Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gwnaeth sefydliadau diwylliannol yn Wrecsam helpu i ddatblygu cymhelliant, hyder a sgiliau bywyd pobl.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mehefin 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cafodd Ardal Arloesi Wrecsam ei chynnull gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam; mae'r partneriaid yn cynnwys cyrff diwylliannol cenedlaethol fel Amgueddfa Cymru a Llenyddiaeth Cymru, cyrff diwylliannol awdurdodau lleol a'r trydydd sector, a mentrau cymdeithasol. 

Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ac ystâd fawr o dai yng nghanol Wrecsam gydag ychydig iawn o wasanaethau diwylliannol yw Parc Caia. O ganlyniad uniongyrchol i bartneriaeth Cyfuno Wrecsam, mae nifer o bartneriaid yn ail-ddylunio gwasanaethau i ddiwallu anghenion trigolion Cymunedau yn Gyntaf. Mae'r bartneriaeth wedi nodi diwylliant fel offeryn ymgysylltu allweddol ar lwybr dilyniant i oedolion er mwyn eu symud o fod yn anweithgar yn economaidd ac yn gymdeithasol i hyfforddiant ac o bosibl cyflogaeth, ac mae'r gweithgareddau wedi canolbwyntio ar ddarparu ymgysylltiad 'meddal' sy'n cynyddu cymhelliant, hyder a sgiliau bywyd.

Gan nad oes unrhyw gyfleuster llyfrgell ym Mharc Caia, datblygodd Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam lyfrgell ar ffurf 'stondin godi' i wasanaethu'r ystâd ac mae hefyd yn rhoi cymorth i gael mynediad i wasanaethau e-lyfrgell, drwy ddull wedi'i dargedu ar gyfer oedolion sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol, er mwyn rhoi hwb i lythrennedd a chynhwysiant digidol. 

 Yn ystod 2015, cynhaliodd Oriel Wrecsam gyrsiau arlunio ar gyfer oedolion di-waith a'r rhai sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol. Arweiniodd hyn at gyfranogwyr yn ffurfio eu grŵp eu hunain. Mae'r aelodau'n gyfrifol am gynhyrchu prosiectau ac am gydgysylltu ac arwain pob sesiwn, gan arwain at gynnydd mewn hunanhyder a chymhelliant. Rhoddir cymorth i'r grŵp gan gyrff diwylliannol sy'n cynnig teithiau a gweithgareddau sydd wedi'u hanelu at ysbrydoli grŵp. Mae cyrff diwylliannol eraill yn rhoi cymorth i'r grŵp drwy gynnig teithiau a gweithgareddau sydd wedi'u hanelu at ysbrydoli'r grŵp, gan eu galluogi i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau y tu hwnt i amgylchedd cyfarwydd eu cymuned. 

Mae llawer o gyfranogwyr nad ydynt wedi ymweld â'r safleoedd hyn o'r blaen er gwaetha'r ffaith eu bod yn byw ond ychydig filltiroedd i ffwrdd. Paratôdd y grŵp gais am gyllid i dalu am y costau cludiant a chafwyd cyfraniadau gan Cymunedau yn Gyntaf a'r tîm Rheoli Cyrchfannau yng Nghyngor Wrecsam. Cyflwynwyd cwrs blodeuwriaeth achrededig hefyd ym Mharc Caia. Mae’r partner a oedd yn gyfrifol am gydlynu’r gweithdai arlunio a chrefft wedi cyfeirio at yr effaith ar ddau unigolion penodol, gyda newidiadau a welwyd ynglyn â hyder a sgiliau personol a chymdeithasol. Yn benodol, pwysleisiodd y partner fod teimladau o hunanwerth yn sylweddol uwch o ganlyniad i gymryd rhan yn y prosiect, sydd wedi cael dylanwad sylweddol a chadarnhaol ar eu iechyd meddwl cyffredinol a lles.