Neidio i'r prif gynnwy

Pasiwyd y cyfreithiau a'r canllawiau ar y cyfreithiau hyn yng Nghymru mewn ymateb i bandemig coronafeirws.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Deddfwriaeth Cymru ar osod cyfyngiadau coronafeirws

Diweddarwyd deddfwriaeth diogelu iechyd yng Nghymru (a Lloegr) yn 2010 i roi pwerau a dyletswyddau mwy cynhwysfawr i awdurdodau cyhoeddus i atal a rheoli risgiau i iechyd pobl o haint neu halogiad. Mae'r rhain i'w cael yn Neddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984, fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008.  Mae Rhan 2A o Ddeddf 1984 yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, i wneud cyfraith at y diben o atal, diogelu yn erbyn, rheoli neu ddarparu ymateb iechyd y cyhoedd i fynychder neu ledaeniad haint neu halogiad yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys y pŵer i osod “restrictions or requirements on or in relation to persons, things or premises in the event of, or in response to, a threat to public health.”.

Y prif Reoliadau (“prif”) yw'r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020. Mae yna Reoliadau hefyd sy'n delio â gofynion teithio a chwarantîn.

Deddfwriaeth cyfyngiadau coronafeirws wedi'i ddirymu

Canllawiau ar y prif Reoliadau

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar y prif Reoliadau. Cynhyrchir canllawiau i esbonio effaith deddfwriaeth, ac i nodi barn Llywodraeth Cymru ar sut y dylid ei rhoi ar waith yn ymarferol.  Diben y canllawiau hyn yw ategu'r ddeddfwriaeth ond nid ydynt (ynddynt eu hunain) yn gosod gofynion cyfreithiol.

Mae canllawiau a chyngor mwy cyffredinol am ymddygiad ac arfer gorau mewn perthynas â’r coronafeirws hefyd wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Unwaith eto, nid yw’r rhain yn gosod rhwymedigaethau cyfreithiol.

Deddf y Coronafeirws 2020

Mae gan Weinidogion Cymru hefyd bwerau helaeth o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020.

Gwnaed “Datganiad o fygythiad i iechyd y cyhoedd yng Nghymru” oherwydd coronafeirws gan y Prif Weinidog ar 29 Mawrth 2020 o dan Atodlen 22 i Ddeddf y Coronafeirws 2020. Mae hyn yn ofynnol er mwyn arfer y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru o dan y Ddeddf honno sy'n ymwneud â digwyddiadau, cynulliadau a mangreoedd yng Nghymru.  Mae'r canllawiau canlynol hefyd wedi'u cyhoeddi o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020.

Deddfwriaeth coronafeirws cysylltiedig

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gwneud is-ddeddfwriaeth arall fel rhan o'i hymateb ehangach i'r argyfwng.