iddynt gyrraedd.

Mae'r Rheoliadau Teithio yn cael eu hadolygu’n ffurfiol bob 28 diwrnod. Ond mae'n bosibl y caiff newidiadau eu gwneud yn amlach, yn enwedig o ran tynnu gwledydd oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt. Mae'n ddoeth edrych ar y sefyllfa ddiweddaraf cyn ymadael ar eich taith a chyn dychwelyd.

Y cefndir

Cafodd y Rheoliadau Teithio eu cyflwyno ar 8 Mehefin 2020 ac roeddent yn ei gwneud yn ofynnol i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl bod mewn gwlad y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw), ar unrhyw adeg yn ystod y 14 diwrnod cyn iddynt gyrraedd, i ynysu am hyd at 14 diwrnod, yn amodol ar nifer o eithriadau.

Mae'r Rheoliadau Teithio wedi'u diwygio sawl gwaith, a hynny’n fwyaf arbennig er mwyn cyflwyno eithriadau i'r coridor teithio ar gyfer pobl sy'n teithio o rai gwledydd a thiriogaethau. Mae'r rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt yn nodi'r gwledydd hynny nad oes angen i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl ymweld â nhw ynysu.

Y rheolau ynglŷn â gwledydd esempt

Yn gyffredinol, ni fydd yn rhaid ichi ynysu pan fyddwch yn cyrraedd Cymru, os ydych yn teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin neu os ydych yn cyrraedd o un o'r gwledydd neu'r tiriogaethau a restrir yn y Rheoliadau Teithio fel rhai esempt ("y rhestr o wledydd esempt”).

Er hynny, bydd gofyn ichi ynysu os oeddech wedi ymweld â gwlad neu diriogaeth, nad yw ar y rhestr o wledydd esempt, yn y 14 diwrnod cyn ichi gyrraedd Cymru, neu os oeddech gwneud arhosiad tramwy yno.  Mae hyn yn berthnasol i bob dull o deithio i Gymru – ar drên, fferi, coets, awyr neu unrhyw lwybr arall.

Hyd yn oed os ydych wedi eich eithrio rhag y gofyniad ynysu fel y caiff ei nodi yn y Rheoliadau Teithio, bydd angen ichi ddilyn y rheolau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ar ôl cyrraedd Cymru.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o fannau eraill yn y Deyrnas Unedig

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o rywle arall yn y Deyrnas Unedig (Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon) ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (Iwerddon, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel) yn ystod y 14 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich siwrnai na’ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi ynysu.

Os byddwch yn cyrraedd o rywle arall yn y DU a’ch bod wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin ar unrhyw adeg yn ystod y 14 diwrnod, bydd gofyn ichi ddarparu eich gwybodaeth fel teithiwr wrth ichi ddod i mewn i’r DU (a diweddaru'r wybodaeth honno yn ôl y gofyn) ac efallai y bydd angen ichi ynysu.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o’r Ardal Deithio Gyffredin

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o Weriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin yn y 14 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na’ch  manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr, ac ni fydd angen ichi ynysu.

Gallwch ddangos manylion taith ddiweddar i’r Ardal Deithio Gyffredin, er enghraifft cerdyn byrddio neu fanylion y daith, i'ch helpu i gadarnhau pryd y daethoch i mewn i’r Ardal Deithio Gyffredin ac am faint yr ydych wedi bod yno.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wlad nad yw’n esempt

Os byddwch yn dod i Gymru o  wlad neu diriogaeth nad yw’n esempt (unrhyw wlad neu diriogaeth y tu allan i'r DU nad yw ar y rhestr isod o wledydd esempt) neu os ydych wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth nad yw’n esempt ar unrhyw adeg yn ystod y 14 diwrnod cyn dod i Gymru;

 • Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr  
  (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac os felly mae 'n bosibl y gofynnir ichi gyflwyno'r manylion hyn yn eich man cyrraedd.)
 • Bydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod

Mae hyn yn berthnasol i ymwelwyr ac i drigolion y DU. 

Os byddwch yn cyrraedd o rywle arall yn y DU ar ôl bod mewn gwlad nad yw’n esempt yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, nid oes gofyn chi gyflwyno ffurflen canfod teithiwr arall pan fyddwch yn cyrraedd Cymru gan y bydd hon eisoes wedi'i chyflwyno pan gyrhaeddoch y DU.

Ar ôl ichi gyrraedd Cymru, bydd angen ichi ynysu am weddill y 14 diwrnod a diweddaru unrhyw wybodaeth, gan gynnwys y cyfeiriad lle byddwch yn byw.

Os bydd eich gwybodaeth fel teithiwr yn newid tra byddwch yng Nghymru, rhaid ichi ddiweddaru'r wybodaeth hon yn ôl y gofyn

Bydd y cyfnod o ynysu am 14 diwrnod yn dechrau ar y dyddiad y byddwch yn dod i Gymru, er na fydd rhaid cyfrif unrhyw amser a dreuliwyd yn union cyn hynny yn rhywle arall yn y DU neu mewn gwlad sydd ar y rhestr o wledydd esempt. Er enghraifft, pe baech yn cyrraedd gwlad neu diriogaeth esempt bum niwrnod cyn teithio i Gymru, byddai’r Rheoliadau Teithio yn ei gwneud yn ofynnol ichi ynysu am 9 diwrnod ar ôl cyrraedd.

Mae rhai eithriadau i’r gofynion i ddarparu manylion teithio a/neu i ynysu ar gyfer categorïau penodol o bobl (gweler isod).

Coridorau teithio

Ar 10 Gorffennaf 2020 cafod rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt eu hychwanegu at y Rheoliadau Teithio. Gelwir y rhain hefyd yn Goridorau Teithio, a chewch deithio i Gymru o’r mannau hyn heb orfod ynysu.

Gallai’r rhestr hon newid, wrth i wledydd a thiriogaethau gael eu hychwanegu neu tynnu oddi ar y rhestr yn dilyn penderfyniadau gan Weinidogion Cymru ynglŷn â’r peryglon posibl i iechyd teithwyr sy’n cyrraedd o’r mannau hynny.

Dylech edrych ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt cyn cychwyn ar eich taith a chyn dychwelyd.

O 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd, ni fydd awyrennau teithwyr a llongau sy'n teithio'n uniongyrchol o Ddenmarc, ac yn cludo nwyddau, yn gallu glanio na docio ym mhorthladdoedd Cymru mwyach.

Gwledydd a thiriogaethau sy’n esempt neu oedd yn esempt yn flaenorol, ar 04:00 21 Tachwedd 2020

 • Akrotiri a Dhekelia (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd
 • Yr Almaen (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 7 Tachwedd)
 • Andorra (dilëwyd o 23:59 ddydd Iau 6 Awst)
 • Anguilla
 • Antigua a Barbuda
 • Aruba (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 15 Awst)
 • Awstralia
 • Awstria (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 22 Awst)
 • Bahrain (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd
 • Y Bahamas (dilëwyd o 23:59 ddydd Iau 6 Awst)
 • Barbados
 • Bermuda
 • Bonaire, Saba and St Eustatius (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 3 Hydref) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 21 Tachwedd)
 • Brunei (ychwanegwyd o 23:59 ddydd Iau 6 Awst)
 • Caledonia Newydd
 • Cambodia (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Chile (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Croatia (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 22 Awst)
 • Cuba (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 29 Awst)
 • Curaçao (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 26 Medi)
 • Cyprus (dilëwyd o 04:00 ddydd Sul 1 Tachwedd)
 • De Korea
 • Denmarc (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 26 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sul 25 Hydref) (dilëwyd o 04:00 ddydd Gwener 6 Tachwedd)
 • Dominica
 • Yr Eidal (dilëwyd o 04:00 ddydd Sul 18 Hydref)
 • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Estonia (ychwanegwyd ddydd Gwener 31 Gorffennaf)
 • Ffrainc (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 15 Awst)
 • Fiet-nam
 • Fiji
 • Y Ffindir
 • Gibraltar (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 19 Medi)
 • Groeg (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Creta (dilëwyd o 04:00 ddydd Gwener 4 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sul 18 Hydref)
 • Ynys Groeg Corfu (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Kos (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Lesvos (dilëwyd o 04:00 ddydd Gwener 4 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 10 Hydref) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Mykonos (dilëwyd o 04:00 ddydd Gwener 4 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sul 25 Hydref) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Paros ac Antiparos (dilëwyd o 04:00 ddydd Gwener 4 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 10 Hydref) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Rhodes (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Santorini (dilëwyd o 04:00 ddydd Mercher 9 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 10 Hydref) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Serifos (dilëwyd o 04:00 ddydd Mercher 9 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 10 Hydref) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Tinos (dilëwyd o 04:00 ddydd Mercher 09 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 10 Hydref) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Ynys Groeg Zakynthos (dilëwyd o 04:00 ddydd Gwener 4 Medi) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 10 Hydref)
 • Grenada
 • Guadeloupe (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 19 Medi)
 • Gwlad Belg (dilëwyd o 23:59 ddydd Iau 6 Awst)
 • Gwlad Groeg
 • Gwlad yr Iâ (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 26 Medi) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Gwlad Pwyl (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 3 Hydref)
 • Gwlad Thai (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 19 Medi)
 • Gwladwriaeth Dinas y Fatican (dilëwyd o 04:00 ddydd Sul 18 Hydref)
 • Hong Kong
 • Hwngari (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 12 Medi)
 • Ir Iseldiroedd (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 15 Awst)
 • Israel a Jeriwsalem (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 21 Tachwedd) (Gwybodaeth am safbwynt y DU o ran Jeriwsalem (ar GOV.UK)
 • Iwerddon
 • Jamaica (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 29 Awst)
 • Japan
 • Kalaallit Nunaat (Greenland)
 • Laos (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Latfia (ychwanegwyd ddydd Gwener 31 Gorffennaf)
 • Liechtenstein (dilëwyd o 04:00 ddydd Sul 25 Hydref 2020)
 • Lithiwania (dilëwyd o 04:00 ddydd Sul 1 Tachwedd)
 • Lwcsembwrg (dilëwyd ddydd Gwener 31 Gorffennaf)
 • Macau
 • Malaysia (ychwanegwyd 23:59 ddydd Iau 6 Awst)
 • Maldives (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sul 25 Hydref)
 • Malta (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 15 Awst)
 • Mauritius
 • Monaco (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 15 Awst)
 • Montserrat
 • Namibia (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 21 Tachwedd)
 • Norwy
 • Polynesia Ffrengig (dilëwyd o Dydd Gwener 04:00  4 Medi)
 • Portiwgal (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 22 Awst) (dilëwyd o 04:00 ddydd Gwener 4 Medi) (bydd yr Açores a Madeira yn parhau i fod wedi'u heithrio)
 • Qatar (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Reunion (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 12 Medi)
 • Rwanda (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 21 Tachwedd)
 • Saint Barthélemy
 • Saint Helena, Ascension a Tristan da Cunha
 • Saint Kitts a Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Pierre a Miquelon
 • Saint Vincent a’r Grenadines (ychwanegwyd ddydd Gwener 31 Gorffennaf)
 • San Marino (dilëwyd o 04:00 ddydd Sul 18 Hydref)
 • Sbaen (dilëwyd ddydd Sul 26 Gorffennaf)
 • Seland Newydd
 • Seychelles
 • Singapôr (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 29 Awst)
 • Slofacia (ychwanegwyd ddydd Gwener 31 Gorffennaf) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 26 Medi)
 • Slofenia (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 19 Medi)
 • Sri Lanka (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 21 Tachwedd)
 • Sweden (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 12 Medi) (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 7 Tachwedd)
 • Y Swistir (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 29 Awst)
 • Taiwan
 • Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig
 • Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India
 • Trinidad a Tobago (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 22 Awst)
 • Turks a Caicos (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 15 Awst) (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 14 Tachwedd)
 • Twrci (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 3 Hydref)
 • Uruguay (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 21 Tachwedd)
 • Y Weriniaeth Tsiec (dilëwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 29 Awst)
 • Ynys Manaw
 • Ynysoedd Cayman
 • Ynysoedd De Georgia a De Sandwich
 • Ynysoedd Dedwydd (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sul 25 Hydref)
 • Ynysoedd Falkland
 • Ynysoedd Ffaröe
 • Ynysoedd Gogledd Mariana (ychwanegwyd o 04:00 ddydd Sadwrn 21 Tachwedd)
 • Ynysoedd Pitcairn, Henderson, Ducie ac Oeno
 • Ynysoedd Prydeinig y Wyryf
 • Ynysoedd y Sianel
 • Ynysoedd y Wyryf UDA (Ychwanegwyd 04:00 21 Tachwedd 2020)

Diweddaru rhestr y coridor teithio

Mae Gweinidogion Cymru yn adolygu’r rhestr o’r gwledydd a’r tiriogaethau esempt yn gyson. Er enghraifft, os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn gwaethygu mewn gwlad neu diriogaeth, mae’n bosibl y byddwn yn ailgyflwyno gofynion ynysu.

Arhosiad tramwy

Arhosiad lle gall teithwyr fynd ar y cerbyd teithio neu ei adael yw arhosiad tramwy. Mae’n berthnasol i , awyrennau, neu llongau,neu fferi. Dylai’ch tocyn ddangos a yw arhosiad yn arhosiad tramwy.

Os yw’ch taith yn cynnwys arhosiad tramwy mewn gwlad neu diriogaeth nad yw ar y rhestr, bydd angen ichi ynysu pan fyddwch yn cyrraedd Cymru:

 • os byddwch yn dod oddi ar yr awyren/llong/fferi
 • os bydd teithwyr newydd yn ymuno â’r cerbyd teithio

Ni fydd angen ichi ynysu os yw’r pwyntiau canlynol yn berthnasol yn ystod eich arhosiad tramwy mewn gwlad neu diriogaeth nad yw’n esempt:

 • nid oes teithwyr newydd yn ymuno â’r daith
 • nid ydych yn dod oddi ar yr awyren/llong/fferi
 • mae teithwyr yn gadael daith ac nid ydynt yn dychwelyd

Os ydych yn teithio mewn cerbyd preifat dwy wlad neu diriogaeth nad yw wedi’i heithrio ac yn cyrraedd Cymru, bydd rhaid ichi hunanynysu am 14 diwrnod, neu weddill y dyddiau os yw’n berthnasol, hyd yn oed os na wnaethoch aros a gadael y cerbyd yn ystod y daith honno.

Categorïau o bobl sy’n esempt neu sydd wedi eu heithrio rhag y gofynion ynysu

Mae'r wybodaeth isod yn grynodeb o'r prif gategorïau o bobl a allai fod yn esempt neu a allai fod wedi eu heithrio rhag y gofyniad i ddarparu gwybodaeth i deithwyr a/neu ynysu am 14 diwrnod ar ôl cyrraedd Cymru.

Mae esemptiad yn golygu na fydd angen i'r categorïau hynny o bobl y mae’r esemptiad yn berthnasol iddynt darparu gwybodaeth fel teithwyr a/neu ynysu (fel y bo’n berthnasol).  

Mae eithriad yn golygu bod angeni bobl ynysu bob amser oni bai eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd penodol o dan yr eithriad, fel y nodir yn y Rheoliadau Teithio. 

Ceir rhagor o wybodaeth yn Atodlen 2 i Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020.

Mae’r esemptiadau neu’r eithriadau hyn yn gymwys wrth deithio at ddibenion gwaith yn unig.

Os byddwch yn teithio am unrhyw reswm arall, er enghraifft i fynd ar wyliau neu i ymweld â theulu a ffrindiau, rhaid ichi hunanynysu pan fyddwch yn dychwelyd.

Aelodau cenadaethau diplomyddol a swyddi consylaidd yn y DU, swyddogion, gweision neu gynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol, cynrychiolwyr mewn cynhadledd ryngwladol neu gynhadledd yn y DU y rhoddir breintiau ac imiwneddau iddynt hwy, a'u teuluoedd neu eu dibynyddion

Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr sefydliadau rhyngwladol sy'n teithio i'r DU ar ymweliadau swyddogol, er enghraifft i fynychu negodiadau.

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod os cadarnheir bod eich gwaith yn hanfodol ar gyfer gweithrediad y genhadaeth, y sefydliad rhyngwladol neu'r gynhadledd ac na ellir ei wneud wrth ynysu.

Os bydd aelodau o'ch teulu neu ddibynyddion eraill yn teithio gyda chi, bydd angen iddynt ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd y DU. Cyn ichi deithio, bydd angen i'ch cenhadaeth, eich sefydliad rhyngwladol neu eich cynhadledd hysbysu'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad neu'r Gyfarwyddiaeth Protocol a fydd efallai’n rhoi llythyr esemptiad ichi.

Cynrychiolwyr gwlad neu diriogaeth dramor a chynrychiolwyr tiriogaethau tramor Prydain, ynghyd â'u teuluoedd neu eu dibynyddion sy'n teithio i'r DU i ymgymryd â busnes swyddogol yn y DU

Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o wledydd neu diriogaethau tramor sy'n teithio i'r DU ar ymweliadau swyddogol, er enghraifft i fynychu negodiadau.

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt.

Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod os cadarnheir eich bod yn teithio i'r DU ar fusnes swyddogol na ellir ei wneud wrth ynysu.

Os bydd aelodau o'ch teulu neu ddibynyddion eraill yn teithio gyda chi, bydd angen iddynt ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gyrraedd y DU.

Cyn ichi deithio, bydd angen i'ch cenhadaeth neu gynrychiolydd eich gwlad neu diriogaeth hysbysu'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad a fydd yn darparu llythyr esemptio i'w ddangos wrth y ffin.

Gweision y Goron, contractwyr y llywodraeth, neu aelodau llu sy’n ymweld y mae eu hangen i gyflawni gweithgareddau amddiffyn hanfodol

Sylwer – Mae i was y Goron yr ystyr a roddir yn adran 12(1)(a) i (e) o’r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 ac mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, personél amddiffyn ac aelodau’r gwasanaeth llysgenhadol.  

Ni fydd raid ichi ddarparu manylion eich taith na’ch manylion cyswllt na ynysu am 14 diwrnod:

 • os yw’n ofynnol ichi ymgymryd â gwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni gweithgareddau amddiffyn hanfodol
 • os ydych, yn union cyn ichi gyrraedd, wedi bod ar fwrdd cwch neu long a weithredir gan Wasanaeth Llynges Ei Mawrhydi am gyfnod parhaus o 14 diwrnod o leiaf ac nad yw’r cwch neu’r llong wedi derbyn unrhyw bersonau nac wedi glanio mewn unrhyw borthladd y tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin yn ystod y cyfnod hwnnw

Gweision y Goron neu gontractwyr y llywodraeth y mae eu hangen i ymgymryd â gwaith hanfodol sy’n ymwneud â ffin y DU yn y DU

Sylwer – Mae i was y Goron yr ystyr a roddir yn adran 12(1)(a) i (e) o’r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 ac mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, personél amddiffyn ac aelodau o’r gwasanaeth llysgenhadol.  

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod:

 • os oes angen ichi ymgymryd â gwaith hanfodol i'r llywodraeth mewn perthynas â ffin y DU yn y DU o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd
 • os ydych yn ymgymryd â gwaith hanfodol i'r llywodraeth mewn perthynas â ffin y DU y tu allan i'r DU ond bydd angen ichi ddychwelyd i'r DU dros dro cyn gadael y DU eto i ymgymryd â gwaith hanfodol i'r llywodraeth mewn perthynas â'r ffin

Dylech ddefnyddio eich cerdyn adnabod â llun swyddogol i ddangos eich statws.

Swyddogion a chontractwyr nad ydynt o'r DU y mae angen iddynt weithio ar ddyletswyddau hanfodol yn ymwneud â diogelwch y ffin

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na'ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod os ydych yn swyddog neu’n gontractwr i lywodraeth dramor a bod gofyn ichi deithio i’r DU i gyflawni dyletswyddau hanfodol yn ymwneud â diogelwch y ffin, a naill ai

 • bod gennych hysbysiad ysgrifenedig a lofnodwyd gan uwch-aelod o'ch llywodraeth sy'n cadarnhau ei bod yn ofynnol ichi ymgymryd â dyletswyddau hanfodol yn ymwneud â diogelwch y ffin yn y DU o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd ac na ellir gwneud y gwaith hwnnw os bydd y person yn cydymffurfio â rheoliad 4, neu
 • mae eich swyddogaeth yn un sy'n unol â chytundeb dwyochrog neu amlochrog sefydlog â llywodraeth y DU ar weithredu mesurau i reoli'r ffin yn y DU.

Dylech ddefnyddio eich cerdyn adnabod â llun swyddogol i ddangos eich statws.

Gweision y Goron neu gontractwyr y llywodraeth sy’n teithio i’r DU i ymgymryd â gwaith plismona hanfodol, neu waith hanfodol ar ran y llywodraeth

Sylwer – Mae i was y Goron yr ystyr a roddir yn adran 12(1)(a) i (e) o’r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol 1989 ac mae hyn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, personél amddiffyn ac aelodau’r gwasanaeth llysgenhadol.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod:

 • os yw’n ofynnol ichi ymgymryd â gwaith plismona hanfodol neu waith hanfodol i'r llywodraeth yn y DU o fewn 14 diwrnod ar ôl cyrraedd
 • os ydych yn ymgymryd â gwaith plismona hanfodol neu waith hanfodol i'r llywodraeth y tu allan i'r DU a bydd angen ichi ddychwelyd i'r DU dros dro a byddwch yn gadael wedi hynny i ymgymryd â gwaith plismona hanfodol neu waith hanfodol i'r llywodraeth y tu allan i'r DU
 • os ydych yn cynnal trafodaethau dwyochrog neu amlochrog â gwladwriaeth arall neu sefydliad rhyngwladol arall

Bydd eich adran, eich cyflogwr, neu'r Llysgennad, yr Uchel Gomisiynydd neu gyfwerth yn Llysgenhadaeth, Uchel Gomisiwn, Swyddfa Conswl neu Genhadaeth y DU yn y wlad rydych yn teithio ohoni (h.y. lle rydych yn gweithio yn eich swydd), yn rhoi llythyr ichi yn cadarnhau eich bod wedi'ch eithrio. Dylech ddod â hwn gyda chi i'r DU.

Os byddwch yn ymgymryd â gweithgarwch amddiffyn, dilynwch y cyngor ar gyfer personél amddiffyn.

Pobl sy'n teithio’n rheolaidd ar gyfer eu gwaith o leiaf unwaith yr wythnos

Os ydych yn byw yn y DU ac yn gweithio dramor, neu’n byw dramor ac yn gweithio yn y DU, byddd angen ichi allu dangos tystiolaeth o’ch trefniadau gweithio a dangos eich bod yn teithio rhwng y ddau le o leiaf bob wythnos, er enghraifft, tocyn tymor.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Gyrwyr cerbydau nwyddau neu gerbydau gwasanaeth cyhoeddus a chyflogeion deiliaid trwydded gymunedol eraill ar gyfer cludo nwyddau'n rhyngwladol neu deithwyr ar goets a bws

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos bod eich teithiau yn rhan o'ch swydd, er enghraifft llythyr gan eich cyflogwr, nodyn cludo neu eich trwydded gweithredwr.

Pobl sy’n glanio yn y DU wrth drosglwyddo o un awyren i’r llall ond nad ydynt yn pasio’r ffin

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod gan eich bod ond yn teithio drwy'r DU.

Ni fydd angen ichi ddangos unrhyw beth gan na fyddwch yn mynd drwy ffin y DU.

Arolygwyr hedfan sifil sy'n ymwneud â dyletswyddau arolygu

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos eich achrediad gan awdurdod priodol yn eich gwlad breswyl. Er enghraifft, yr Adran Drafnidiaeth neu'r Awdurdod Hedfan Sifil.

Gyrwyr a chriw trenau Eurotunnel, gyrwyr Eurotunnel Shuttle, gyrwyr a chriw trenau cludo nwyddau a gweithwyr trenau cludo nwyddau trawsffiniol hanfodol sy'n gweithredu drwy Dwnnel y Sianel

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Os ydych yn staff Eurotunnel, dylech ddangos pàs mynediad i'r derfynfa, neu drwydded gyrru trenau.

Gyrwyr a chriw trenau a weithredir gan Eurostar International Limited, gweithwyr trawsffiniol hanfodol sy'n gweithio i Eurostar International Limited

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Os ydych yn staff Eurostar, dylech ddangos pàs staff Eurostar, neu lythyr gan Eurostar, neu drwydded gyrru trenau.

Gweithwyr gweithredol, gweithwyr cynnal a chadw rheilffyrdd a gweithwyr diogelwch sy'n gweithio ar system Twnnel y Sianel

Ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos eich pàs mynediad i'r derfynfa.

Gweithwyr sy'n cyflawni gwaith hanfodol neu waith brys i'r rhwydwaith rheilffyrdd fel rhan o dîm arbenigol gyda Network Rail neu ar ei ran

I fod yn esempt, rhaid eich bod yn bodloni un o'r gofynion canlynol:

 • rydych yn gweithio ar systemau awtomataidd i lanhau balast ac ailosod cledrau
 • rydych yn dechnegydd cynnal a chadw rheilffyrdd arbenigol sy'n cynnal a chadw neu'n comisiynu peiriannau diwydiannol i'w defnyddio ar seilwaith rheilffyrdd cenedlaethol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi (cerdyn sentinel), dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Llongwyr a meistri fel y'u diffinnir yn adran 313(1) o Ddeddf Llongau Masnach 1995, peilotiaid morol fel y'u diffinnir ym mharagraff 22(1) o atodlen 3A o Ddeddf Llongau Masnach 1995, ac arolygwyr a syrfewyr llongau a benodwyd o dan adran 256 o Ddeddf Llongau Masnach 1995

Nodwch – mae hyn yn cynnwys arolygwyr a syrfewyr morol y ‘Red Ensign Group’, sydd wedi’u cyd-leoli yn Asiantaeth y Môr a’r Arfordir yn Southampton ond yn gweithio i Diriogaethau Tramor.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn gweithio ar long, gan gynnwys pysgotwyr, dylech ddangos Dogfen Adnabod Morwyr (SID) os oes gennych un.

Os nad oes gennych SID, gallwch ddangos eich papurau ymuno, cytundeb cyflogaeth morwyr neu lyfr rhyddhau morwyr (Tystysgrif Rhyddhad Parhaus) yn lle hynny. Fel arall, gallech ddangos tystysgrif hyfforddiant sylfaenol neu ddatganiad gan berchnogion cofrestredig y llong sy'n nodi eich bod yn aelod o'r criw.

Peilotiaid, fel y'u diffinnir ym mharagraff 22(1) o Atodlen 3A o'r Ddeddf Llongau Masnach

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn gweithio ar long, gan gynnwys pysgotwyr, dylech ddangos Dogfen Adnabod Morwyr (SID) os oes gennych un.

Os nad oes gennych SID, gallwch ddangos eich papurau ymuno, cytundeb cyflogaeth morwyr neu lyfr rhyddhau morwyr (Tystysgrif Rhyddhad Parhaus) yn lle hynny. Gallwch hefyd ddangos tystysgrif hyfforddiant sylfaenol neu ddatganiad gan berchnogion cofrestredig y llong sy'n nodi eich bod yn aelod o'r criw.

Arolygwyr neu syrfewyr llongau

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos Dogfen Adnabod Morwyr (SID) os oes gennych un. Os nad oes gennych SID, gallwch ddangos eich papurau ymuno, cytundeb cyflogaeth morwyr neu lyfr rhyddhau morwyr (Tystysgrif Rhyddhad Parhaus) yn lle hynny.

Peilotiaid a chriw, fel y'u diffinnir ym mharagraff 1 o Atodlen 1 i Orchymyn Awyrlywio 2016(h), pan fo criw o’r fath wedi teithio i’r DU yn rhinwedd eu gwaith

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos bathodyn neu gerdyn adnabod i ddangos eich bod yn aelod o'r criw.

Gweithwyr amaethyddol tymhorol sydd â chynnig cyflogaeth am waith tymhorol i gyflawni gweithgareddau penodol ym maes garddwriaeth fwytadwy ar fferm benodol

Bydd angen ichi lenwi ffurflen lleoli teithwyr wrth ichi gyrraedd a rhoi manylion am y safle lle byddwch yn byw.

Os ydych yn weithiwr amaethyddol tymhorol sy'n cyrraedd o wlad neu diriogaeth nad yw'n esempt, gyda chynnig cyflogaeth am waith tymhorol i gyflawni gweithgareddau penodol mewn garddwriaeth fwytadwy (a ddiffinnir isod) ar fferm a enwir yna byddwch yn cael eich eithrio rhag y gofyniad i ynysu cyn belled ag y mae at y diben o gyflawni'r gweithgaredd penodedig hwnnw.

Ystyr “garddwriaeth fwytadwy” yw tyfu

 • llysiau wedi eu diogelu a dyfir mewn systemau tai gwydr
 • llysiau maes a dyfir yn yr awyr agored, gan gynnwys llysiau, perlysiau, salad deiliog a thatws
 • ffrwythau meddal a dyfir yn yr awyr agored neu o dan orchudd
 • coed sy’n dwyn ffrwyth
 • gwinwydd a choesynnau, neu
 • madarch

Y “gweithgareddau penodedig” yw:

 • cynnal a chadw cnydau
 • cynaeafu cnydau
 • codi twneli a’u datgymalu
 • gosod dulliau dyfrhau a’u cynnal
 • hwsmonaeth cnydau
 • pacio a phrosesu cnydau ar fangreoedd cyflogwyr
 • paratoi mannau a chyfryngau tyfu a’u datgymalu
 • gwaith cynhyrchu sylfaenol cyffredinol mewn garddwriaeth fwytadwy
 • gweithgareddau sy’n ymwneud â goruchwylio timau o weithwyr garddwriaeth

Pan nad ydych yn cymryd rhan mewn gweithgaredd penodol, bydd gofyn ichi ynysu yn unol â'r canllawiau ' sut i ynysu yng Nghymru’.

Gweithwyr sy'n cyflawni gwaith hanfodol neu waith brys yn ymwneud â chyflenwadau dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni neu'r cwmni rydych yn dod i weithio iddo. Mae'r cyrff hynny sydd wedi'u hawdurdodi i ddarparu llythyr fel a ganlyn:

 • Water UK
 • yr ymgymerwr dŵr, yr ymgymerwr carthffosiaeth, trwyddedai'r cyflenwad dŵr, trwyddedai'r system garthffosiaeth neu'r awdurdod lleol perthnasol rydych yn cyflawni'r gwaith ar ei ran

Rhaid i'r llythyr gynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith neu wasanaethau hanfodol neu waith neu wasanaethau brys (gan gynnwys comisiynu, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) i sicrhau bod nwyddau'n parhau i gael eu cynhyrchu, eu cyflenwi, eu symud, eu gweithgynhyrchu, eu storio neu eu cadw

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos llythyr gan eich cwmni sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • manylion cyswllt y busnes neu'r sefydliad y byddwch yn cwblhau gwaith ar ei ran yn y DU
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU

Bydd angen ichi ddangos bod eich taith i'r DU yn hanfodol ar gyfer eich gwaith yma, er enghraifft llythyr gan eich cyflogwr, nodyn cludo neu eich trwydded gweithredwr.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith neu wasanaethau hanfodol neu waith neu wasanaethau brys (gan gynnwys comisiynu, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) neu i gyflawni rhwymedigaethau contractiol neu fanylebau warant mewn cyfleusterau rheoli gwastraff a ddefnyddir i reoli, trefnu, trin, adfer neu waredu gwastraff (gan gynnwys ynni o wastraff), neu mewn perthynas â chyfleusterau o'r fath

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • manylion cyswllt y busnes neu'r sefydliad rheoli gwastraff y byddwch yn cwblhau gwaith ar ei ran yn y DU
 • manylion y gwaith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys i sicrhau bod gorsafoedd cynhyrchu, rhwydweithiau trawsyrru neu ddosbarthu nwy neu drydan, rhyng-gysylltwyr trydan, terfynellau nwy neu rwydweithiau gwres cymunedol neu ardal yn parhau i weithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr sy'n ofynnol ar gyfer parhau i weithredu a chynnal a chadw seilwaith olew a nwy alltraeth yn y DU yn ddiogel a darparu gwasanaethau cymorth hanfodol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys i sicrhau bod seilwaith gofodol yn parhau i weithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Personél niwclear sy'n hanfodol i sicrhau bod safle niwclear trwyddedig yn gweithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Ymatebwr i argyfwng niwclear

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Arolygwyr mesurau diogelu niwclear a diwydiannau cemegol rhyngwladol sy'n cynrychioli'r Sefydliad Gwahardd Arfau Cemegol (OPCW), yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA) ac Euratom

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr wrth y ffin a ddarparwyd gan yr adran berthnasol i'ch sefydliad sy'n eich noddi – naill ai'r IAEA, Euratom neu'r OPCW.

Os bydd eich sefydliad yn rhoi dogfennaeth adnabod neu ddogfennaeth deithio ichi, dylech ddod â hon gyda chi i'r DU.

Peirianwyr awyrofod arbenigol, neu weithwyr arbenigol sy'n gyfrifol am sicrhau bod awyrennau yn gweithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys i sicrhau bod cyfleuster olew sy'n gwerthu a dosbarthu sydd â mwy nag 20,000 o dunelli o gapasiti yn parhau i weithredu'n ddiogel

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr post sy'n gysylltiedig â chludo post i'r DU ac o'r DU

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Unigolion sy'n cyrraedd i gael triniaeth a drefnwyd ymlaen llaw, pan fyddant yn cael y driniaeth honno yn y DU

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Byddwch yn gallu teithio i safle eich darparwr gofal iechyd ac oddi yno ac i'r lleoliad lle rydych yn aros yn y DU ac oddi yno. Fel arall, bydd yn ofynnol ichi ynysu am 14 diwrnod.

Dylech ddangos llythyr neu dystysgrif S2 gan eich darparwr gofal iechyd yn esbonio eich triniaeth.

Mae gofal iechyd yn golygu pob math o ofal iechyd, gan gynnwys iechyd meddwl ac iechyd corfforol. Mae yna hefyd eithriadau i roddwyr byw a'r rhai sy'n hebrwng yr unigolyn, er enghraifft gofalwr neu blentyn.

Os byddwch yn dod â gofalwr neu gydymaith gofal gyda chi i'r DU, dylai ddangos llythyr gan eich darparwr gofal neu ei gyflogwr yn cadarnhau ei fod yn darparu gofal fel na fydd yn rhaid iddo ef ynysu ychwaith.

Gweithwyr iechyd neu ofal proffesiynol cofrestredig sy'n teithio i'r DU i ddarparu gofal iechyd hanfodol, gan gynnwys lle nad yw hyn yn gysylltiedig â'r coronafeirws

O 10 Gorffennaf 2020 nid yw'r esemptiad hwn yn gymwys mwyach.

Felly, os ydych chi'n weithiwr iechyd neu weithiwr gofal proffesiynol cofrestredig sy'n teithio i'r DU o wlad neu diriogaeth nad yw'n esempt, bydd rhaid ichi ynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch wedi teithio i'r DU at ddibenion cludo, i ddarparwr gofal iechyd yn y DU, ddeunydd megis celloedd dynol neu waed, neu sy'n eu cynnwys, a ddefnyddir i ddarparu gofal iechyd

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad gan ddarparwr gofal iechyd yn esbonio'r canlynol:
 • dyddiad, lleoliad a derbynnydd y deunydd
 • pa ddeunydd rydych yn ei gludo
 • pam eich bod yn ei gludo

Os byddwch yn cludo cyffur a reolir, bydd angen ichi ddangos trwydded mewnforio gan y Swyddfa Gartref.

Pobl gymwysedig a phobl sy'n gyfrifol am feddyginiaethau dynol a milfeddygol, treialon clinigol, ymchwiliadau clinigol a gwyliadwriaeth ffarmacolegol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad gan y corff sy'n noddi'r treial, gan gynnwys
 • dyddiad a lleoliad y treial
 • sut rydych yn gysylltiedig â'r treial, er enghraifft a ydych yn rheoli, yn cydlynu neu'n gweinyddu treialon neu ymchwil feddygol

Arolygwyr sicrhau ansawdd ar gyfer meddyginiaethau dynol a milfeddygol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn cynnal asesiadau/arolygiadau sicrhau ansawdd ar gyfer unrhyw gategori o feddyginiaeth, cynnyrch meddygol neu sylwedd â tharddiad dynol, bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad o ddyddiad a lleoliad eich asesiad neu eich arolygiad sicrhau ansawdd

Noddwyr a phobl hanfodol sydd eu hangen ar gyfer treialon neu astudiaethau clinigol

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos y canlynol:

 • eich pàs staff neu gerdyn adnabod â llun
 • cadarnhad gan y corff sy'n noddi'r treial, gan gynnwys
 • dyddiad a lleoliad y treial
 • sut rydych yn gysylltiedig â'r treial, er enghraifft a ydych yn rheoli, yn cydlynu neu'n gweinyddu treialon neu ymchwil feddygol

Pobl sy'n gysylltiedig â gwaith hanfodol i gynnal a chadw ac atgyweirio seilwaith data sy'n ofynnol i leihau a datrys diffoddiadau, neu sy'n gysylltiedig â darparu nwyddau a gwasanaethau i gefnogi'r gweithgareddau hyn

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Gweithwyr proffesiynol ym maes technoleg gwybodaeth neu delathrebu y mae eu harbenigedd yn ofynnol i ddarparu ymateb hanfodol neu ymateb brys i fygythiadau a digwyddiadau yn ymwneud â diogelwch unrhyw rwydwaith a system wybodaeth ac i sicrhau bod unrhyw rwydwaith a system wybodaeth yn parhau i weithredu

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Pobl sy'n cyflawni gwaith brys neu waith hanfodol ar rwydweithiau cyfathrebu electronig

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Pobl sy'n cyflawni gwaith brys neu waith hanfodol ar gyfer rhwydwaith a gwasanaethau dosbarthu darllediadau'r BBC

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddangos llythyr gan eich cwmni wrth y ffin sy'n cynnwys y canlynol:

 • eich manylion personol, megis enw a chyfeiriad
 • manylion cyswllt eich cyflogwr
 • pa waith y byddwch yn ei wneud

Os rhoddodd eich cyflogwr gerdyn adnabod â llun ichi, dylech ddod ag ef gyda chi i'r DU.

Hebryngwyr carcharorion rhyngwladol, a ddynodwyd gan y Gweinidog perthnasol o dan adran 5(3) o Ddeddf Ailwladoli Carcharorion 1984(a)

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd angen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Os byddwch yn teithio'n rhyngwladol i hebrwng carcharorion, byddwch yn cael llythyr gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi. Bydd y llythyr hwn yn cynnwys eich rhif adnabod unigryw a fydd yn gysylltiedig â'ch cerdyn gwarant ar gyfer y gwasanaeth carchardai.

Dylech ddangos y llythyr hwn a'ch cerdyn gwarant, sydd hefyd yn cynnwys llun ohonoch, pan fyddwch yn cyrraedd y DU.

Pobl chwaraeon elît a staff cymorth

Mae athletwyr elît a’u staff cymorth, sy’n preswylio yn y DU, wedi’u heithrio o’r gofynion i ynysu ar ôl dychwelyd i Gymru ar ôl cystadlu dramor.

Mae rhaid i gystadleuwyr chwaraeon a staff cymorth sy’n dod i Gymru i gystadlu mewn digwyddiadau penodol (gweler y rhestr isod) ynysu ond maent yn cael gadael yr ynysu er mwyn hyfforddi neu gystadlu yn eu camp.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt.

Dyma’r digwyddiadau chwaraeon penodol:

1. Digwyddiad lle y mae unrhyw un neu ragor o’r cyfranogwyr yn cystadlu:

 1. i gymhwyso, neu
 2. fel rhan o’r broses ddethol, ar gyfer y Gemau Olympaidd, y Gemau Paralympaidd neu Gemau’r Gymanwlad.

2. Criced:

 1. gemau prawf
 2. gemau rhyngwladol undydd
 3. gemau T20 rhyngwladol
 4. Bwrdd Criced Cymru a Lloegr - y T20 Blast
 5. Bwrdd Criced Cymru a Lloegr - Cwpan Rachael Heyhoe Flint

3. Dartiau:

 1. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol - Cyfres yr Haf
 2. Betfred World Matchplay Darts
 3. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol - Uwch-gynghrair Unibet
 4. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol - Y Daith Ddatblygu
 5. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol – Y Daith Her
 6. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol – Cyfres y Menywod
 7. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol – Pencampwriaeth y Chwaraewyr
 8. y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol – Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd
 9. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol - Camp Lawn Ddartiau Boylesports
 10. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol - Rowndiau Terfynol Pencampwriaeth Chwaraewyr Ladbrokes
 11. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol - Pencampwriaeth Ddartiau y Byd William Hill
 12. Y Gorfforaeth Ddartiau Broffesiynol - Grand Prix y Byd Boylesports

4. Pêl-droed:

 1. gornestau Cynghrair Pencampwyr UEFA a Chynghrair Ewropa UEFA
 2. gornestau rhyngwladol

5. Golff:

 1. Pencampwriaeth Meistri Prydain Betfred Cymdeithas y Golffwyr Proffesiynol
 2. Cylchdaith Golff Ewrop - Pencampwriaeth Agored Lloegr
 3. Cylchdaith Golff Ewrop - Pencampwriaeth Lloegr
 4. Cylchdaith Golff Ewrop - Pencampwriaeth y Deyrnas Unedig
 5. Pencampwriaeth Cymdeithas y Golffwyr Proffesiynol BMW
 6. Cylchdaith Golff Ewrop - Y Clasur Celtaidd
 7. Cylchdaith Golff Ewrop - Pencampwriaeth Agored Cymru
 8. Cylchdaith Golff Ewrop i Fenywod - Pencampwriaeth Agored yr Alban i Fenywod Aberdeen Standard Investments
 9. Cylchdaith Golff Ewrop i Fenywod - Pencampwriaeth Agored Prydain i Fenywod AIG
 10. Cylchdaith Golff Ewrop - Pencampwriaeth Lincs Alfred Dunhill
 11. Cylchdaith Golff Ewrop - Pencampwriaeth Agored yr Alban Aberdeen Standard Investments
 12. Cylchdaith Golff Ewrop – Her Iwerddon
 13. Twrnamaint Golff Agored Iwerddon Dubai Duty Free (Taith Ewropeaidd)
 14. Twrnamaint Golff Agored Gogledd Iwerddon (Taith Her Ewropeaidd gyda chefnogaeth R&A)
 15. Taith Ewrop - Pencampwriaeth yr Alban

6. Rasio ceffylau:

 1. Gŵyl Rasio Ceffylau Gorffennaf Moët & Chandon
 2. Penwythnos Diemwnt Rasio Ceffylau y Brenin Siôr QIPCO
 3. Gŵyl Rasio Ceffylau Goodwood Qatar
 4. Gŵyl Rasio Ceffylau Ebor Swydd Efrog
 5. Gŵyl St Leger
 6. Gŵyl Pencampwyr y Dyfodol Dubai
 7. Diwrnod Pencampwyr Prydain QIPCO
 8. Cyfarfod The Showcase, Cheltenham

7. Rasio moduron:

 1. Grand Prix Prydain Fformiwla Un Pirelli
 2. Grand Prix Dathlu 70 Mlynedd Fformiwla Un Emirates
 3. Motorsport UK - Pencampwriaethau Ceir Gwyllt Prydain
 4. Motorsport UK - Pencampwriaethau Rali Groes Prydain
 5. Pencampwriaethau Ceir Teithio Prydain
 6. Pencampwriaethau Rali Groes Prydain
 7. Pencampwriaeth GT Prydain a Phencampwriaeth BRDC F3
 8. Wythnos Gyflymder Goodwood
 9. Gŵyl Formula Ford Brands Hatch

8. Gornestau Rygbi’r Gynghrair:

 1. Gemau Super League Betfred
 2. Cwpan Her Rygbi'r Gynghrair

9. Rygbi’r Undeb:

 1. gornestau rhyngwladol
 2. gornestau Clybiau Rygbi Proffesiynol Ewrop
 3. gornestau Guinness PRO14

10. Snwcer:

 1. Pencampwriaeth Snwcer y Byd Betfred
 2. Taith Snwcer y Byd – Meistri Ewrop
 3. Taith Snwcer y Byd – Pencampwriaeth Agored Lloegr
 4. Taith Snwcer y Byd – Shoot Out
 5. Twrnamaint Snwcer Pencampwr y Pencampwyr Matchroom
 6. Matchroom - Twrnamaint Snwcer Cynghrair y Bencampwriaeth
 7. Taith Snwcer y Byd - Rowndiau Rhagbrofol Pencampwriaeth Meistri yr Almaen
 8. Taith Snwcer y Byd - Pencampwriaeth Agored Gogledd Iwerddon
 9. Taith Snwcer y Byd - Pencampwriaethau’r DU
 10. Taith Snwcer y Byd - Pencampwriaeth Agored yr Alban
 11. Taith Snwcer y Byd - Grand Prix y Byd
   

11.  Athletau

 1. Marathon Llundain

12.  Hoci maes

 1. gornestau Cynghrair FIH Pro

13.  Tennis

 1. Rowndiau Terfynol Cylchdaith ATP

14. Bocsio 

 1. Matchroom Fight Camp - Gornest Ryngwladol Pwysau Trwm
 2. Matchroom Fight Camp - Teitl Pwysau Trwm y Byd Cyngor Bocsio’r Byd
 3. Matchroom Fight Camp - Teitl Pwysau Ysgafn y Byd y Menywod Sefydliad Bocsio’r Byd
 4. Matchroom Fight Camp – Gornestau Pencampwriaeth Bocsio
 5. Hennessy Sports – Teitl Pencampwriaeth Pwysau Plu Uwch yr Undeb Bocsio Ewropeaidd
 6. Teitl Pencampwriaeth Pwysau Bantam Uwch Ewropeaidd Sefydliad Bocsio’r Byd
 7. Teitl Pencampwriaeth Pwysau Ysgafn Uwch y Byd
 8. Pencampwriaeth Bocsio Ryngwladol -  Queensberry Promotions

15. Sboncen

 1. Twrnamaint Sboncen Agored Manceinion 2020

16. Bowlio Deg

 1. Cwpan Weber Matchroom BetVictor

17. Pŵl

 1. Twrnamaint Pŵl Cwpan Mosconi Partypoker Matchroom

18. Gymnasteg

 1. Gornest 4-Ffordd Dan 18 Gymnasteg Prydain

19. Crefft Ymladd Cymysg

 1. Cyfres “The Trilogy” Cage Warriors

20. Pêl-rwyd

 1. England Roses v Jamaica Sunshine Girls - Cyfres Pêl-rwyd Ryngwladol Vitality.

Cast a chriw cynhyrchu ffilm neu raglen deledu

Mae unrhyw gast a chriw cynhyrchu sy’n gweithio ar gynyrchiadau ffilm a theledu Prydeinig cymwys penodol wedi’u heithrio rhag y gofynion ynysu.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt. Ni fydd agen ichi ynysu am 14 diwrnod.

Categorïau eraill o bobl esempt

Mae gweithwyr sy’n ymgymryd â gwaith rheoli perygl llifogydd ac arfordirol ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol Cymru a Lloegr wedi’u heithrio rhag y gofynion ynysu.

Ni fydd angen i weithwyr sy’n ymgymryd â gwaith hanfodol neu frys yn ymwneud â gweithrediadau mwyngloddio presennol neu hen weithrediadau mwyngloddio ar ran yr Awdurdod Glo, cyngor sir neu fwrdeistref sirol yng Nghymru neu Cyfoeth Naturiol Cymru, ynysu am 14 diwrnod.

Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt.