2. Aelwydydd incwm isel

Os yw’ch aelwyd chi ar incwm isel, gallech gael help i dalu rhan, neu’r cyfan, o’ch bil Treth Gyngor, drwy’r Cynllun Gostyngiad Treth Gyngor.

Os ydych chi'n derbyn y budd-daliadau isod, gallwch wneud cais i asesu eich hawl a'i gymhwyso i’ch bil treth gyngor:

  • Lwfans Ceisio Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Credyd Pensiwn
  • Cymhorthdal Incwm

Os nad ydych wedi cael gostyngiad yn eich bil, dylech gysylltu ag adran Treth Gyngor eich awdurdod lleol.

Bydd unrhyw un sy’n gymwys i gael y budd-daliadau uchod, hyd yn oed os nad ydynt yn eu derbyn, yn gallu cael cymorth i dalu eu Bil Treth Gyngor.

Efallai y cewch gymorth hyd yn oed os nad ydych yn gymwys am y budd-daliadau hyn.

I weithio allan a oes gennych hawl am ostyngiad, a faint fyddai hwnnw, bydd eich awdurdod lleol yn edrych ar eich incwm wythnosol ac ar eich cyfalaf. Bydd cyfalaf yn cynnwys cynilion ac eiddo.

Hefyd, bydd maint y gostyngiad yn dibynnu a ydych o oedran gweithio neu’n bensiynwr.

Nid ydych yn gymwys am ostyngiad os ydych:

  • o dan 65 oed ac yn meddu ar gyfalaf o £16,000 neu fwy
  • dros 65 oed ac yn meddu ar gyfalaf o £16,000 neu fwy (oni bai eich bod chi neu’ch partner yn cael yr elfen Credyd Gwarant o’r Credyd Pensiwn)

Credyd Cynhwysol

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol i wneud yn siŵr eu bod wedi eich asesu am ostyngiad yn eich treth gyngor.

Os ydych yn tybio y gallech fod yn gymwys, dylech gysylltu ag adran treth gyngor eich awdurdod lleol.