Neidio i'r prif gynnwy

Diogelu Cymru gyda’n gilydd

Diogelu Cymru gyda’n gilydd

Pwy bynnag ydych chi. Ble bynnag rydych chi’n byw. Mae gan bob un ohonom reswm i barhau i wneud ein rhan i atal lledaeniad y coronafeirws fel y gallwn fwrw ymlaen â’n bywydau unwaith eto.

Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd i bawb, ac mae’r coronafeirws wedi newid ein bywydau.

Mae’r coronafeirws yn dal i fod yma, a bydd angen i ni weithio gyda’n gilydd er mwyn gallu byw ochr yn ochr â’r feirws hwn yn ddiogel.

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae, drwy feddwl bob dydd am beth y dylem ei wneud, yn hytrach na beth y gallwn ei wneud, i ddiogelu bywydau, bywoliaethau a’n ffordd o fyw.

Byw ochr yn ochr â’r coronafeirws

Mae brechlyn COVID yn rhoi gobaith i ni. Fodd bynnag, nid yw’r ffaith eich bod wedi cael eich brechu’n golygu eich bod wedi’ch diogelu’n llawn. Hyd yn oed ar ôl i chi gael y ddau ddos o’r brechlyn, mae dal yn bosibl i chi drosglwyddo COVID i rywun arall.

Hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu, dylech barhau i gymryd camau i ddiogelu eich hun a’r bobl o’ch amgylch.

Os bydd pob un ohonom yn cofio gwneud y pethau hyn bob dydd wrth i ni fyw ein bywyd, bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol:

Sut i leihau fy risg

Mae’n bwysig cofio bod bron un o bobl tri o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos dim symptomau o gwbl. Pryd bynnag y byddwch yn dod ynghyd, mae risg y bydd y feirws yn dod hefyd.

Gallwch gymryd camau i leihau’r risg i chi ac i eraill:

Awyr iach

Gall awyr iach helpu i leihau’r lledaeniad. Mae’r coronafeirws yn cael ei ledaenu drwy ronynnau yn yr awyr pan fyddwn yn anadlu ac yn siarad, ac hyn yn oed yn fwy pan fyddwn yn chwerthin, yn gweiddi neu’n gwneud ymarfer corff. Mae gwneud unrhyw un neu ragor o’r pethau hyn dan do, mewn man heb ei awyru’n dda, yn cynyddu’r risg hyd yn oed yn fwy. Mae bod allan yn yr awyr agored, neu agor ffenestri a drysau os ydych dan do, yn gallu helpu i leihau nifer y gronynnau heintus sy’n bodoli yn yr awyr. Os oes yn rhaid i chi wahodd rhywun i mewn i’ch cartref, megis gweithwyr – agorwch y ffenestri i adael awyr iach i mewn, a sicrhewch eich bod chi a nhw yn gwisgo gorchudd wyneb.

Mae bod yn yr awyr agored yn fwy diogel na bod dan do: os ydych yn cwrdd â rhywun yn eich fardd, gallwch leihau’r risg o ledaenu coronafeirws drwy beidio â rhannu cyllyll a ffyrc a llestri, cadw pellter cymdeithasol a sicrhau nad oes unrhyw un yn mynd i mewn I’r tŷ. Mae gadael rhywun i mewn i’ch cartref, hyd yn oed am ychydig funudau, yn cynyddu’r risg o ddal neu ledaenu’r feirws i bawb yn y cartref.

Cwrdd mewn gerddi

Os byddwch yn gwahodd rhywun i’ch gardd, gallwch leihau’r risg o drosglwyddo’r coronafeirws drwy beidio â rhannu llestri neu gyllyll a ffyrc, cadw pellter cymdeithasol a sicrhau nad oes neb yn mynd mewn i’ch cartref. Mae caniatáu rhywun i fynd mewn i’ch cartref, hyd yn oed am ychydig funudau, yn cynyddu’r risg o ddal neu ledaenu’r feirws i bawb yn eich aelwyd.

Dylech leihau nifer y bobl rydych yn cwrdd â nhw

Mae pob un ohonom eisiau cwrdd â’n ffrindiau eto. Ond meddyliwch beth yw’r peth mwyaf synhwyrol i chi ei wneud i ddiogelu eich teulu, eich ffrindiau a’ch cymuned. Mae cyfyngu ar faint o bobl wahanol rydych yn eu gweld yn helpu i’ch cadw chi, eich teulu a’ch ffrindiau’n ddiogel. Mae llai o risg os ydych yn gweld yr un person neu yr un ddau berson yn rheolaidd, yn hytrach na gweld llawer o bobl wahanol yn achlysurol. Drwy gwrdd â dim ond ychydig o bobl, bydd pawb yn cymysgu llai a bydd yn anoddach I’r feriws ledaenu.

Dylech leihau faint o amser rydych yn treulio wyneb yn wyneb â pherson arall.

Y brif ffordd y caiff y coronafeirws ei ledaenu yw drwy ddod i gysylltiad agos â pherson heintus. Felly mae cwrdd wyneb yn wyneb yn cynyddu’r risg o gael neu o roi’r coronafeirws – po leiaf o amser a dreulir gyda rhywun wyneb yn wyneb, po leiaf yw’r risg. Bydd ap COVID-19 y GIG yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd wedyn yn cael prawf positif am y coronafeirws. Mae mwy na 21 miliwn o bobl yn defnyddio’r ap yn y ffordd hon i’w cadw’n ddiogel. Bydd eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu, felly ni fydd unrhyw un, gan gynnwys y llywodraeth, yn gwybod pwy ydych chi na ble rydych chi.

Cadw pellter cymdeithasol yw’r ffordd orau o atal y coronafeirws rhag lledaenu.

Mae cadw o leiaf 2 fetr i ffwrdd o bobl nad ydych yn byw gyda nhw, neu nad ydynt yn eich swigen gefnogaeth, yn gwneud gwahaniaeth mawr i leihau’r cyfle i’r feirws ledaenu.  Rydym i gyd yn anghofio weithiau – os y daw rhywun yn rhy agos pan fyddwch allan, byddwch yn garedig a gofynnwch iddynt gamu nôl. Peidiwch â digio os bydd rhywun yn gofyn i chithau gadw pellter – gallwn i gyd helpu ein gilydd. Bydd dewis peidio â rhannu lifft, dewis adegau llai prysur a gwisgo gorchudd wyneb i gyd yn helpu i leihau’r risg i chi ac i eraill.

Os yw rhywun eisiau dod i  mewn i’ch cartref chi am resymau gwaith, cadwch eich pellter ac agorwch y ffenestri i adael awyr iach i mewn.

Os cewch eich heintio, cadwch bellter oddi wrth y bobl sy’n byw gyda chi gymaint â phosibl, yn enwedig os ydyn nhw’n glinigol eithriadol fregus.

Golchi eich dwylo

Mae golchi eich dwylo gyda dŵr a sebon neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo yn rheolaidd pan nad yw dŵr a sebon ar gael, yn helpu i atal y feirws rhag lledaenu.   Mae ein dwylo’n cyffwrdd â nifer o arwynebau drwy gydol y dydd a gall hyn helpu’r feirws i symud o gwmpas. Os yw’r feirws ar eich dwylo gallwch ei drosglwyddo i arwyneb arall neu i’ch llygaid, trwyn neu geg. Dyma sut y gall y feirws fynd mewn i’ch corff a’ch heintio. Mae golchi neu ddiheintio eich dwylo yn cael gwared ar feirysau a germau eraill, felly rydych yn llai tebygol o’u lledaenu nej o gael eich heintio eich hunan.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru