Neidio i'r prif gynnwy

Y broses benderfynu, y gofynion o ran tystiolaeth a’r amserlen ar gyfer dynodi a dad-ddynodi dŵr ymdrochi

Bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn argymhellion ynghylch dynodi a dadddynodi dŵr ymdrochi ar unrhyw adeg, gan unrhyw un. Rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â’ch awdurdod lleol, gan y bydd ganddo wybodaeth ddefnyddiol ynghylch y dŵr ymdrochi’n aml ac mae’n gyfrifol am fodloni gofynion amrywiol dan y Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013. 
 
Er mwyn sicrhau y gallwn ystyried y ceisiadau a ddaeth i law yn llawn a chynnal y prosesau angenrheidiol, bydd y ceisiadau ar gyfer dynodi a dadddynodi sy’n cael eu gwneud wedi 31 Hydref 2020 yn cael eu hystyried ar gyfer dynodi am dymor ymdrochi 2022.   Mae’n bwysig cynnwys cymaint o dystiolaeth a gwybodaeth â phosibl ynghylch nifer yr ymdrochwyr a, lle bo modd, cyfleusterau yn yr ardal a barn y gymuned leol wrth wneud cais am ddynodi neu ddad-ddynodi dŵr ymdrochi. 
 
Nifer yr ymdrochwyr yw’r maen prawf y bydd Llywodraeth Cymru yn ei ddefnyddio wrth ystyried a yw’n briodol dynodi neu ddad-ddynodi dŵr ymdrochi.    
 

Dynodi

Rydym yn chwilio am dystiolaeth o nifer fawr o ymdrochwyr ar safleoedd yn ystod y cyfnod rhwng 15 Mai a 30 Medi.   
 
Y diffiniad o ‘nifer fawr’ yw y nifer y mae’r awdurdod cymwys (Llywodraeth Cymru yn yr achos hwn) yn ei ystyried yn fawr yng nghyd-destun tueddiadau yn y gorffennol, seilwaith neu’r cyfleusterau a ddarperir, neu gamau eraill a gymerir i hybu ymdrochi. Mae’r ffurflen gais yn rhoi rhagor o wybodaeth am y math o dystiolaeth y dylid ei darparu. 
 

Dad-ddynodi

Rydym yn chwilio am dystiolaeth o ddim defnydd/defnydd isel gan ymdrochwyr yn ystod y cyfnod rhwng 15 Mai a 30 Medi. Mae’r ffurflen gais yn rhoi rhagor o wybodaeth am y math o dystiolaeth y dylid ei darparu. 
 
Ni fydd ceisiadau am ddad-ddynodi ar sail ansawdd dŵr yn cael eu cymeradwyo.  

Y broses a’r amserlen

Bydd unrhyw geisiadau a thystiolaeth a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cydnabod drwy lythyr neu e-bost. 
 
Bydd tystiolaeth yn cael ei hasesu gan Lywodraeth Cymru ac, os bydd yn bodloni gofynion y Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013, bydd yn cael ei rhoi ar wefan Llywodraeth Cymru ar gyfer ymgynghori. 
 
Os na fydd y dystiolaeth a roddwyd yn bodloni’r gofynion, bydd yn cael ei dychwelyd a bydd y cais yn cael ei atal dros dro.  Byddwn yn ysgrifennu at yr ymgeisydd i esbonio pa wybodaeth bellach sydd angen ei darparu. 
 
Bydd ceisiadau cyflawn a’r dystiolaeth yn cael eu rhoi ar wefan Llywodraeth Cymru am gyfnod ymgynghori o 6 wythnos.  Hefyd, bydd Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu’n ffurfiol at Cyfoeth Naturiol Cymru a’r cwmni dŵr priodol i gael gwybodaeth am y dŵr ymdrochi penodol. 
 
Bydd y penderfyniad terfynol gan Lywodraeth Cymru yn seiliedig ar y dystiolaeth a roddwyd a bydd ymateb i’r ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi cyn pen 4 wythnos ar ôl diwedd yr ymgynghoriad.  
 
Ar unrhyw adeg yn ystod y broses, gall Llywodraeth Cymru ofyn i’r ymgeisydd ddarparu rhagor o wybodaeth.  Yn y sefyllfa hon, gall fod angen ailddechrau’r ymgynghoriad cyhoeddus pan dderbynnir y dystiolaeth. 

Rolau a Chyfrifoldebau

Mae’r meini prawf ar gyfer dynodi a dad-ddynodi’n seiliedig ar nifer yr ymdrochwyr. Nid ydym wedi pennu ffigur o ran nifer yr ymdrochwyr, gan fod pob dŵr ymdrochi’n wahanol ac efallai na fydd un ffigur yn addas i bob safle. Rydym yn chwilio am dystiolaeth ynghylch nifer y nofwyr, pobl yn padlo ar lan y dŵr a phobl ar y traeth. Rydym yn ystyried unrhyw un sy’n nofio neu’n padlo yn y dŵr yn ymdrochwr. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddynodi a dad-ddynodi dŵr ymdrochi yng Nghymru a bydd yn seilio penderfyniadau ar y dystiolaeth a roddwyd, yn unol â’r meini prawf a bennwyd ar gyfer dynodi a dad-ddynodi.  Os bydd Llywodraeth Cymru o’r farn bod angen dynodi neu ddad-ddynodi, bydd yn cysylltu â’r awdurdod lleol neu’r gweithredwr preifat er mwyn ystyried ei farn.   
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod enwau unrhyw sefydliadau, neu unigolion sy’n cynrychioli sefydliad neu grŵp sy’n argymell dynodi neu ddadddynodi, yn hysbys yn y broses ymgeisio. Byddwn yn diogelu gwybodaeth bersonol aelodau’r cyhoedd sy’n argymell dynodi neu ddad-ddynodi. 

Hysbysu ynghylch Penderfyniad

Bydd Llywodraeth Cymru yn hysbysu’r ymgeisydd, yr awdurdod lleol perthnasol a’r cwmni dŵr priodol ynghylch y penderfyniad a wneir am ddynodi neu ddad-ddynodi. Bydd Llywodraeth Cymru yn hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd a fydd yn datblygu proffil dŵr ymdrochi ar gyfer y safle ac yn mynd ati i drefnu monitro ac amddiffyn y dŵr ymdrochi dynodedig. 

Hefyd, cyhoeddir crynodeb o’r penderfyniad ar wefan Llywodraeth Cymru. 

Lawrlwytho'r dudalen hon fel PDF . Maint Ffeil 93 KB.

Maint Ffeil 93 KB. Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch.