Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Roedd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 ("y Rheoliadau Teithio") yn cyflwyno gofynion penodol ar gyfer pobl sy'n dod i Gymru, i leihau'r risg o gludo heintiau i’r wlad.

Gall y gyfraith yng Nghymru fod yn wahanol i'r gyfraith sy'n berthnasol mewn rhannau eraill o'r DU. Mae'r canllawiau hyn yn berthnasol i unrhyw un sy'n cyrraedd Cymru ac sydd wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin(y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw) yn ystod y 10 diwrnod cyn iddynt gyrraedd.

Mae'r Rheoliadau Teithio yn cael eu hadolygu’n ffurfiol bob 28 diwrnod. Ond mae'n bosibl y caiff newidiadau eu gwneud yn amlach, yn enwedig o ran tynnu gwledydd oddi ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt. Mae'n ddoeth edrych ar y sefyllfa ddiweddaraf cyn ymadael ar eich taith a chyn dychwelyd.

O 04:00 ddydd Llun 18 Ionawr, mae’r holl wledydd a thiriogaethau esempt (coridorau teithio) wedi’u hatal. Bydd rhaid i unrhyw un sy’n cyrraedd Cymru o’r tu allan i’r Ardal Deithio Gyffredin ar ôl 4am ddydd Llun 18 Ionawr ynysu am 10 diwrnod.

O 15 Chwefror 2021, nid oes modd i deithwyr sydd wedi bod mewn gwledydd ar y ‘rhestr goch’ ddod yn uniongyrchol i Gymru.

O 15 Chwefror 2021, nid oes modd i deithwyr sydd wedi bod mewn gwledydd ar y ‘rhestr goch’ ddod yn uniongyrchol i Gymru.

Y cefndir

Cafodd y Rheoliadau Teithio eu cyflwyno ar 8 Mehefin 2020 ac roeddent yn ei gwneud yn ofynnol i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl bod mewn gwlad y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (y DU, Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw), ar unrhyw adeg yn ystod y 10 diwrnod cyn iddynt gyrraedd, i ynysu am hyd at 10 diwrnod, yn amodol ar nifer o eithriadau.

Mae'r Rheoliadau Teithio wedi'u diwygio sawl gwaith, a hynny’n fwyaf arbennig er mwyn cyflwyno eithriadau i'r coridor teithio ar gyfer pobl sy'n teithio o rai gwledydd a thiriogaethau. Mae'r rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt yn nodi'r gwledydd hynny nad oes angen i bobl sy'n cyrraedd Cymru ar ôl ymweld â nhw ynysu.

Y Rrheolau ynysuynglŷn â gwledydd esempt

Os ydych yn teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin neu os ydych yn cyrraedd o un o'r gwledydd neu'r tiriogaethau a restrir yn y Rheoliadau Teithio fel rhai esempt ("y rhestr o wledydd esempt”), ni fydd yn rhaid ichi ynysu pan fyddwch yn cyrraedd Cymru.

Er hynny, bydd gofyn ichi ynysu os oeddech wedi ymweld â gwlad neu diriogaeth, nad yw ar y rhestr o wledydd esempt, yn y 10 diwrnod cyn ichi gyrraedd Cymru, neu os oeddech gwneud arhosiad tramwy yno.  Mae hyn yn berthnasol i bob dull o deithio i Gymru – ar drên, fferi, coets, awyr neu unrhyw lwybr arall.

Hyd yn oed os ydych wedi eich eithrio rhag y gofyniad ynysu fel y caiff ei nodi yn y Rheoliadau Teithio, bydd angen ichi ddilyn y  rheolau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ar ôl cyrraedd Cymru.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o fannau eraill yn y Deyrnas Unedig

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o rywle arall yn y Deyrnas Unedig (Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon) ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin (Iwerddon, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel) yn ystod y 10 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu ffurflen lleoli teithiwr i roi manylion eich siwrnai na’ch manylion cyswllt ac ni fydd angen ichi ynysu.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o’r Ardal Deithio Gyffredin

Os byddwch yn cyrraedd Cymru o Weriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw ac nad ydych wedi bod y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin yn y 10 diwrnod cyn dod i Gymru, ni fydd angen ichi ddarparu manylion eich taith na’ch  manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithiwr, ac ni fydd angen ichi ynysu.

Gallwch ddangos manylion taith ddiweddar i’r Ardal Deithio Gyffredin, er enghraifft cerdyn byrddio neu fanylion y daith, i'ch helpu i gadarnhau pryd y daethoch i mewn i’r Ardal Deithio Gyffredin ac am faint yr ydych wedi bod yno.

Teithwyr sy'n cyrraedd Cymru o wlad sydd ar y rhestr oren

Mae gwledydd a thiriogaethau rhestr oren yn llefydd nad ydynt yn yr Ardal Deithio Gyffredin nac ar y rhestr o wledydd goch.

Os byddwch yn dod i Gymru o  wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren (unrhyw wlad neu diriogaeth y tu allan i'r DU nad yw ar y rhestr goch isod) neu os ydych wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren ar unrhyw adeg yn ystod y 10 diwrnod cyn dod i Gymru:

 • Bydd angen ichi ddarparu manylion eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithiwr  
  (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac os felly mae 'n bosibl y gofynnir ichi gyflwyno'r manylion hyn yn eich man cyrraedd.)
 • Rhaid i chi gael tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif ar gyfer pob teithiwr sy'n 11 oed neu'n hŷn, o fewn y 72 awr cyn dechrau ar eich taith (Profion Cyn Teithio)
 • Rhaid i chi archebu pecyn profion teithio ar gyfer pob teithiwr 5 oed ac yn hŷn i gael prawf COVID-19 ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 ar ôl i chi gyrraedd
 • Bydd angen ichi ynysu am hyd at 10 diwrnod

Mae hyn yn berthnasol i ymwelwyr ac i drigolion y DU.

Os byddwch yn cyrraedd o rywle arall yn y DU ar ôl bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, nid oes gofyn chi gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr arall pan fyddwch yn cyrraedd Cymru gan y bydd hon eisoes wedi'i chyflwyno cyn ichi gyrraedd y DU.

Os bydd eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt yn newid tra byddwch yng Nghymru, rhaid ichi ddiweddaru'r wybodaeth hon yn ôl y gofyn.

Mae rhai eithriadau i’r gofynion i ddarparu manylion teithio a/neu i ynysu ar gyfer categorïau penodol o bobl (gweler isod).

Am ba hyd y bydd rhaid ichi ynysu

Nodwch: Yn y canllawiau hyn, dylech ystyried y cyfeiriad y cyfnod ynysu o 10 diwrnod fel y cyfnod y bydd angen ichi ynysu yn dibynnu ar eich amgylchiadau penodol chi. 

Os byddwch yn cyrraedd Cymru yn syth o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren, bydd angen ichi ynysu am gyfnod o 10 diwrnod wedi ichi gyrraedd Cymru.

Os ydych chi’n teithio i Gymru o du fewn i’r Ardal Deithio Gyffredin, ond wedi bod mewn gwlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr OREN neu deithio drwy un o’r mannau hyn yn y 10 diwrnod cyn ichi gyrraedd Cymru, bydd rhaid ichi ynysu yng Nghymru am weddill y cyfnod o 10 diwrnod.

Mae’r cyfnod ynysu’n dechrau ar y diwrnod ar ôl y gwnaethoch adael y wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr oren a daw i ben am 23:59 ar y 10fed diwrnod o’r dyddiad hwnnw.

Er enghraifft, os gwnaethoch adael gwlad sydd ar y rhestr oren ar y 5ed o’r mis bydd eich cyfnod ynysu yn dod i ben am 23:59 ar y 15fed. Byddwch yn cael mynd allan ar y 16eg.

Er enghraifft, os gwnaethoch adael gwlad sydd ar y rhestr oren ar y 8fed o’r mis ac yna wedi teithio o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin cyn cyrraedd Cymru ar yr 11eg fe fyddai’n rhaid ichi ynysu yng Nghymru wedi ichi gyrraedd ar yr 11eg tan 23:59 ar y 15fed. Byddwch yn cael mynd allan ar y 19eg.

Nid yw profion negatif yn osgoi nac yn lleihau’r cyfnod ynysu. Nid yw profion a gynhaliwyd dramor i ddiwallu gofynion gwledydd eraill yn osgoi nac yn lleihau’r cyfnod ynysu sy’n ofynnol pan fyddwch yn cyrraedd Cymru. Mae hyn yn cynnwys yr angen i gael prawf negatif o fewn 72 awr cyn gadael.

Nid oes Cynllun Prawf i'w Ryddhau yng Nghymru felly nid yw profion negyddol a gymerir yn Lloegr yn ffordd o osgoi neu leihau'r cyfnod ynysu sy'n ofynnol yng Nghymru.

Ymweliad byr – os oes rhaid ichi ynysu a’ch bod yn aros yng Nghymru am gyfnod llai na 10 diwrnod, mae’n rhaid ichi aros yn eich lleoliad ynysu am y cyfnod cyfan.

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio beth y mae’n rhaid ichi ei wneud pan fyddwch yn ynysu.

Teithwyr sy’n cyrraedd Cymru o wlad neu diriogaeth sydd ar y rhestr goch

O 15 Chwefror ymlaen ni allwch deithio'n uniongyrchol i Gymru os ydych wedi ymweld neu basio drwy wlad lle mae teithio i'r DU wedi'i wahardd yn ystod y 10 diwrnod diwethaf. Gelwir y gwledydd gwaharddedig hyn yn wledydd sydd ar y 'rhestr goch' (gwledydd lle mae mathau newydd o amrywiolion covid wedi'u canfod). 

Yr unig ffordd o ddod i Gymru o wlad ar y rhestr goch yw drwy borth mynediad dynodedig yn Lloegr neu’r Alban, gan ynysu am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantin cyfagos. Nid oes porth mynediad dynodedig o gwbl yng Nghymru.  

Bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • Rhoi manylion am eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr. (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac efallai y gofynnir i chi gyflwyno'r manylion hyn pan fyddwch yn cyrraedd.)
 • Cael tystiolaeth o brawf coronafeirws (COVID-19) negatif a gymerwyd o fewn 72 awr i adael (Prawf Cyn Gadael – PDT)
 • Cadw cwarantîn am 10 diwrnod mewn gwesty cwarantîn a reolir. 
 • Cymrydpbrawf coronafeirws (COVID-19) ar neu cyn diwrnod 2 ac ar neu ar ôl diwrnod 8 y cwarantîn (pawb 5 oed a hŷn).

Rhaid archebu'r gwesty cwarantin a'r profion ymlaen llaw cyn cyrraedd drwy safle archebu'r DU.

Ni fyddwch yn gallu teithio i Gymru nes eich bod wedi cwblhau’r cwarantîn.

Mae hyn yn berthnasol i bob teithiwr sy’n bwriadu teithio i Gymru. 

Os ydych chi’n cyrraedd o ran arall o’r DU ar ôl bod mewn gwlad neu diriogaeth rhestr goch yn y 10 diwrnod diwethaf, nid oes angen ichi gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr pan fyddwch yn cyrraedd Cymru gan y byddwch eisoes wedi cyflwyno un wrth gyrraedd y DU.

Os yw eich cyfeiriad a’ch manylion cyswllt yn newid pan fyddwch mewn cwarantîn wedi ei reoli yng Nghymru, rhaid ichi ddiweddaru’r wybodaeth hon drwy  gyflwyno ffurflen lleoli teithiwr newydd.

Gwledydd a thiriogaethau sydd ar y rhestr oren a’r rhestr goch

Gallai’r rhestrau oren a choch newid, wrth i wledydd a thiriogaethau gael eu hychwanegu neu tynnu oddi ar y rhestr yn dilyn penderfyniadau gan Weinidogion Cymru ynglŷn â’r peryglon posibl i iechyd teithwyr sy’n cyrraedd o’r mannau hynny.

Dylech edrych ar y rhestr o wledydd a thiriogaethau esempt cyn cychwyn ar eich taith a chyn dychwelyd.

Gwledydd a thiriogaethau sydd ar y rhestr goch

 • Ariannin (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Bangladesh (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 9 Ebrill 2021)
 • Bolivia (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Brasil (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Chile (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Colombia (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Denmarc (gosodwyd mesuriadau ychwanegol o 04:00 y bore Dydd Sadwrn 7 Tachwedd 2020) (dilëwyd mesuriadau ychwanegol o 04:00 y bore dydd Sadwrn 28 Tachwedd 2020)
 • Ecwador (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Emiraethau Arabaidd Unedig (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 29 Ionawr 2021)
 • Ethiopia (ychwanegwyd o 04:00 dydd Sadwrn 20 Mawrth 2021)
 • Guiana Ffrengig (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Guyana (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Kenya (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 9 Ebrill 2021)
 • Gweriniaeth Angola (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Botswana (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Ngweriniaeth Burundi (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 29 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Cabo Verde (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (ychwanegwyd 04:00 dydd Gwener 22 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth De Affrica (ychwanegwyd o 04:00 dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020)
 • Gweriniaeth Malawi (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Mauritius (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021) (dilëwyd 04:00 dydd Sadwrn 20 Mawrth 2020)
 • Gweriniaeth Mozambique (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Namibia (ychwanegwyd o 04:00 dydd Sadwrn 9 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Panama (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Rwanda (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 29 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Seychelles (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 9 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Zambia (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Gweriniaeth Zimbabwe (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 9 Ionawr 2021)
 • Oman (ychwanegwyd o 04:00 dydd Sadwrn  20 Mawrth 2021)
 • Pakistan (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 9 Ebrill 2021)
 • Paraguay (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Periw (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Pilipinas (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 9 Ebrill 2021)
 • Portiwgal (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021) (dilëwyd 04:00 dydd Sadwrn 20 Mawrth 2020)
 • Qatar (ychwanegwyd o 04:00 dydd Sadwrn 20 Mawrth 2021)
 • Somaila (ychwanegwyd o 04:00 dydd Sadwrn 20 Mawrth 2021)
 • Suriname (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Tanzania (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 22 Ionawr 2021)
 • Teyrnas Eswatini (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Teyrnas Lesotho (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Uruguay (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)
 • Venezuela (ychwanegwyd o 04:00 dydd Gwener 15 Ionawr 2021)

Diweddaru'r rhestrau oren a choch

Mae Gweinidogion Cymru yn adolygu’r rhestr o’r gwledydd a’r tiriogaethau sydd ar y rhestrau OREN a CHOCH yn gyson. Er enghraifft, os bydd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn gwaethygu mewn gwlad neu diriogaeth, mae’n bosibl y byddwn yn ailgyflwyno gofynion ynysu.

Teithwyr sy’n gadael Cymru

Cewch adael Cymru i deithio i wlad arall. Pan fyddwch yng Nghymru, mae’n rhaid ichi ddilyn y canllawiau sydd ar waith ar yr adeg honno. Os ydych chi’n teithio i Loegr, yr Alban, Gogledd Iwerddon neu Iwerddon i fynd i faes awyr neu borthladd fferi, mae’n rhaid ichi ddilyn y canllawiau sydd ar waith ar yr adeg honno ym mhob gwlad.

Os ydych chi wedi teithio o wlad ‘rhestr oren’ neu ‘rhestr goch’ nad yw wedi’i heithrio am ymweliad byr, ac yn gorfod ynysu tra rydych chi yma, cewch adael eich lleoliad ynysu i ddychwelyd i’r wlad honno.

Ffurflen Datgan Teithio Rhyngwladol

Ni chaniateir i chi deithio o Gymru i gyrchfan y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin heb esgus rhesymol.

Os oes angen i chi deithio'n rhyngwladol am un o'r rhesymau a ganiateir, a'ch bod yn teithio dramor o faes awyr, porthladd neu orsaf drenau yng Nghymru neu Loegr, rhaid i chi lenwi Ffurflen Datganiad Teithio Rhyngwladol.

Mae’r gofyniad hwn yn gymwys i bob teithiwr, gan gynnwys pobl o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon sy’n teithio o Loegr.

Teithio’n rhyngwladol o Gymru

Dyma enghreifftiau o resymau pan caniateir teithio rhyngwladol:

 • Gwaith
 • Gwirfoddoli neu wasanaethau elusennol
 • Defnyddio gwasanaethau addysg
 • Ar sail feddygol neu dosturiol sy’n cynnwys
  • ymweld â rhywun sy’n marw neu sy’n ddifrifol wael
  • gwasanaethau mamolaeth, neu i fod gyda rhywun sy’n rhoi genedigaeth, neu i fod gyda babi sy’n derbyn gofal critigol newyddenedigol
  • triniaeth feddygol neu driniaeth frys nad oes modd ei derbyn yn rhesymol yn y DU, neu i fynd gyda pherson lle y bo angen
 • Priodasau, angladdau a digwyddiadau cysylltiedig
 • Gwneud gweithgarwch sy’n ymwneud â phrynu, gwerthu, gosod neu rentu eiddo preswyl, gan gynnwys symud tŷ
 • Arfer hawliau gwarchodaeth sy’n cael eu cydnabod gan benderfyniad llys
 • Cyflwyno eich hun i awdurdod barnwrol neu weinyddol
 • Mewnfudwyr sy’n dychwelyd
 • Ymweliadau mynediad rhieni (rhieni neu blant)
 • Darparu, derbyn neu ddefnyddio gwasanaethau gofal neu gymorth i blant neu bobl agored i niwed
 • Bodloni rhwymedigaethau cyfreithiol (e.e. gofynion fisa)
 • Osgoi anafiadau neu salwch neu ddianc rhag y perygl o niwed (megis cam-drin domestig)
 • Dychwelyd adref

Gallwch weld y ffurflen yma

Nid oes angen i chi lenwi ffurflen i deithio o fewn y DU, i Iwerddon, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw.

Mae’n bosibl y gofynnir i chi ddangos y ffurflen ddatgan hon yn y maes awyr neu’r porthladd rydych yn gadael ohono. Mae’n bosibl y byddwch yn gallu dangos tystiolaeth arall i gadarnhau eich rheswm dros deithio.

Mae mynd i faes awyr neu borthladd i deithio’n rhyngwladol heb ffurflen wedi’i llenwi yn drosedd, a gallwch gael dirwy o £60 a gorchymyn i adael y porthladd os nad oes gennych reswm dilys dros deithio.

Os byddwch yn ceisio teithio dramor heb reswm cyfreithlon, gallwch hefyd gael dirwy am dorri cyfyngiadau - Lefelau rhybudd COVID-19 Cymru

Nid oes angen i chi lenwi’r ffurflen eich hun os ydych o dan 18 oed neu os nad oes y galluedd gennych i lenwi’r ffurflen. Os oes oedolyn cyfrifol yn teithio gyda chi, dylai lenwi copi ar wahân o’r ffurflen ar eich rhan.

Mae rhai pobl wedi’u heithrio rhag llenwi’r datganiad oherwydd eu swydd. Dyma wybodaeth am ba swyddi sydd wedi’u heithrio a’r amodau perthnasol.

Teithio'n Rhyngwladol o Gymru drwy Loegr

Sylwch, os ydych yn bwriadu teithio i gyrchfan y tu allan i'r Ardal Deithio Gyffredin a defnyddio maes awyr neu borthladd fferi yn Lloegr, mae angen i chi lenwi ffurflen datganiad teithio wahanol. Nid yw'r rhesymau dros deithio o Loegr yn union yr un fath â'r rhesymau dros deithio o Gymru.

Gallai methu â llenwi ffurflen Lloegr arwain at ddirwy o £200 a gallai ceisio teithio heb esgus rhesymol arwain at ddirwy o £5,000.

Mae trefniadau tebyg yn berthnasol yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Arhosiad tramwy

Arhosiad lle gall teithwyr fynd ar y cerbyd teithio neu ei adael yw arhosiad tramwy. Mae’n berthnasol i awyrennau, neu llongau, neu fferi. Dylai’ch tocyn ddangos a yw arhosiad yn arhosiad tramwy.

Os yw’ch taith yn cynnwys arhosiad tramwy mewn gwlad ‘rhestr oren’ neu diriogaeth, bydd angen ichi ynysu pan fyddwch yn cyrraedd Cymru:

 • os byddwch yn dod oddi ar yr awyren/llong/fferi ac yn mynd yn ôl arni eto
 • os bydd teithwyr newydd yn ymuno â’r cerbyd teithio

Ni fydd angen ichi ynysu os yw’r pwyntiau canlynol yn berthnasol yn ystod eich arhosiad tramwy mewn gwlad neu diriogaethar y ‘rhestr oren’:

 • nid oes teithwyr newydd yn ymuno â’r daith
 • nid ydych yn dod oddi ar yr awyren/llong/fferi
 • mae teithwyr yn gadael daith ac nid ydynt yn dychwelyd

Os ydych yn teithio mewn cerbyd preifat dwy wlad neu diriogaeth ar y ‘rhestr oren’ ac yn cyrraedd Cymru, bydd rhaid ichi hunanynysu hyd yn oed os na wnaethoch aros a gadael y cerbyd yn ystod y daith honno.

Categorïau o bobl sy’n esempt neu sydd wedi eu heithrio rhag y gofynion ynysu

Categorïau nad oes raid iddynt lenwi Ffurflen Lleoli Teithwyr nac ynysu

Gofynion: lle y bo'n briodol, dylai Adran berthnasol y DU, llywodraeth dramor neu sefydliad rhyngwladol gyhoeddi Llythyr Awdurdodi i ddatgan bod y teithio'n hanfodol.  Mae hyn yn cynnwys teithio ar gyfer seibiannau gorffwys yn y DU neu mewn gwledydd eraill dramor.

 • Diplomyddion
 • Swyddi Consylaidd
 • Swyddogion Sefydliadau Rhyngwladol
 • Arbenigwyr a gyflogir gan Sefydliadau Rhyngwladol
 • Cynrychiolwyr Sefydliadau Rhyngwladol
 • Cynrychiolwyr mewn cynadleddau rhyngwladol neu yn y DU
 • Staff swyddogol Sefydliadau Rhyngwladol
 • Diplomyddion, conswliaid, cynrychiolwyr a staff swyddogol Sefydliadau Rhyngwladol sy'n mynd drwy'r DU neu'n dychwelyd i'w gwlad eu hunain
 • Cynrychiolydd gwlad neu diriogaeth dramor sy'n cynnal busnes swyddogol yn y DU
 • Cynrychiolydd llywodraeth tiriogaeth dramor Brydeinig
 • Negesydd diplomyddol neu gonsylaidd
 • Aelod o'r teulu sy'n ffurfio rhan o aelwyd unrhyw un o'r uchod
 • Gwas i’r Goron neu gontractwr y llywodraeth y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith hanfodol sy’n gysylltiedig â’r ffin o fewn 10 diwrnod i gyrraedd y DU
 • Gwas i’r Goron neu gontractwr y llywodraeth y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith hanfodol gysylltiedig â’r ffin y tu allan i'r DU ond sy'n dychwelyd dros dro ac a fydd yn ymadael o fewn 10 diwrnod i gyrraedd y DU
 • Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad y mae'n ofynnol iddo ymgymryd â gwaith sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflawni gweithgareddau amddiffyn hanfodol
 • Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad sydd wedi teithio ar lestr neu gwch neu awyren a weithredir gan, neu sy'n cefnogi, lluoedd arfog Ei Mawrhydi neu a weithredir gan, neu sy’n cefnogi, llu ar ymweliad nad yw wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren
 • Gwas i’r Goron, contractwr llywodraeth neu aelod o lu ar ymweliad sydd wedi teithio ar lestr neu gwch neu awyren a weithredir gan, neu sy'n cefnogi, lluoedd llyngesol Ei Mawrhydi neu a weithredir gan, neu sy’n cefnogi, llu ar ymweliad nad yw wedi bod mewn gwlad sydd ar y rhestr oren
 • Swyddog llywodraeth dramor y mae’n ofynnol iddo deithio i’r Deyrnas Unedig i ymgymryd â dyletswyddau diogelwch ffin hanfodol, neu gontractwr sy’n cefnogi’r dyletswyddau diogelwch ffin hanfodol hyn yn uniongyrchol
 • Teithwyr dros dro sy’n mynd drwy'r DU heb ddod i mewn i'r DU

Categorïau o bobl y mae'n rhaid iddynt lenwi Ffurflen Lleoli Teithwyr ond nad oes angen iddynt ynysu

Gofynion: lle y bo'n briodol, dylai Adran berthnasol y DU, llywodraeth dramor, sefydliad rhyngwladol neu gyflogwr gyhoeddi Llythyr Awdurdodi i ddatgan bod y teithio'n hanfodol. Mae hyn yn cynnwys teithio ar gyfer seibiannau teithio yn y DU neu mewn gwledydd eraill dramor.

 • Gweithiwr cludiant ffyrdd neu weithiwr cludiant teithwyr ffyrdd
 • Meistri a morwyr
 • Peilot llongau masnachol
 • Arolygydd neu syrfëwr llongau
 • Criw awyren
 • Arolygydd awyrennau sifil
 • Gyrwyr a chriwiau ar wasanaethau gwennol ac ar wasanaethau cludo teithwyr neu nwyddau drwy system y twnnel
 • Gwas i’r Goron neu gontractwr llywodraeth sy’n ymgymryd â phlismona hanfodol neu waith llywodraeth hanfodol yn y DU
 • Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd o ymgymryd â busnes gwladol hanfodol y tu allan i'r Deyrnas Unedig
 • Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd i'r Deyrnas Unedig lle mae hyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gweithrediad cenhadaeth ddiplomyddol neu swydd gonsylaidd Ei Mawrhydi neu swydd filwrol neu swyddogol arall ar ran Ei Mawrhydi (gan gynnwys seibiannau gorffwys swyddogol)
 • Person a ardystiwyd gan yr Adran berthnasol sy'n dychwelyd o ymgymryd â gwaith hanfodol neu frys y tu allan i'r DU sy'n angenrheidiol i hwyluso gwaith hanfodol y llywodraeth neu fusnes gwladol hanfodol
 • Person sy'n ailwladoli carcharorion
 • Person sy'n hebrwng person a geisir i’w estraddodi
 • Cynrychiolydd unrhyw diriogaeth sy'n teithio i'r DU fel swyddog y ddalfa
 • Person sy'n byw dramor ond sy'n teithio'n rheolaidd i'r DU i weithio (fel arfer o leiaf unwaith yr wythnos)
 • Person sy'n byw yn y DU ond sy'n teithio dramor yn rheolaidd i weithio (o leiaf unwaith yr wythnos fel arfer)

Categorïau o bobl y mae'n rhaid iddynt lenwi Ffurflen Lleoli Teithwyr ac y mae’n rhaid iddynt ynysu ond sy'n cael gadael y man ynysu at ddibenion gwaith

Gofynion: Cyfrifoldeb yr unigolyn sy’n teithio yw arddangos bod esemptiad neu eithriad sectorol yn berthnasol, gyda chefnogaeth eu cyflogwr neu’r cwmni y maent yn mynd i wneud gwaith iddynt, fel sy’n briodol.

Argymhellir bod y cyflogwr neu’r cwmni sy’n rhoi’r contract yn darparu llythyr yn nodi bod y person yn teithio at ddibenion gwaith o dan gategori esemptiad neu eithriad perthnasol.

Bydd hyn yn helpu’r person i lenwi’r Ffurflen Lleoli Teithwyr yn gywir.

 • Gweithwyr sy'n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys yn ymwneud â chyflenwadau dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys yr ymgymerir ag ef gan, ar gyfer, neu ar ran ymgymerwr dŵr, ymgymerwr carthffosiaeth, trwyddedai cyflenwi dŵr, trwyddedai carthffosiaeth neu awdurdod lleol
 • Gweithiwr sy'n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran awdurdod llifogydd lleol arweiniol yng Nghymru
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol ar ran awdurdod llifogydd lleol arweiniol yn Lloegr
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy’n ymwneud â gweithrediadau mwyngloddio cyfredol neu flaenorol ar ran cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n ymwneud â gweithrediadau mwyngloddio cyfredol neu flaenorol ar ran cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy’n ymwneud â gweithrediadau mwyngloddio sydd ar waith ar hyn o bryd neu a fu gynt ar waith ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys sy'n gysylltiedig â gorsaf gynhyrchu, cysylltydd trydan, rhwydwaith gwres ardal, system gwresogi cymunedol, system glanhau awtomataidd ar falast a systemau ailosod traciau ar rwydwaith, neu waith comisiynu, cynnal a chadw ac atgyweirio peiriannau diwydiannol i'w defnyddio ar rwydwaith
 • Gweithiwr sy’n gwneud gwaith hanfodol neu waith brys yr ymgymerir ag ef gan, ar gyfer neu ar ran gweithredwr system genedlaethol, person sydd â thrwydded drosglwyddo, person sydd â thrwydded ddosbarthu, person sydd â thrwydded o dan y Ddeddf Nwy neu berson sydd â thrwydded rhwydwaith rheilffyrdd
 • Yn bersonél niwclear, ac sy’n hanfodol i weithrediad saff a diogel safle y rhoddwyd trwydded safle niwclear mewn perthynas ag ef
 • Ymatebwr i argyfwng niwclear
 • Arolygydd asiantaeth niwclear
 • Arolygydd Arfau Cemegol
 • Person sy’n cyflawni swyddogaeth allweddol ar safle gofod
 • Rheolwr llongau gofod sy’n gyfrifol lywio a rheoli cerbyd lansio neu long ofod ar gyfer gweithrediadau enwol, osgoi gwrthdrawiadau neu anomaleddau
 • Person a gyflogir gan berson sy’n gweithredu neu’n cynnal galluoedd ymwybyddiaeth o sefyllfa’r gofod, neu sydd o dan gontract i ddarparu gwasanaethau i’r person hwnnw
 • Peiriannydd awyrofod arbenigol, neu weithiwr awyrofod arbenigol, pan fo’r peiriannydd neu’r gweithiwr wedi teithio i’r Deyrnas Unedig yng nghwrs y gwaith
 • Person sy'n ymwneud â gweithgareddau gweithredol, cynnal a chadw neu ddiogelwch mewn cyfleuster olew is sydd â chapasiti o fwy na 20,000 tunnell, lle mae'r cyfleuster yn cymryd rhan mewn gweithgaredd penodedig a gynhelir yn y Deyrnas Unedig yng nghwrs y busnes, ac yn cyfrannu (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) at gyflenwi tanwyddau olew crai i ddefnyddwyr yn y Deyrnas Unedig neu bersonau sy'n cynnal busnes yn y Deyrnas Unedig , ac mae angen y gweithgareddau i sicrhau bod y cyfleuster yn parhau i weithredu'n ddiogel
 • Gweithiwr y mae'n ofynnol iddo ymgymryd ag unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol neu ddechrau ymgymryd â hwy o fewn 10 diwrnod i gyrraedd;

(a)      gweithgareddau ar osodiad alltraeth neu mewn perthynas ag ef,

(b)      gweithgareddau ar seilwaith y sector petrolewm uwch neu mewn perthynas ag ef,

(c)      gwaith diogelwch allweddol ar osodiadau alltraeth neu ffynhonnau sy’n cael eu datgomisiynu neu eu cadw nes y cânt eu dymchwel neu eu hailddefnyddio

(d)      gweithgareddau i ddarparu gweithwyr, nwyddau, deunyddiau neu gyfarpar neu wasanaethau hanfodol eraill y mae eu hangen i gefnogi gweithrediad diogel y gweithgareddau y cyfeirir atynt ym mharagraffau (a) i (c)

pan fo wedi teithio i’r Deyrnas Unedig yng nghwrs y gwaith

 • Gweithredwr post
 • Gweithwyr â sgiliau technegol arbenigol sy'n ofynnol ar gyfer gwaith neu wasanaethau hanfodol neu waith neu wasanaethau brys (gan gynnwys comisiynu, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) i sicrhau bod nwyddau'n parhau i gael eu cynhyrchu, eu cyflenwi, eu symud, eu gweithgynhyrchu, eu storio neu eu cadw
 • Gweithiwr â sgiliau technegol arbenigol, pan fo angen y sgiliau technegol arbenigol hynny ar gyfer gwaith hanfodol neu waith brys (gan gynnwys comisiynu, gosod, cynnal a chadw, atgyweirio a gwiriadau diogelwch) neu i gyflawni rhwymedigaethau contract neu fanylebau gwarantiad mewn cyfleusterau rheoli gwastraff a ddefnyddir ar gyfer rheoli, didoli, trin, adfer neu waredu gwastraff (gan gynnwys ynni o wastraff), neu mewn cysylltiad â hynny, pan fo’r gweithiwr wedi teithio i’r Deyrnas Unedig yng nghwrs y gwaith
 • Person sydd wedi teithio i’r Deyrnas Unedig at ddiben cludo deunydd a ffurfir o gelloedd dynol neu waed, neu sy’n cynnwys hynny, ac sydd i’w ddefnyddio er mwyn darparu gwasanaeth iechyd gan ddarparwr gwasanaethau iechyd
 • Arolygydd Meddyginiaethau Dynol
 • Person sydd wedi teithio i’r DU;

(i)       i gynnal treial clinigol o fewn ystyr “conducting a clinical trial” yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Meddyginiaethau i’w Defnyddio gan Bobl (Treialon Clinigol) 2004,

(ii)      i ymgymryd ag unrhyw weithgareddau sy’n angenrheidiol neu’n hwylus i baratoi at gynnal treial clinigol, neu

(iii)      i gyflawni unrhyw weithgarwch cydymffurfio angenrheidiol mewn perthynas â threial clinigol na ellir ei gynnal o bell

 • Person sydd wedi teithio'r DU fel Person Cymwysedig o dan y rheoliadau Treialon Clinigol
 • Person sydd wedi teithio'r DU iddo fel Noddwr o dan y rheoliadau Treialon Clinigol
 • Person sydd wedi teithio i’r Deyrnas Unedig i gynnal ymchwiliad clinigol o fewn yr ystyr a roddir i “clinical investigation” yn Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002, neu i ymgymryd ag unrhyw weithgareddau sy’n angenrheidiol neu’n hwylus i baratoi at gynnal ymchwiliad clinigol neu i gyflawni unrhyw weithgarwch cydymffurfio angenrheidiol arall mewn perthynas ag ymchwiliad clinigol na ellir ei gynnal o bell.
 • Person sy'n berson cymwysedig, yn berson cyfrifol neu'n berson â chymwysterau priodol sy'n gyfrifol am wyliadwriaeth ffarmacolego fel y'i diffinnir gan y rheoliadau Meddygaeth Dynol
 • Person sydd wedi teithio i'r DU at ddibenion ei waith mewn diwydiannau seilwaith hanfodol sy'n ymwneud â chynnal a chadw ac atgyweirio seilwaith data hanfodol sydd ei angen i leihau a datrys diffoddiaddau, neu wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau i gefnogi'r gweithgareddau hyn
 • Person sydd wedi teithio i'r DU at ddibenion ei waith mewn diwydiannau seilwaith hanfodol sy'n weithiwr proffesiynol ym maes technoleg gwybodaeth neu delathrebu (gan gynnwys ymgynghorydd technoleg gwybodaeth, dadansoddwr ansawdd, profwr meddalwedd, profwr systemau, a chynllunydd telathrebu), y mae ei arbenigedd yn hanfodol (i) i ddarparu ymateb hanfodol neu frys i fygythiadau a digwyddiadau sy'n ymwneud â diogelwch unrhyw rwydwaith a system wybodaeth, a (ii) i sicrhau bod unrhyw rwydwaith a system wybodaeth yn parhau i weithredu
 • Person sy’n ymgymryd â gwaith brys neu waith hanfodol;

(a) sy'n angenrheidiol er mwyn parhau i weithredu (i) rhwydweithiau a gwasanaethau cyfathrebu electronig fel y'u diffinnir yn adran 32 o Ddeddf Cyfathrebu 2003 neu

(ii) rhwydwaith a gwasanaethau trawsyrru darllediadau’r BBC,

(b) mewn cwmnïau yn y gadwyn gyflenwi sy’n cynnal cyfrinachedd, cyflawnder ac argaeledd y rhwydweithiau a’r gwasanaethau cyfathrebu electronig a rhwydwaith a gwasanaethau trawsyrru’r BBC

 • Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU ac sy’n athletwr elît a gymerodd ran mewn cystadleuaeth elît dramor (pan fo’r person wedi teithio i’r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)
 • Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU ac sy’n athletwr elît a ddarparodd hyfforddiant neu gymorth arall i athletwr elît mewn cystadleuaeth elît dramor (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)
 • Person sy'n preswylio'n arferol yn y DU ac sy’n athletwr elît a oedd yn dyfarnu cystadleuaeth elît dramor, neu a oedd yn ymwneud â rhedeg cystadleuaeth elît dramor (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)
 • Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU sy'n athletwr elît a fynychodd raglen hyfforddi dramor at ddiben hyfforddi neu baratoi ar gyfer cymryd rhan mewn cystadleuaeth elît (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor)
 • Person sy'n preswylio fel arfer yn y DU a ddarparodd hyfforddiant neu gymorth arall i athletwr elît mewn rhaglen hyfforddi dramor at ddiben hyfforddi neu baratoi'r athletwr elît hwnnw i gymryd rhan mewn cystadleuaeth elît (pan fo’r person wedi teithio i'r DU o gystadleuaeth neu wersyll hyfforddi dramor.
 • Person (a) sy'n ymwneud â gosod, cynnal a chadw neu atgyweirio seilwaith telathrebu ffeibr optig tanfor (b) y mae ei rôl yn cefnogi'n uniongyrchol osod, cynnal neu atgyweirio seilwaith telathrebu ffeibr optig tanfor, (pan fônt wedi teithio i'r Deyrnas Unedig yng nghwrs y gwaith).

Rhesymau dros adael man ynysu

 • i deithio at ddibenion gadael Cymru yn y modd a ddisgrifir gan baragraff (3);
 • i gael angenrheidiau sylfaenol (gan gynnwys ar gyfer personau eraill yn y fangre neu unrhyw anifeiliaid anwes yn y fangre), pan na fo’n bosibl neu’n ymarferol—
 • ceisio cynhorthwy meddygol, pan fo angen y cynhorthwy hwnnw ar frys neu yn unol â chyngor ymarferydd meddygol cofrestredig;
 • cael gwasanaeth iechyd a ddarperir gan ymarferydd meddygol cofrestredig, pan fo trefniadau wedi eu gwneud i ddarparu’r gwasanaeth cyn i P gyrraedd y Deyrnas Unedig;
 • cynorthwyo person sy’n derbyn gwasanaeth iechyd a ddisgrifir ym mharagraff (d), neu i fod gyda’r person hwnnw os yw P yn blentyn y mae gan y person hwnnw gyfrifoldeb amdano;
 • pan fo P yn blentyn nad yw’n byw ar yr un aelwyd â rhieni P, neu un o rieni P, parhau â’r trefniadau presennol ar gyfer gweld P a chyswllt rhwng P a rhieni P, ac at ddibenion yr is-baragraff hwn, mae rhiant yn cynnwys person nad yw’n rhiant i P ond sydd â chyfrifoldeb rhiant dros P, neu sy’n gofalu amdano
 • i gael gafael ar wasanaethau milfeddygol os—

(i) yw’n ofynnol iddynt archwilio, samplu, trin neu derfynu bywyd anifail, diogelu ei les neu ddiogelu iechyd anifeiliaid neu iechyd y cyhoedd

(ii) yw’r teithio esempt ar gyfer milfeddyg i deithio i fynd i drin anifail, neu i geidwad yr anifail fynd ag anifail i fangre filfeddygol i gael gofal

 • i wneud gweithgareddau penodedig mewn perthynas â garddwriaeth fwytadwy, ond dim ond os yw’r person n yn preswylio yn y fangre mewn cysylltiad â’r gweithgareddau hynny;
  • mewn perthynas â garddwriaeth fwytadwy, — (a) ystyr garddwriaeth fwytadwy yw tyfu-(i) llysiau a warchodir a dyfir mewn systemau gwydr, (ii) llysiau maes a dyfir yn yr awyr agored, gan gynnwys llysiau, perlysiau, saladau deiliog a thatws,(iii) ffrwythau meddal a dyfir yn yr awyr agored neu o dan orchudd,(iv) coed sy'n dwyn ffrwyth,(v) gwinwydd a choesynnau, neu (vi) madarch
Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 149 KB.

Maint Ffeil 149 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.