Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am ddysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynnwys

Pa ddarpariaethau sy’n cael eu rhoi yn eu lle os bydd rhaid i brentisiaid hunanynysu, neu os bydd eu gweithle neu ddarparwr dysgu galwedigaethol yn cau?

Rydym yn parhau i annog dysgwyr a chyflogwyr i helpu prentisiaid i barhau i ddysgu, hyd yn oed os ydynt wedi hunan-ynysu, os oes modd iddynt wneud hynny.

Dylai cyflogwyr ystyried a oes modd i ddysgwyr weithio gartref os oes angen iddynt hunanynysu neu os yw eu gweithle’n cau.

Gofynnwyd i ddarparwyr dysgu ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael (ee Skype a Microsoft Teams) i rith-weithio gyda dysgwyr os oes modd. Gall eich darparwr roi gwybod i chi pa gynlluniau sydd yn eu lle i wneud hyn.

Mae arholiadau TGAU a Safon Uwch wedi’u gohirio. A fydd effaith hefyd ar gymwysterau galwedigaethol, gan gynnwys BTEC?

Rydym yn parhau i weithio ar drefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. Mae hyn yn fwy cymhleth na Safon Uwch a TGAU oherwydd bod y rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig ar draws y DU a bod nifer o gyrff dyfarnu gwahanol yn rhan o’r broses. Bydd angen i rai dysgwyr wneud asesiadau ymarferol cyn cael cymhwyster, ac nid yw hyn yn bosib tra bod y colegau ar gau ar gyfer dysgu wyneb yn wyneb.

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda rheoleiddwyr cymwysterau eraill y DU ac fe fydd yn cadarnhau’r trefniadau cyn hir. Ceir yr wybodaeth ddiweddaraf a Chwestiynau Cyffredin.

ATT: Ysgrifennodd yr ATT (Association of Taxation Technicians) at yr holl ddysgwyr ar 20 Mawrth er mwyn rhoi gwybod iddynt y byddent yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar gyfer arholiadau mis Tachwedd 2020, gan fod arholiadau mis Mai 2020 wedi eu canslo.

Ceir rhagor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin ar wefan ATT.

Beth fydd yn digwydd os yw fy nghymhwyster hefyd yn cynnwys trwydded i ymarfer?

Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gydag Ofqual i bennu ffordd briodol ymlaen ar gyfer dysgwyr sydd angen tystiolaeth o gymhwysedd ymarferol ac ardystiad gan y diwydiant neu ardystiad Iechyd a Diogelwch i gael cymhwyster terfynol (ee gosodwyr nwy ac ati). Byddwn yn diweddaru’r Cwestiynau Cyffredin pan fydd mwy o wybodaeth ar gael.

Oes modd i mi gael cymorth drwy weithdai?

Ar hyn o bryd mae’r holl weithdai wyneb yn wyneb i ddysgwyr wedi’u gohirio. Mae darparwyr dysgu yn edrych ar ffyrdd o helpu prentisiaid / dysgwyr yn rhithiol lle bo modd.

Mae fy narparwr hyfforddiant wedi cau, sut fedra i gael cymorth a chyngor?

Gofynnir i ddarparwyr hyfforddiant ddarparu hyfforddiant, cyngor a chymorth i ddysgwyr yn rhithiol lle bynnag y bo modd. Dylai dysgwyr gysylltu â’u darparwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Mae’r busnes rwy’n gweithio iddo wedi gorfod cau. Oes modd i mi gael lleoliad prentisiaeth gyda chwmni arall?

Os yw eich gweithle wedi gorfod cau ac nad oes modd gweithio gartref, cysylltwch â’ch darparwr dysgu i weld os oes modd dod o hyd i leoliad arall.

Oes hawl gan brentis i gael ei dalu os yw’n sâl? A fydd yn derbyn taliadau salwch statudol?

Fel pob gweithiwr cyflogedig, disgwylir i brentisiaid wrando ar gyngor y Llywodraeth a chadw draw o’r gwaith os ydynt yn credu bod ganddyn nhw, neu rywun arall ar eu haelwyd, symptomau Covid-19.

Pan fo hyn yn digwydd, os nad oes gan y cyflogwr gynllun ei hun, disgwylir y bydd modd i’r gweithiwr cyflogedig hawlio Taliadau Salwch Statudol, neu Gredyd Cynhwysol os nad yw’n gymwys.

Nid yw prentisiaid ifanc (hynny yw y rhai dan 18 oed) yn gymwys i gael Taliadau Salwch Statudol ac nid ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer Credyd Cynhwysol. Mewn achosion o’r fath, bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud taliad wythnosol o £50 i bob prentis ifanc nad yw’n gymwys i gael Taliad Salwch Statudol na Chredyd Cynhwysol tra’u bod ar absenoldeb salwch neu’n hunanynysu o ganlyniad i Covid-19. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses hon cyn hir.

Ar gyfer prentisiaid sy’n dilyn prentisiaeth radd, bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn cyhoeddi canllawiau ei hun.

Oes hawl gan brentis i gael ei dalu os yw’n ddigon da i weithio, ond methu gweithio gartref?

Rydym yn ymwybodol y bydd angen cymorth ychwanegol o bosib ar brentisiaid yn y cyfnod sydd ohoni.

Gofynnwyd i ddarparwyr dysgu ddefnyddio’r dechnoleg sydd ar gael (ee Skype a Microsoft Teams) i rith-weithio gyda dysgwyr os oes modd. Os ydych yn brentis, gall eich darparwr roi gwybod i chi pa gynlluniau sydd yn eu lle i wneud hyn.

O ran cyflog, mae prentisiaid yn weithwyr cyflogedig, ac mae disgwyl i gyflogwyr gyflawni eu contract cyflogaeth. Anogir cyflogwyr i edrych ar becyn cymorth Llywodraeth y DU i gyflogwyr i atal colli swyddi yn sgil Covid-19.

Roedd fy musnes ar fin cael taliad Cymhelliant i Gyflogwyr o ganlyniad i gymryd prentis, ond yn sgil y cyfyngiadau neu gau’r gweithle does dim modd i’r prentis gychwyn ar hyn o bryd. Ydw i’n gymwys i gael y taliad o hyd?

Bydd Llywodraeth Cymru yn caniatáu i’r cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr gael ei ohirio ar gyfer unrhyw gyflogwyr cymwys os oes oedi yn y broses o recriwtio prentis nes ar ôl 30 Ebrill 2020, o ganlyniad i Covid-19. Mewn achosion o’r fath, bydd gofyn i ddarparwyr gadw tystiolaeth o fwriad y cyflogwr i recriwtio prentis ifanc cyn 1 Mai 2020.

Bydd cyflogwyr sy’n rhoi seibiant i’w prentis yn ystod y cyfnod hwn yn dal i fod yn gymwys i gael y taliad, unwaith i’r prentis fod yn gyflogedig am wyth mis, gan ein bod yn cydnabod y bydd y cyfnod hwn yn un arbennig o anodd i fusnesau bach a chanolig.

Sut mae gwybod os ydw i’n weithiwr allweddol, os yw fy rôl yn hanfodol, ac os y dylwn aros yn y gwaith?

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar fusnesau sy’n gorfod cau ar gael. Ar y dudalen hon ceir canllawiau i fasnachwyr ac eraill sy’n gweithio yng nghartrefi pobl.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu canllawiau i gyflogwyr ar gymhwystra i gael tâl salwch a beth i’w wneud os bydd gweithwyr yn gofyn am amser o’r gwaith i ofalu am ddibynnydd.

Er mwyn cael gwybod os ydych chi’n weithiwr allweddol, edrychwch ar y rhestr sydd ynghlwm, a luniwyd i’ch helpu.

Beth yw’r gofynion ar ddarparwyr i gynnal adolygiadau gyda’r prentisiaid os yw’r cyflogwyr wedi cau, neu tra bod y prentis a’r asesydd yn cadw pellter cymdeithasol?

Fel arfer, mae angen asesu prentisiaid bob 61 diwrnod. Os nad yw hyn yn bosibl yn sgil COVID-19, dylai’r darparwr wneud bob ymdrech i gynnal rhith-adolygiadau. Dylai darparwyr dysgu gadw cofnodion o gysylltiad o’r fath a chadw tystiolaeth berthnasol (ee e-byst) gan ddysgwyr a chyflogwyr.

Os na fydd yn bosibl i ddysgwyr barhau, neu i rith-gymorth gael ei ddarparu, bydd modd i’r darparwr dysgu osod y prentis ar absenoldeb awdurdodedig am gyfnod mor hir ag y bydd angen. Gofynnir i ddarparwyr gadw cofnod o bob dysgwr sydd ar absenoldeb awdurdodedig yn sgil salwch COVID-19 neu hunanynysu.

Pa dystiolaeth ddylai darparwyr dysgu ei chadw i ddangos bod dysgu o bell yn digwydd ac adolygiadau yn cael eu cynnal?

Pan fo modd cyflawni unrhyw broses yn ddigidol, ar-lein a/neu ei dilysu (cymeradwyo) yn ddigidol, dylid gwneud hyn fel arfer os yw'r darparwr eisoes wedi gosod y trefniadau yn eu lle, neu yn hytrach na’r broses llofnodi/dilysu arferol neu drywydd papur.

Dylai unrhyw newidiadau i’r prosesau gael eu dogfennu’n llawn fel bod modd i’r archwilwyr weld y rhesymeg dros y penderfyniad. Gallai hyn olygu defnyddio ffurflenni CHOC, e-byst neu nodiadau, er enghraifft, cyn belled ag y bo modd dilyn trywydd archwilio llawn.

Dylai dysgwyr gofnodi’r rhesymau pam nad oes modd casglu gwybodaeth, gan gynnwys gwaith papur wrth adael, yn unol â’r amserlen arferol, a dylid casglu’r wybodaeth hon yn hwyrach lle bo’n briodol. Bydd hyn yn dderbyniol ar gyfer archwiliadau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.

Oes modd i ddysgwyr Hyfforddeiaethau barhau i dderbyn y Lwfans Hyfforddiant os ydynt yn dysgu o bell, neu os ydynt yn hunanynysu neu’n sâl?

Oes. Dylid trin absenoldeb yn sgil COVID-19 fel absenoldeb awdurdodedig, a dylai darparwyr barhau i dalu’r lwfans hyfforddiant drwy gydol yr absenoldeb.

Mae darparwyr dysgu yn disgwyl y bydd Covid-19 yn effeithio ar recriwtio prentisiaid a diswyddiadau. Sut fydd hyn yn cael ei reoli?

Dylai darparwyr barhau i nodi’r materion sy’n codi, ac fe fyddwn yn monitro eu data i’w ystyried wrth wneud penderfyniadau yn y dyfodol. Ar hyn o bryd mae’n rhy gynnar i ddweud beth fydd effaith hirdymor COVID-19 ar recriwtio dysgwyr a’r galw.

Rhannu’r dudalen hon