Skip to main content

Gwybodaeth am ddysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pa ddarpariaethau sy’n cael eu rhoi yn eu lle os bydd rhaid i brentisiaid hunanynysu, neu os bydd eu gweithle neu ddarparwr dysgu galwedigaethol yn cau?

Rydym yn parhau i annog dysgwyr a chyflogwyr i helpu prentisiaid i barhau i ddysgu, hyd yn oed os ydynt wedi hunan-ynysu, os oes modd iddynt wneud hynny.

Dylai cyflogwyr ystyried a oes modd i ddysgwyr weithio gartref os oes angen iddynt hunanynysu neu os yw eu gweithle’n cau.

Gofynnwyd i ddarparwyr dysgu ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael (ee Skype a Microsoft Teams) i rith-weithio gyda dysgwyr os oes modd. Gall eich darparwr roi gwybod i chi pa gynlluniau sydd yn eu lle i wneud hyn.

Fel arfer, mae angen asesu prentisiaid bob 61 diwrnod. Os nad yw hyn yn bosibl yn sgil Covid-19, dylai’r darparwr wneud bob ymdrech i gynnal rhith-adolygiadau. Dylai darparwyr dysgu gadw cofnodion o gysylltiad o’r fath a chadw tystiolaeth berthnasol (ee e-byst) gan ddysgwyr a chyflogwyr.

Os na fydd yn bosibl i ddysgwyr barhau, neu i rith-gymorth gael ei ddarparu, bydd modd i’r darparwr dysgu osod y prentis ar absenoldeb awdurdodedig am gyfnod mor hir ag y bydd angen. Gofynnir i ddarparwyr gadw cofnod o bob dysgwr sydd ar absenoldeb awdurdodedig yn sgil salwch Covid-19 neu hunanynysu.

Mae arholiadau TGAU a Safon Uwch wedi’u gohirio. A fydd effaith hefyd ar gymwysterau galwedigaethol, gan gynnwys BTEC?

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda’r cyrff cyfatebol yn y DU i gytuno ar ddull cyson o roi cymwysterau galwedigaethol. Rydym yn disgwyl y bydd canllawiau yn cael eu cyhoeddi yn y man.

Mae Ofqual yn arwain trafodaethau ar amrywiol gymwysterau galwedigaethol (gan gynnwys BTEC) sy’n cael eu darparu ar draws y DU er mwyn sicrhau dull gweithredu cyson ar draws bob un o’r gwledydd. Byddwn yn diweddaru’r Cwestiynau Cyffredin pan fydd mwy o wybodaeth ar gael.

ATT: Ysgrifennodd yr ATT (Association of Taxation Technicians) at yr holl ddysgwyr ar 20 Mawrth er mwyn rhoi gwybod iddynt y byddent yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar gyfer arholiadau mis Tachwedd 2020, gan fod arholiadau mis Mai 2020 wedi eu canslo.

Ceir rhagor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin ar wefan ATT

Beth fydd yn digwydd os yw fy nghymhwyster hefyd yn cynnwys trwydded i ymarfer?

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gydag Ofqual i bennu ffordd briodol ymlaen ar gyfer dysgwyr sydd angen tystiolaeth o gymhwysedd ymarferol ac ardystiad gan y diwydiant neu ardystiad Iechyd a Diogelwch i gael cymhwyster terfynol (ee gosodwyr nwy ac ati). Byddwn yn diweddaru’r Cwestiynau Cyffredin pan fydd mwy o wybodaeth ar gael.

Oes modd i mi gael cymorth drwy weithdai?

Ar hyn o bryd mae’r holl weithdai wyneb yn wyneb i ddysgwyr wedi’u gohirio. Mae darparwyr dysgu yn edrych ar ffyrdd o helpu prentisiaid / dysgwyr yn rhithiol lle bo modd.

Mae fy narparwr hyfforddiant wedi cau, sut fedra i gael cymorth a chyngor?

Gofynnir i ddarparwyr hyfforddiant ddarparu hyfforddiant, cyngor a chymorth i ddysgwyr yn rhithiol lle bynnag y bo modd. Dylai dysgwyr gysylltu â’u darparwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r busnes rwy’n gweithio iddo wedi gorfod cau. Oes modd i mi gael lleoliad prentisiaeth gyda chwmni arall?

Os yw eich gweithle wedi gorfod cau ac nad oes modd gweithio gartref, cysylltwch â’ch darparwr dysgu i weld os oes modd dod o hyd i leoliad arall.

Oes hawl gan brentis i gael ei dalu os yw’n sâl? A fydd yn derbyn taliadau salwch statudol?

Fel pob gweithiwr cyflogedig, disgwylir i brentisiaid wrando ar gyngor y Llywodraeth a chadw draw o’r gwaith os ydynt yn credu bod ganddyn nhw, neu rywun arall ar eu haelwyd, symptomau Covid-19.

Pan fo hyn yn digwydd, os nad oes gan y cyflogwr gynllun ei hun, disgwylir y bydd modd i’r gweithiwr cyflogedig hawlio Taliadau Salwch Statudol, neu Gredyd Cynhwysol os nad yw’n gymwys.

Nid yw prentisiaid ifanc (hynny yw y rhai dan 18 oed) yn gymwys i gael Taliadau Salwch Statudol ac nid ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer Credyd Cynhwysol. Mewn achosion o’r fath, bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud taliad wythnosol o £50 i bob prentis ifanc nad yw’n gymwys i gael Taliad Salwch Statudol na Chredyd Cynhwysol tra’u bod ar absenoldeb salwch neu’n hunanynysu o ganlyniad i Covid-19. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses hon cyn hir.

Ar gyfer prentisiaid sy’n dilyn prentisiaeth radd, bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn cyhoeddi canllawiau ei hun.

Oes hawl gan brentis i gael ei dalu os yw’n ddigon da i weithio, ond methu gweithio gartref?

Rydym yn ymwybodol y bydd angen cymorth ychwanegol o bosib ar brentisiaid yn y cyfnod sydd ohoni.

Gofynnwyd i ddarparwyr dysgu ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael (ee Skype a Microsoft Teams) i rith-weithio gyda dysgwyr os oes modd. Os ydych yn brentis, gall eich darparwr roi gwybod i chi pa gynlluniau sydd yn eu lle i wneud hyn.

O ran cyflog, mae prentisiaid yn weithwyr cyflogedig, ac mae disgwyl i gyflogwyr gyflawni eu contract cyflogaeth. Anogir cyflogwyr i edrych ar becyn cymorth Llywodraeth y DU i gyflogwyr i atal colli swyddi yn sgil Covid-19.

My business was due to be paid an Employer Incentive as a result of taking on an apprentice, but due to workplace closure or restrictions the apprentice can’t start yet. Will I still be eligible for the payment?

Welsh Government will allow the Employer Incentive scheme to be deferred for any eligible employers whose apprenticeship recruitment has been delayed until after 30 April 2020, as a result of COVID-19.  In these cases, providers will be required to maintain evidence of the employer’s intent to recruit a young apprentice prior to 1 May 2020.

Welsh Government will continue to determine monthly payments for providers in respect of the Employer Incentive Scheme (EIS) using the data recorded as at the March LLWR freeze.  Welsh Government will use the information on programme start date to identify when 8 months have elapsed. Employers will still be eligible for the EIS payment if they continue to employ their learner for 8 months.  Employers who furlough their apprentice during this period will still be entitled to the EIS as we recognise that this will be an extremely difficult period for SMEs.

Providers will be required to pass on the EIS to all eligible SMEs after the 8 month period has elapsed.  The only exception to this will be where the learner has been furloughed prior the 8 month period has elapsed and in this case, the EIS payment must be held by the provider and only be passed to the employer once the learner has returned to employment. 

How do I know if I am a key worker, if my role is essential, and if I should remain in work?

Welsh Government guidance on businesses which have been required to close is available. This page includes guidance for tradespeople and others carrying out work in people’s homes.

Welsh Government have also provided guidance to employers on eligibility for sick pay and what to do if employees require time off to care a dependant.

To find out if you are a key worker we compiled a list to help.

Rhannu’r dudalen hon