Neidio i'r prif gynnwy

Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Cyhoeddwyd gyntaf:
21 Tachwedd 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Rwy’n ysgrifennu i ddiweddaru aelodau ar ein cynlluniau ar gyfer Seilwaith Trafnidiaeth yn y Gogledd.

Bydd aelodau’n ymwybodol o’r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol, a ddiweddarwyd yn 2017 ac sy’n amlinellu ein rhaglen ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt, ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi dros £600 miliwn mewn gwelliannau i’r seilwaith trafnidiaeth ledled y Gogledd dros y blynyddoedd nesaf.

Bydd moderneiddio trafnidiaeth yn y Gogledd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion llesiant. Bydd yn darparu’r cyfrwng priodol i gyflawni datblygiad economaidd cynaliadwy, cysylltu pobl, cymunedau a busnes â chyflogaeth, gwasanaethau, cyfleusterau a marchnadoedd trwy seilwaith cadarn, dibynadwy. Bydd hefyd yn cefnogi dull integredig o bontio i gymdeithas carbon is sy’n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd.

Un o themâu allweddol Bargen Twf y Gogledd yw gwell cysylltedd, gyda galw am amseroedd teithio byrrach ar y ffyrdd ac ar y rheilffyrdd. Mae prosiectau penodol yn dal i gael eu hystyried ac yn cynnwys cymysgedd o gynigion lleol a rhanbarthol.

Mae gennym weledigaeth uchelgeisiol ar gyfer trafnidiaeth yn y Gogledd, ond ni allwn gyflawni’r weledigaeth hon yn annibynnol. Bydd angen i ni gydweithredu ag amryw o asiantaethau o boptu’r ffin i gyflawni system drafnidiaeth sy’n diwallu anghenion pobl yn y rhanbarth a’r rhai sy’n ymweld â’r ardal, gan alluogi gwell mynediad at gyfleoedd cyflogaeth sy’n bodoli’n barod a’r rhai sydd yn yr arfaeth.  

Gall partneriaid o boptu’r ffin gyfrannu at gyflawni’r weledigaeth trwy dargedu eu hadnoddau eu hunain i ddatblygu newid mawr yn y maes.

O ran prosiectau penodol, mae’r rhestr ganlynol yn rhoi manylion y prosiectau ffordd sydd ar y gweill yn y Gogledd:

Cynllun Gwella Coridor Glannau Dyfrdwy yr A494/A55/A548

A487 Ffordd Osgoi Caernarfon i Bontnewydd

Trydedd Bont dros y Fenai

Cynllun Gwella Cyffyrdd 15 – 16 ar yr A55

A55 Abergwyngregyn – Cynllun Gwella Tai’r Meibion

Gwella Pont Afon Dyfrdwy ar yr A494

Gwella Cyffyrdd 3 – 6 ar yr A483 – Ffordd Osgoi Wrecsam

Gwella’r A5/A483 i’r De o Ffordd Osgoi Wrecsam i’r Ffin â Lloegr

Mae'r lleoliadau canlynol hefyd yn cael eu hystyried fel rhan o’r  £24 miliwn rhaglen pwynt pwyso a chyfleoedd goddiweddyd a chychwynnodd yn 2017:

A483 Ffordd Osgoi Wrecsam

A5/A483 Cylchdro Halton

A55 J20 Bae Colwyn Slipffyrdd Gorllewinol

A55/A470 J19 Cyfnewidfa Glan Conwy a Chylchdro Black Cat

A55 Prosiect Cydnerthedd

A487 Cylchdro Parc Busnes Menai

Mae’r astudiaeth i gydnerthedd coridor yr A55 a’r A494, sy’n adolygu gofynion y llwybr o Gaer i Gaergybi, eisoes wedi cynhyrchu prosiectau atebion cyflym a thymor byr. Mae opsiynau gwella tymor byr, canolig a hir pellach a nodwyd trwy’r astudiaeth yn cael eu datblygu trwy Gam 2 astudiaeth WelTAG ar gyfer arfarniad pellach.

Y llynedd, cyhoeddais fy mwriad i ddatblygu achosion busnes ar gyfer cynlluniau gwella rheilffyrdd yn y Gogledd a’r De. Mae’r Athro Mark Barry wedi arwain datblygiad yr achos dros fuddsoddi mewn seilwaith rheilffyrdd. Cyhoeddwyd y crynodeb o’r achos dros fuddsoddi yn yr haf, ac mae’n amlinellu gweledigaeth a chyfres o amcanion trosfwaol ar gyfer prif linellau’r Gogledd, a llinell Wrecsam i Lannau Mersi. Y cam cyntaf yn y broses honno yw datblygu’r achosion strategol ac economaidd dros fuddsoddi yn seilwaith rheilffyrdd Cymru yn yr ardaloedd hyn, a byddaf yn gwneud cyhoeddiad pellach ar y cynnydd rydym wedi’i wneud gyda’r astudiaeth hon. Mae’r gwaith hwn eisoes yn llywio achosion busnes amlinellol strategol y cynlluniau unigol sydd wrthi’n cael eu datblygu gan yr Adran Drafnidiaeth ac rwy’n disgwyl iddynt fframio datblygiad rhaglen fuddsoddi uchelgeisiol, ymarferol a theg ar gyfer y seilwaith rheilffyrdd yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu ag aelodau Growth Track 360 a phartneriaid, gan gynnwys Warrington Cheshire East, Network Rail (Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr). Mae’n bwysig bod y berthynas hon yn parhau i gynnal yr aliniad trawsffiniol ar welliannau i reilffyrdd a gwthio am fuddsoddiad mewn seilwaith.

Mae’r gwaith ar gyflenwi Metro Gogledd-ddwyrain Cymru yn mynd yn ei flaen yn dda ac mae ymgysylltu da â phartneriaid allweddol o boptu’r ffin. Bydd Cynllun Glannau Dyfrdwy, Prosbectws Twf Cynghrair Afonydd Mersi a Dyfrdwy a Phrosbectws Rheilffyrdd Cymru a Gorllewin Lloegr i gyd yn helpu i lywio datblygiad pellach gweledigaeth Metro Gogledd-ddwyrain Cymru. Mae datblygiad cynlluniau ar gyfer gorsaf integredig yn Shotton a gorsaf newydd ar gyfer Deeside Parkway yn parhau. Mae cynigion ar gyfer hyb trafnidiaeth integredig yn Wrecsam yn cael eu datblygu fel rhan o astudiaeth ehangach o goridor datblygu Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. Mae hyn ar ben y £10 miliwn rwyf wedi’i ymrwymo i wella seilwaith rheilffyrdd yn ardal Wrecsam a fydd yn mynd tuag at alluogi mwy o drenau i deithio trwy Wrecsam a’r cyffiniau. Darparwyd cyllid hefyd i Gyngor Sir y Fflint ar gyfer cynlluniau i wella mynediad i ac o fewn parc Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy gyda ffocws ar fws a theithio llesol, ac i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer gwelliannau i orsaf fysiau Wrecsam.

Er gwaethaf setliadau cyllideb heriol gan Lywodraeth y DU, rydym wedi cynnal dyraniadau Grant Cymorth Gwasanaethau Bws i awdurdodau lleol ar £25 miliwn y flwyddyn. Mae pob awdurdod lleol yn pennu pa wasanaethau bws a gwasanaethau trafnidiaeth cymunedol i’w cefnogi gan ddefnyddio BSSG a’i gyllidebau ei hun, yn unol â’i asesiad o flaenoriaethau ac amgylchiadau lleol.

Mae’r opsiynau ar gyfer gwella trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau bws wedi dechrau cael eu hystyried. Mae ffocws arbennig yn cael ei roi ar y posibilrwydd o greu Rhwydwaith Bws Cenedlaethol, gwell integreiddio gwasanaeth a thocyn, gwell swyddogaethau swyddfa gefn, sicrhau fframwaith deddfwriaethol ategol a darparu pecyn ariannu cynhwysfawr a strategol. Mae Papur Gwyn i ddatblygu’r cynigion hyn ymhellach wrthi’n cael ei baratoi.

Rydym hefyd yn cefnogi Awdurdodau Lleol trwy ddarparu gyllid fel y gallant gwblhau prosiectau Trafnidiaeth Leol a Theithio Llesol. Mae manylion y ceisiadau llwyddiannus ar gyfer 2018/19 isod.

Cyllid Trafnidiaeth Leol:

Ynys Môn - £441,008

Conwy - £1,472,366

Sir Ddinbych - £424,464

Sir y Fflint - £1,237,301

Gwynedd - £460,300

Wrecsam - £483,191

Cronfa Teithio Llesol:

Ynys Môn - £0

Conwy - £191,000

Sir Ddinbych - £330,000

Sir y Fflint - £1,767,000

Gwynedd - £0

Wrecsam - £120,000

Rwyf wedi cyhoeddi eisoes fwriad Trafnidiaeth Cymru i sefydlu Uned Fusnes yn Wrecsam, a byddaf yn darparu diweddariad pellach ar gynnydd yn gynnar yn 2019. Mae Trafnidiaeth Cymru eisoes yn gweithio o’n swyddfa yng Nghyffordd Llandudno i helpu Llywodraeth Cymru i gyflenwi’r rhaglen Metro. Maent hefyd yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol yn y rhanbarth fel rhan o’r Adolygiad o Wasanaethau Bws.

Mae yna botensial mawr i sicrhau twf economaidd yn y Gogledd. Mae system drafnidiaeth integredig fodern o safon uchel yn hollbwysig er mwyn cyflawni’r potensial hwnnw ac rwyf wedi ymrwymo i fuddsoddi yn y gwaith hwnnw i sicrhau bod y rhanbarth hwn yn rhan gystadleuol a chysylltiedig o economi’r DU.

Mae mwy o wybodaeth am ddiweddariad 2007 o’r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol  ar gael ar ein gwefan yn:

https://beta.llyw.cymru/diweddariad-2017-or-cynllun-cyllid-trafnidiaeth-cenedlaethol?_ga=2.162832444.1444279670.1541686849-1021192227.1535469277