Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau ar ailagor a defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel.

Cyhoeddwyd gyntaf:
30 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Canllawiau yw’r rhain ar gyfer pobl sy'n rheoli canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwysi a chanolfannau cymunedol eraill, i roi arweiniad iddynt ar ailagor adeiladau amlbwrpas yn ddiogel. Diffinnir canolfan gymunedol fel adeilad neu le sydd ym mherchnogaeth neu o dan reolaeth awdurdod cyhoeddus neu gorff o bersonau ac sy’n gallu darparu ar gyfer datblygiad corfforol, cymdeithasol, diwylliannol neu ddeallusol y gymuned, neu ar gyfer ei lles.

Cefndir

Mae canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, a chyfleusterau cymunedol amlddefnydd eraill yn cael eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o weithgarwch lleol. Ond mae eu natur gymunedol hefyd yn eu gwneud yn lleoedd sy'n agored i ledaeniad y coronafeirws (COVID-19).

Nod y canllawiau hyn yw helpu canolfannau cymunedol i ailddechrau rhagor o  wasanaethau cyhoeddus yn ôl disgresiwn yr Awdurdodau Lleol. Yn yr achos hwn, mae'r rheoliadau yn diffinio awdurdod lleol fel cyngor ar gyfer sir neu fwrdeistref sirol yng Nghymru. Diben y canllawiau yw galluogi'r canolfannau hyn i weithredu’n ddiogel yng nghyd-destun COVID, gan adlewyrchu'r amrywiaeth enfawr o ganolfannau cymunedol gwahanol sydd i’w cael ym mhob cwr o Gymru  Dylai hyn gael effeithiau cadarnhaol drwy ehangu gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr yn y gymuned, gan gynnwys cefnogi ymdrechion diogelu i ymateb i'r llu o broblemau a allai, yn anffodus, fod wedi cael eu cuddio neu a allai fod wedi bod yn gwaethygu yn ystod cyfnod y cyfyngiadau.

Mater i’r rhai sy'n rheoli canolfannau cymunedol amlddefnydd, yn bennaf, yw paratoi ar gyfer ailagor pan fydd y cyfyngiadau wedi’u codi. Cyfeirir yma at ganllawiau perthnasol ar nifer o wahanol weithgareddau a allai fod yn cael eu cynnal yn y mannau hyn. Ond mae’r canllawiau yn berthnasol hefyd i'r rhai sy'n dymuno llogi canolfan gymunedol.

Ar hyn o bryd, mae canolfannau cymunedol ar gau oni bau eu bod yn cael eu defnyddio i ddarparu gweithgareddau a ganiateir, fel y nodir yn y canllawiau cau adeiladau a'r Rheoliadau Diogelu Iechyd presennol.

Mae llawer o gyfleusterau cymunedol yn weithleoedd hefyd, felly dylai'r rhai sy'n gyfrifol am y safle fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau fel cyflogwyr. Yn ogystal, mae'n ofynnol o dan y gyfraith i bob adeilad sy'n agored i'r cyhoedd gymryd pob cam rhesymol i rwystro’r coronafeirws rhag lledaenu.

Bydd y canllawiau hyn yn cael eu diweddaru wrth i ni symud i'r cam nesaf ar gyfer llacio’r cyfyngiadau, ac wrth i ganllawiau eraill gael eu llunio sy’n berthnasol i gyfleusterau amlddefnydd. Mae gwahanol weithgareddau yn amodol ar adolygiadau a chanllawiau penodol ynghylch pryd a sut y caniateir iddynt ailddechrau.

Os yw safle yn darparu cymysgedd o wasanaethau, dim ond y gwasanaethau hynny a ganiateir fydd ar gael

Camau ar gyfer ailagor

Mae canolfannau cymunedol eisoes wedi chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein dinasyddion mwyaf agored i niwed a byddant yn parhau i wneud hynny. Gallant hefyd chwarae rhan hanfodol o ran galluogi pobl o bob oed i gysylltu ag eraill a theimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn eu cymunedau mewn ffordd ystyrlon. I gydnabod hyn, rydym yn annog y rhai sy'n rheoli canolfannau i gysylltu â'u Hawdurdod Lleol i benderfynu pa wasanaethau cyhoeddus ychwanegol y gallent eu darparu. Yr Awdurdod Lleol fydd yn penderfynu pa wasanaethau y gellir eu darparu, ond rhagwelir y bydd y penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud mewn partneriaeth â'r rhai sy'n rheoli ac yn defnyddio'r ganolfan.

 • Cam 1: A oes angen lleol am y gwasanaeth gwirfoddol neu’r gwasanaeth cyhoeddus hanfodol? Os nad chi sy'n berchen ar y lleoliad, a ydych wedi siarad â'r perchennog? A oes gennych gytundeb/siarter â’r perchennog
 • Cam 2: Ydych chi'n gwybod beth fydd angen ichi ei wneud? Er enghraifft, asesiadau risg, y gofynion o ran cyfarpar diogelu personol os oes rhai, newidiadau i yswiriant neu gytundebau llogi. Mae Cymdeithas Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) wedi paratoi cyfres o ganllawiau ymarferol ar ailagor canolfannau cymunedol
 • Cam 3: Ydych chi wedi siarad â'ch cyswllt arferol yn yr Awdurdod Lleol? Os nad oes gennych un, mae rhifau cyswllt yr awdurdodau lleol ar gael ar wefan Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.
 • Cam 4: Ydych chi wedi cynnal asesiad risg? Bydd gan y rhai sy'n gyfrifol am y ganolfan gymunedol (y rheolwyr) ddisgresiwn o hyd ynghylch pryd y byddant yn ystyried ei bod yn ddiogel agor ar gyfer unrhyw weithgaredd a ganiateir gan ddeddfwriaeth. Dylai pob canolfan gymunedol ddilyn, yn lleol, y canllawiau perthnasol a restrir yma, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gan gynnwys maint y ganolfan a'r math o weithgareddau a gynhelir yno, pwy yw’r defnyddwyr a sut y caiff y ganolfan ei threfnu, ei gweithredu, ei rheoli a'i rheoleiddio. Mae templedi asesu risg ac enghreifftiau ar gael ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.
 • Cam 5: Pwy sy'n cynnal y gweithgaredd? Ydy’r rhai sy’n cynnal y gweithgareddau hynny yn deall gofynion y rheoliadau? Ydyn nhw wedi cynnal asesiad risg? Ydyn nhw’n ymwybodol o'r canllawiau hyn? Ydyn nhw’n ymwybodol bod CGGC wedi cynhyrchu cymorth ychwanegol? Cofiwch fod rhai gweithgareddau na ellir eu cynnal o hyd, ee digwyddiadau cymdeithasol o dan do. Mae gwahanol weithgareddau yn amodol ar adolygiadau a chanllawiau penodol ynghylch pryd a sut y caniateir iddynt ailddechrau. Os yw safle yn darparu amrywiaeth o wasanaethau, dim ond y gwasanaethau hynny a ganiateir fydd ar gael; gweler Cymorth ychwanegol isod.
 • Cam 6: Pa addasiadau fydd angen ichi eu gwneud? Os oes angen ichi wneud addasiadau, a ydych wedi ystyried faint y bydd y rhain yn ei gostio? Os na all gweithgaredd ddilyn yn ddiogel y cyngor yn y canllawiau perthnasol ar gyfer y gweithgaredd hwnnw, argymhellir nad yw'n cael ei gynnal.
 • Cam 7: Ydych chi'n cadw mewn cysylltiad â'ch Awdurdod Lleol? Ydy’r Awdurdod Lleol yn fodlon bod yr holl ragofalon angenrheidiol wedi'u cymryd i wneud y ganolfan a'r gweithgareddau yn ddiogel? Rydym yn argymell eich bod yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'r Awdurdod Lleol i drafod y newidiadau i’r rheoliadau a’r chanllawiau.

Cyfrifoldebau allweddol

Dylai'r rhai sy'n gyfrifol am y lleoliad neu'r gweithgaredd gofio bod canolfannau cymunedol hefyd yn weithleoedd a dylent fod yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau fel cyflogwyr. Mae'r Llywodraeth yn glir nad oes rheidrwydd ar neb i weithio mewn gweithle anniogel.  Disgwylir i bob gweithle ac adeilad gymryd camau rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â’r feirws.

Mae ganddynt ddyletswydd gofal at wirfoddolwyr hefyd er mwyn sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, nad ydynt yn agored i risgiau i'w hiechyd a diogelwch a'u bod yn cael yr un lefel o ddiogelwch â gweithwyr cyflogedig a hunangyflogedig. Gweler gwybodaeth y Llywodraeth am wirfoddoli yn ystod pandemig y coronafeirws a sut i helpu'n ddiogel. Dylai gweithwyr, gwirfoddolwyr ac unigolion sy'n gwarchod eu hunain barhau i ddilyn cyngor Llywodraeth Cymru ar warchod.

Egwyddorion craidd ar gyfer ailagor canolfannau cymunedol yn ddiogel

Mae canolfannau cymunedol yn cael eu defnyddio at amrywiaeth o ddibenion, a chyfeirir isod (Cymorth ychwanegol) at y canllawiau perthnasol ar weithgareddau penodol. Er mwyn agor, mae egwyddorion cyffredinol y dylai pawb sy’n rheoli neu’n defnyddio mannau cymunedol eu dilyn.

Dylai unrhyw gynlluniau ailagor fod yn gyson â’r canlynol:

Mae gan unrhyw un sydd â rheolaeth dros eiddo annomestig (fel canolfan gymunedol, neuadd bentref neu neuadd gymuned) gyfrifoldebau cyfreithiol o dan y gyfraith iechyd a diogelwch, a rhaid iddynt gymryd mesurau rhesymol i sicrhau bod yr eiddo, y mynediad iddo, ac unrhyw gyfarpar neu sylweddau a ddarperir, yn ddiogel i bobl sy'n ei ddefnyddio, i'r graddau y mae hynny'n rhesymol ymarferol.

Er mwyn helpu i benderfynu pa gamau i'w cymryd cyn ailagor yr adeilad ar gyfer gweithgarwch a ganiateir, dylai perchennog/rheolwr yr adeilad gynnal asesiad risg COVID-19, gan ystyried y canllawiau craidd ar gadw pellter cymdeithasol a'r pwyntiau a nodir isod. Bydd hyn yn ychwanegol at unrhyw asesiad risg cyffredinol sydd eisoes yn ei le ar gyfer y ganolfan gymunedol. Gweler y canllawiau ar gynnal asesiad risg.

O ran canolfannau cymunedol, y rhai sy'n gyfrifol am y safle neu am y gweithgarwch fydd yn gyfrifol am reoli’r risgiau sy'n deillio o'u gweithgareddau eu hunain pan fydd ganddynt reolaeth dros safleoedd, a dylent gynnal eu hasesiad risg eu hunain yn ogystal ag ystyried unrhyw ganllawiau sy'n berthnasol i'w gweithgaredd neu eu sector penodol.  Mae'n rhaid i drefnwyr gweithgareddau (os nad ydynt yn un o’r rhai sy’n gyfrifol am drefniadaeth y lleoliad) hefyd roi ystyriaeth i asesiadau risg a systemau rheoli COVID-19 y ganolfan wrth lunio eu hasesiadau risg eu hunain o weithgareddau.

Cadw pellter cymdeithasol a chapasiti

Dylai mesurau fod ar waith i sicrhau bod holl ddefnyddwyr cyfleusterau cymunedol yn dilyn y canllawiau cyfredol ar gadw'n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol. Mae pellter o 2 fetr wedi'i nodi fel y pellter corfforol mwyaf priodol, a dylid ei ddilyn lle bynnag y bo modd.  Fodd bynnag, caniateir pellter llai mewn amgylchiadau penodol os oes mesurau lliniaru priodol ar waith. Dylech ystyried a nodi'r camau lliniaru yn eich asesiad risg.

Maint ac amgylchiadau'r safle fydd yn pennu uchafswm nifer y bobl a nifer y gweithgareddau y gellir eu cynnwys, gan hwyluso’r gallu i gadw pellter cymdeithasol hefyd. Wrth ddiffinio nifer y bobl a all, yn rhesymol, ddilyn y canllawiau ar gadw 2 fetr ar wahân, dylid ystyried cyfanswm yr arwynebedd llawr yn ogystal â'r mannau cyfyng tebygol a'r mannau prysur (ee mynedfeydd, allanfeydd) a lle bo modd, llwybrau amgen neu lwybrau unffordd i atal pobl rhag ymgasglu mewn rhannau o’r adeilad sy’n cael llawer o ddefnydd.

Dylai asesiad risg bennu beth yw capasiti mwyaf y neuadd neu’r lle sy’n cael ei logi, gan lwyddo i gadw pellter cymdeithasol yn unol â'r canllawiau perthnasol. Dylai hefyd nodi mannau risg uchel yn yr adeilad (megis mynedfeydd, mannau aros ac ati) a chamau lliniaru i fynd i'r afael â'r risgiau a nodwyd. Dylai'r rhai sy'n rheoli ac yn defnyddio'r ganolfan ystyried hefyd pa newidiadau y gellid bod angen eu gwneud i alluogi mynediad diogel i'r adeilad. Gallai’r rhain gynnwys:

 • Defnyddio nifer o bwyntiau mynediad ac ymadael: cyflwyno llif unffordd i mewn ac allan o'r safle, gyda marciau llawr neu arwyddion priodol. Dylai unrhyw newidiadau i fynedfeydd, allanfeydd a systemau ciwio ystyried yr angen i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer y rhai sydd eu hangen, megis pobl anabl.
 • Rheoli amseroedd cyrraedd a gadael gwahanol grwpiau i leihau'r pwysau ar allanfeydd a mynedfeydd.
 • Rheoli ciwiau: dylai llif y grwpiau i mewn ac allan o'r safle gael ei reoli'n ofalus er mwyn lleihau'r risg o dagfeydd. Efallai y bydd angen cyflwyno system giwio gan gadw pellter cymdeithasol.

Dylech hefyd ddilyn canllawiau i sicrhau eich bod yn cymryd pob mesur rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y gweithle ac mewn safleoedd sydd ar agor i'r cyhoedd.

Glanhau’r adeilad a rheoli heintiau

Mae COVID-19 yn cael ei ledaenu’n bennaf rhwng pobl sydd mewn cysylltiad agos â'i gilydd a thrwy’r defnynnau a gynhyrchir pan fydd person heintiedig yn peswch neu'n tisian. Gall hefyd ledaenu drwy gysylltiad ag arwyneb neu wrthrych sydd â'r feirws arno.

Mae glanhau i safon briodol yn helpu i leihau lledaeniad COVID-19. Dylid sefydlu trefn lanhau yn seiliedig ar asesiad risg a’r defnydd a wneir o’r adeilad. Bydd angen glanhau'n fwy rheolaidd mewn mannau sy’n cael llawer o ddefnydd ac unrhyw beth a gyffyrddir yn aml, yn enwedig os yw'n cael ei gyffwrdd gan lawer o bobl. Gellir dod o hyd i ganllawiau ar lanhau i'r safon briodol ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ogystal â'r canllawiau penodol hyn ar lanhau lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd.

Os yw'r lleoliad yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau penodol, ee gofal plant, bydd angen lefelau uwch o lanhau/rheoli heintiau. Dylai rheolwyr a gweithredwyr edrych ar yr adran berthnasol isod.

Hylendid dwylo a gorchuddion wyneb

Mae cynnal hylendid dwylo da yn bwysig.  Dylai defnyddwyr y cyfleusterau allu cael gafael ar ddŵr a sebon i olchi eu dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddiheintydd dwylo, wrth fynd a dod i'r adeilad neu os ydynt mewn man cyhoeddus.  Mae golchi dwylo yn arbennig o bwysig ar ôl peswch, tisian neu chwythu eich trwyn, cyn cyffwrdd ag unrhyw arwyneb. Gallai rheolwyr ystyried hefyd:

 • arwyddion a phosteri er mwyn meithrin ymwybyddiaeth o dechneg golchi dwylo da, yr angen i olchi’ch dwylo’n amlach, osgoi cyffwrdd eich wyneb, peswch neu disian i hances a’i rhoi mewn bin yn ddiogel, neu beswch neu disian i’ch braich os nad oes hances ar gael, a golchi’ch dwylo’n syth wedyn.  
 • darparu diheintydd llaw mewn sawl lleoliad, megis derbynfeydd, yn ogystal ag mewn ystafelloedd ymolchi
 • darparu cyfleusterau sychu dwylo (tyweli papur neu sychwyr trydanol).  Ni ddylid rhannu tyweli na llieniau sychu llestri.

Mae'r dystiolaeth yn parhau i fod yn glir mai'r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu eich hun ac eraill rhag haint yw dilyn y rheolau ar gadw pellter cymdeithasol, osgoi cyffwrdd ag arwynebau a'ch wyneb, a golchi’ch dwylo'n rheolaidd.

Ni ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn lle’r mesurau hyn, ond mewn rhai amgylchiadau os yw’n anodd cadw 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill, ein cyngor yw defnyddio gorchuddion wyneb tair haen, nad ydynt yn rhai meddygol.

Mae rhagor o wybodaeth am orchuddion wyneb ar gael yma.

Mynychu canolfan gymunedol

Ni ddylai unrhyw un sydd â symptomau’r coronafeirws, gan gynnwys y rhai a restrir isod, fynd i ganolfan gymunedol ar unrhyw gyfrif.

 • peswch newydd, cyson
 • tymheredd uchel
 • colli’r gallu arferol i arogli neu flasu (anosmia) neu sylwi ar newid ynddynt

Dylai pobl sy'n hunanynysu oherwydd bod achos posibl neu achos wedi’i gadarnhau o’r coronafeirws (COVID-19) ar eu haelwyd neu eu haelwyd estynedig aros gartref a pheidio â mynd i ganolfan gymunedol. Ni ddylent fynd yno ychwaith os ydynt wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos ac wedi cael eu cynghori i hunanynysu.

Mae'r cyngor ar gyfer unigolion sy'n agored iawn i niwed ac sy’n gwarchod eu hunain neu sydd mewn grŵp 'mewn mwy o berygl' yn parhau i fod yr un fath, sef cael cyn lleied â phosibl o gysylltiad â phobl eraill er mwyn eu diogelwch personol.  Fodd bynnag, gallant benderfynu, er mwyn eu lles, fynd i ganolfan gymunedol er gwaethaf y risg ychwanegol y mae hyn yn ei achosi iddynt. Yn yr achos hwn, dylen nhw ac unrhyw un sydd gyda nhw gadw’n gaeth at y canllawiau ar bellter cymdeithasol.

Dylai'r rhai sy'n dymuno defnyddio canolfan gymunedol ystyried i ba raddau y mae angen iddynt deithio a sut y byddant yn teithio i’r adeilad ac oddi yno yn ddiogel. Dylai aelodau o'r un aelwyd deithio gyda'i gilydd. Dylid dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar deithio’n ddiogel.

Os bydd unrhyw un yn mynd yn sâl gyda symptomau COVID-19 yn y ganolfan gymunedol, dylid eu hanfon adref a'u cynghori i ddilyn y canllawiau hunanynysu a gwneud cais am brawf coronafeirws.

Os oes angen cyngor clinigol arnynt, dylent droi at GIG 111 Cymru ar lein (neu ffonio 111 os nad oes ganddynt fynediad i'r rhyngrwyd). Mewn argyfwng, ffoniwch 999 os ydynt yn ddifrifol wael neu wedi'u hanafu neu os yw eu bywyd mewn perygl. Ni ddylent ymweld â meddygfa, fferyllfa, canolfan gofal brys nac ysbyty.

Dylai pobl eraill a allai fod wedi bod mewn cysylltiad â'r sawl sydd wedi mynd yn sâl olchi eu dwylo'n drylwyr ar ôl hyn, ond nid oes angen iddynt gymryd unrhyw gamau penodol eraill oni bai eu bod yn datblygu'r symptomau eu hunain. Os byddant yn datblygu symptomau dylent ddilyn y canllawiau hunanynysu a gwneud cais am brawf coronafeirws.

Dylid glanhau'r mannau a ddefnyddiwyd gan yr unigolion hyn yn drylwyr yn unol â’r canllawiau ar ddihalogi mewn lleoliadau nad ydynt yn rhai gofal iechyd.

Dylai rhieni neu warcheidwaid oruchwylio plant er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol bob amser.

Mae strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru yn amlinellu’r dull o fynd i'r afael â’r coronafeirws, drwy brofi pobl sydd â symptomau yn y gymuned, olrhain y rhai sydd wedi dod i gysylltiad agos â phobl sydd wedi profi'n bositif i’r coronafeirws a diogelu teulu, ffrindiau a’r gymuned drwy hunanynysu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am Profi, Olrhain, Diogelu ynghyd â chanllawiau ar gadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr.

Toiledau

Dylai toiledau cludadwy a thoiledau y tu mewn i adeiladau gael eu cadw'n agored a'u rheoli'n ofalus i leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19. Mae canllawiau ar gael ar sut i ddarparu toiledau diogel i'r cyhoedd eu defnyddio.

Teithio a pharcio

Caniateir i feysydd parcio fod yn agored a dylai rheolwyr adeiladau a chynghorau ystyried mesurau ymarferol , er enghraifft newid cynllun y maes parcio i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol. Penderfyniadau i’w gwneud yn lleol yw ailagor meysydd parcio neu beidio.

Mae canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol yng nghyd-destun trafnidiaeth, parcio a'r amgylchedd cyhoeddus ar gael isod:

Gwasanaethau cyhoeddus a gwirfoddol mewn canolfannau cymunedol amlddefnydd: canllawiau perthnasol

Mae canolfannau cymunedol yn cael agor ar hyn o bryd ar gyfer gwasanaethau gwirfoddol neu wasanaethau cyhoeddus hanfodol – ceir manylion y gweithgareddau a ganiateir yn y Rheoliadau Diogelu Iechyd. Rhaid i reolwyr canolfannau cymunedol gysylltu â'u Hawdurdod Lleol i gael gwybod pa wasanaethau cyhoeddus ychwanegol y gellid eu darparu o'r ganolfan. Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio, bydd y mesurau a’r canllawiau rheoleiddio yn newid. Bydd hyn yn golygu bod modd cynnal gweithgareddau newydd ac rydym yn argymell eich bod yn cadw mewn cysylltiad â'r Awdurdod Lleol. I'r gwrthwyneb, os ceir achosion lleol, efallai y bydd angen atal rhai gweithgareddau.

Hoffai Llywodraeth Cymru helpu i hwyluso’r broses o gynnal rhagor o wasanaethau cyhoeddus mewn canolfannau cymunedol, os yw’r awdurdodau lleol yn fodlon y gallant ailddechrau mewn ffordd ddiogel o ran COVID-19.

Mae canolfannau cymunedol megis sefydliadau glowyr a neuaddau pentref yn cael eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau a gwasanaethau lleol – o ddarpariaeth gofal plant i glybiau cymdeithasol a chlybiau hamdden. Mae gwahanol weithgareddau yn amodol ar adolygiadau a chanllawiau penodol ynghylch pryd a sut y caniateir iddynt ailddechrau. Os yw safle yn darparu cymysgedd o wasanaethau, dim ond y gwasanaethau a ganiateir fydd ar gael.

Mae angen i'r rhai sy'n rheoli ac yn defnyddio canolfannau cymunedol ar gyfer y gweithgareddau canlynol hefyd ystyried y canllawiau a'r rheoliadau penodol isod:

Cymorth ychwanegol

Rhannu’r dudalen hon