Neidio i'r prif gynnwy

Mae ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd yn rhoi’r cyfle i Lywodraeth Cymru ddiwygio'r rheoliadau caffael cyfredol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Yn ystod y pythefnos diwethaf, rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn ceisio barn a safbwyntiau rhanddeiliaid ar ddiwygio caffael posibl yng Nghymru. Cyfeiriodd y digwyddiadau hefyd â chynigion Papur Gwyrdd Llywodraeth y DU ar ddiwygio.

Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud penderfyniad ffurfiol ar ffordd ymlaen ar gyfer diwygio caffael yng Nghymru ym mis Mawrth 2021. Mae barn ein rhanddeiliaid yn bwysig i ni felly bydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud ar ôl i ni gasglu a dadansoddi adborth o'r digwyddiadau ac o arolwg rydym wedi gofyn i randdeiliaid ei gwblhau.

Gobeithiwn gael eich barn ar ba welliannau yr hoffech eu gweld yn cael eu gwneud i'r rheoliadau caffael presennol o'r arolwg.  Mae'r arolwg hefyd yn gofyn am eich barn ar ba agweddau ar Bapur Gwyrdd Llywodraeth y DU y byddech chi'n croesawu eu cyflwyno yng Nghymru, pa agweddau na fyddech chi'n dymuno eu gweld yn cael eu cyflwyno yng Nghymru ac a oes yna feysydd yr ydych chi'n meddwl sydd ar goll a fyddai o fudd i Gymru.

Recordiwyd y digwyddiadau ac maent ar gael ar-lein felly os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol neu os hoffech gael golwg ar y cyflwyniad neu'r wybodaeth ategol a ddefnyddiwyd, ewch i GwerthwchiGymru. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r arolwg yw 12 Chwefror ac mae ar gael yma.

Os ydych yn ystyried ymateb i ymgynghoriad Papur Gwyrdd Llywodraeth y DU, byddem yn ddiolchgar pe byddech hefyd yn copïo'ch ymatebion i DiwygiorBrosesGaffael@llyw.cymru.

I gael gwybod mwy am ddiwygio caffael, cliciwch yma i ddarllen nodyn Polisi Caffael Llywodraeth Cymru: WPPN 04/20: Diwygio Caffael a'r Fframwaith Cyffredin ar gyfer Caffael Cyhoeddus.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch DiwygiorBrosesGaffael@llyw.cymru