Neidio i'r prif gynnwy

Y rheolau ynghylch dod ag anifeiliaid anwes o Wcráin i Gymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rheolau teithio â’ch anifail anwes

Rhaid i bob anifail anwes sy’n dod i’r DU fodloni gofynion llym iawn.  Hynny i wneud yn siŵr nad oes clefyd nad yw’n bodoli yma eisoes, fel y gynddaredd, yn cael ei gario i’r wlad.

Mae cathod, cŵn a ffuredau o drydedd wlad sydd heb ei rhestru, fel Wcráin, yn rhydd i ddod i’r DU ar yr amod:

  • bod ganddyn nhw ficrosglodyn
  • bod ganddyn nhw basbort anifeiliaid anwes a thystysgrif iechyd swyddogol gan filfeddyg (AHC)
  • eu bod wedi cael triniaeth at y llyngyr
  • eu bod wedi cael eu brechu rhag y gynddaredd
  • eu bod wedi pasio’r prawf gwaed 30 niwrnod ar ôl eu brechu rhag y gynddaredd
  • eu bod wedi cwblhau’r cyfnod aros o dri mis yn y wlad maen nhw’n teithio ohoni ar ôl pasio’r prawf gwaed

Mae’n arbennig o bwysig bod eich anifail anwes yn bodloni’r holl ofynion hyn.  Os nad yw wedi gwneud, rhaid i’r perchennog neu’r noddwr gysylltu â’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion i wneud cais am drwydded i ddod â’r anifail anwes i’r DU.  Dysgwch fwy yn Dod â'ch anifail anwes i'r DU o Wcráin (www.gov.uk) (yn Saesneg, Wcraineg a Rwsieg).  

Os oes anifail anwes yn dod i Gymru sydd heb fodloni’r holl ofynion hyn, bydd yn rhaid iddo fynd i gwarantîn am hyd at 4 mis.

A yw’n rheolau ni ar gyfer cathod, cŵn a ffuredau’n wahanol i’r rheini yn Lloegr a’r Alban?

Mae’r rhan fwyaf o’r rheolau yr un peth yn holl wledydd y DU, er bod ambell un wahanol yng Nghymru.

Pa reolau sy’n wahanol?

Os nad yw’r anifeiliaid anwes sy’n dod i Gymru yn bodloni’r gofynion, rhaid iddynt fynd i gwarantîn mewn canolfan swyddogol.

Rydyn ni’n deall bod eu hanifeiliaid anwes yn aruthrol o bwysig i bobl.  Byddwn ni felly yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod y bobl sy’n chwilio am loches yng Nghymru yn cael eu hanifeiliaid yn ôl mor ddiogel a chyflym â phosibl.

Yr hyn sy’n ein poeni ni am y rheol ynghylch ynysu gartref yn Lloegr a’r Alban yw sut mae monitro a gorfodi hynny.

Dyna pam ein bod ni wedi penderfynu mynnu bod eich anifail yn mynd i gwarantîn mewn canolfan swyddogol. Dyna’r opsiwn mwya’ diogel i amddiffyn eich anifail ac iechyd y cyhoedd.

Pam gwneud y penderfyniad hwn?

Chafodd y penderfyniad ddim ei wneud ar chwarae bach.

Ond mae’n rhaid gweithredu ar sail y dystiolaeth sydd gennym.  Rhaid i ni amddiffyn a gofalu am yr anifeiliaid sy’n dod o Wcráin.  Rhaid i ni amddiffyn hefyd iechyd yr anifeiliaid a’r bobl sydd yma yng Nghymru.  I wneud hyn, rhaid i ni eu hamddiffyn rhag clefydau fel y gynddaredd.

A fyddwn ni’n adolygu’r penderfyniad hwn?

Byddwn yn asesu’r opsiynau gwahanol i wneud yn siŵr nad yw anifeiliaid yn cael eu cadw mewn canolfan gwarantîn am fwy o amser nag sydd ei angen.

A fydd fy anifail yn cael gofal da yn y ganolfan gwarantîn?

Bydd.  Mae lles eich anifail yn bwysig iawn i ni.

Pan fydd eich anifail yn y ganolfan gwarantîn, bydd yn cael gofal da. Bydd hefyd yn derbyn unrhyw driniaeth filfeddygol y bydd ei angen arno i gydymffurfio â’r rheolau iechyd i gael dod i’r wlad.

Am faint y byddwch chi a’ch anifail ar wahân?

Bydd pob anifail anwes yn cael ei archwilio i weld beth sydd angen ei wneud cyn y gall fynd yn ôl i’w berchennog. Byddwn yn ystyried:

  • pa frechlynnau a thriniaethau y mae wedi’u cael
  • canlyniadau ei brofion gwaed, a
  • faint o amser sydd ers iddo adael Wcráin

Ni fydd y cwarantîn yn para mwy na 4 mis ond bydd y cyfnod yn amrywio o anifail i anifail. Mae’n dibynnu beth bydd angen ei wneud i gydymffurfio â holl reolau’r DU i gael dod i’r wlad.

Pwy fydd yn talu am hyn?

Ni fydd yn talu am hyn.