Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu Cymru

Diogelu Cymru gyda’n gilydd

Pwy bynnag ydych chi. Ble bynnag rydych chi’n byw. A beth bynnag yw’ch rheswm. Beth am ddal ati â’r gwaith da, edrych ar ôl ein gilydd a chael ein brechu.


Cod COVID – Gweithio gyda'n gilydd i gadw Cymru'n ddiogel

Dylech wneud y canlynol bob amser:

  1. Aros gartref (hunanynysu) os ydych yn teimlo'n sâl; os oes gennych symptomau COVID-19, dylech gael prawf PCR.
  2. Hunanynysu os oes gennych COVID-19, neu os cawsoch eich cynghori i wneud hynny gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu'r GIG.
  3. Rhoi cymaint â phosibl o gymorth i bobl eraill er mwyn eu helpu i hunanynysu.
  4. Sicrhau eich bod yn cael pob brechiad a phigiad atgyfnerthu ar gyfer COVID-19, ac annog pobl o'ch cwmpas i wneud yr un peth.

Dylech wneud y canlynol lle bo modd:

  1. Cyfyngu ar nifer y bobl y byddwch yn cwrdd â nhw wyneb yn wyneb a’r amser y byddwch yn ei dreulio gyda nhw.
  2. Cwrdd yn yr awyr agored ond, os byddwch dan do, agor y drysau a'r ffenestri.
  3. Gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus poblog a dan do.
  4. Golchi/diheintio eich dwylo'n rheolaidd a thisian i blyg eich penelin bob amser.
  5. Gweithio gartref pan fo modd.

Er efallai na fydd un weithred ar ei phen ei hun yn atal y feirws rhag trosglwyddo, bydd y cyfuniad o gamau yn y Cod COVID yn ei atal os bydd pob un ohonom yn gwneud ein rhan – gallwn gadw Cymru'n ddiogel.

Byw ochr yn ochr â’r coronafeirws

Mae brechlyn COVID yn rhoi gobaith i ni. Fodd bynnag, nid yw’r ffaith eich bod wedi cael eich brechu’n golygu eich bod wedi’ch diogelu’n llawn. Hyd yn oed ar ôl i chi gael eich brechu’n llawn, mae’n dal yn bosibl i chi drosglwyddo COVID i rywun arall.

Felly, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu, dylech barhau i gymryd camau i ddiogelu eich hun a’r bobl o’ch amgylch.

Os bydd pob un ohonom yn gwneud y pethau hyn bob dydd wrth i ni fyw ein bywyd, bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol:

Sut i leihau fy risg

Mae’n bwysig cofio nad yw bron un o bob tri o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos dim symptomau o gwbl. Pryd bynnag y byddwch yn dod ynghyd, mae risg y bydd y feirws yn dod hefyd.

Gallwch gymryd camau i leihau’r risg i chi ac i eraill:

Awyr iach ac awyru

Gall awyr iach helpu i leihau’r lledaeniad. Mae’r coronafeirws yn cael ei ledaenu drwy ronynnau yn yr awyr pan fyddwn yn anadlu ac yn siarad, a hyn yn oed yn fwy pan fyddwn yn chwerthin, yn gweiddi neu’n gwneud ymarfer corff. Mae gwneud unrhyw un neu ragor o’r pethau hyn dan do, mewn man heb ei awyru’n dda, yn cynyddu’r risg hyd yn oed yn fwy. Mae bod allan yn yr awyr agored, neu agor ffenestri a drysau os ydych dan do, yn gallu helpu i leihau nifer y gronynnau heintus sy’n bodoli yn yr awyr.

Mae’n fwy diogel y tu allan na dan do

Os byddwch yn gwahodd pobl i’ch gardd, gallwch leihau’r risg o drosglwyddo’r coronafeirws drwy beidio â rhannu llestri neu gyllyll a ffyrc, cadw pellter cymdeithasol a chyfyngu ar faint o bobl sy’n mynd i mewn i’ch cartref. Mae caniatáu i rywun fynd mewn i’ch cartref, hyd yn oed am ychydig funudau, yn cynyddu’r risg o ddal neu ledaenu’r feirws i bawb yn eich aelwyd.

Lleihau nifer y bobl rydych yn cwrdd â nhw

Mae pob un ohonom eisiau cwrdd â’n ffrindiau eto. Ond meddyliwch beth yw’r peth mwyaf synhwyrol i chi ei wneud i ddiogelu eich teulu, eich ffrindiau a’ch cymuned. Ceisiwch gyfyngu ar faint o bobl wahanol rydych yn eu gweld. Mae’n well gweld yr un person neu yr un ddau berson yn rheolaidd na gweld llawer o bobl wahanol yn achlysurol. Wrth gwrdd ag ychydig o bobl yn unig, yn hytrach na nifer o bobl, mae ein cylch cymdeithasol yn llai, a nifer ein cysylltiadau felly’n llai. Pan fyddwn yn gwneud hyn ochr yn ochr â dilyn mesurau diogelwch eraill, bydd yn helpu i leihau lledaeniad posibl y feirws.

Lleihau’r amser rydych yn ei dreulio wyneb yn wyneb â phobl eraill

Y brif ffordd y caiff y coronafeirws ei ledaenu yw drwy ddod i gysylltiad agos â pherson heintus. Felly mae cwrdd wyneb yn wyneb yn cynyddu’r risg o gael neu o roi’r coronafeirws – po leiaf o amser a dreulir gyda rhywun wyneb yn wyneb, po leiaf yw’r risg. Bydd ap COVID-19 y GIG yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedyn yn cael prawf positif am y coronafeirws. Mae mwy na 25 miliwn o bobl yn defnyddio’r ap yn y ffordd hon i’w cadw’n ddiogel. Bydd eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu, felly ni fydd unrhyw un, nid hyd yn oed y llywodraeth, yn gwybod pwy ydych chi na ble rydych chi.

Golchi eich dwylo

Mae golchi eich dwylo’n aml gyda dŵr a sebon, neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo os nad oes dŵr a sebon ar gael, yn helpu i atal y feirws rhag lledaenu. Mae ein dwylo’n cyffwrdd â nifer o arwynebau drwy gydol y dydd ac mae hyn yn helpu’r feirws i symud o gwmpas. Os yw’r feirws ar eich dwylo, gallwch ei drosglwyddo i’ch llygaid, eich trwyn a’ch ceg. O’r mannau hyn gall feirysau fynd mewn i’ch corff a’ch heintio. Mae golchi neu ddiheintio eich dwylo yn cael gwared ar feirysau a germau eraill, felly rydych yn llai tebygol o gael eich heintio os byddwch yn cyffwrdd â’ch wyneb.

Mae cadw pellter cymdeithasol yn dal yn ffordd dda o atal y coronafeirws rhag lledaenu

Trwy gadw o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl nad ydych yn byw gyda nhw, neu nad ydynt yn eich swigen, gallwch leihau’r siawns y bydd y feirws yn lledaenu.. Bydd dewis peidio â rhannu cerbyd, dewis adegau llai prysur a gwisgo gorchudd wyneb i gyd yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws.

Os cewch eich heintio, cadwch bellter oddi wrth y bobl sy’n byw gyda chi gymaint â phosibl, yn enwedig os ydyn nhw’n glinigol eithriadol fregus.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru