Neidio i'r prif gynnwy

1. Croeso a chyflwyniadau

Estynnwyd croeso i’r sawl a oedd yn bresennol yn y cyfarfod.

2. Cofnodion a chamau gweithredu

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 8 Medi 2020 yn gywir.

3. Gweithdrefnau diogelu

Bu’r grŵp yn ystyried gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch gweithdrefnau diogelu presennol a’r modd y mae’r rhain yn cysylltu â dargyfeirio pobl o’r system cyfiawnder troseddol. Rhoddir prawf ar y broses ddechrau 2021.

4. Trafodaeth

Bu’r grŵp yn archwilio addasrwydd dulliau gweithredu o safbwynt dargyfeirio.

5. Camau nesaf

Byddai cyfarfod arall o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddatrysiadau y Tu Allan i’r Llys a Chynlluniau Dargyfeirio yn cael ei drefnu ar gyfer dechrau mis Ionawr.