Neidio i'r prif gynnwy

Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Gorffennaf 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Ym mis Awst mi gyhoeddais fy mwriad i sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i adolygu gweithgareddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac i wneud argymhellion ar y ffordd ymlaen. Bydd yr adolygiad yn llywio penderfyniadau polisi a chyllido ynghyn a’r Coleg i’r dyfodol.

Fel rhan o gylch gorchwyl y grŵp roeddent i archwilio’r posibilrwydd o ehangu cylch
gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach, mewn ymateb i ymrwymiad o fewn rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer y 5 mlynedd nesaf; Symud Cymru Ymlaen.

Mae adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen yn cael ei gyhoeddi heddiw. Mae'n gyfraniad meddylgar ac adeiladol tuag at ddatblygiad astudio cyfrwng Cymraeg ar draws y sectorau ôl-16, yn enwedig yng nghyd-destun ein diwygiadau Diamond ac addysg drydyddol ehangach, a phwyslais ar fwy o ymgysylltiad prifysgolion-ysgolion.

Byddwn yn ymateb yn llawn i’r holl argymhellion maes o law.

Yn y cyfamser, hoffem ddiolch i’r cadeirydd Delyth Evans ac aelodau canlynol y Grŵp gorchwyl a gorffen am eu holl waith wrth gynhyrchu’r adroddiad a’r argymhellion.


  • Barry Liles, Prifathro Coleg Sir Gâr;
  • Heledd Bebb, cyn ddarlithydd gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bellach yn Gyfarwyddwr gyda chwmni Ymchwil OB3;
  • Bethan Guilfoyle, cyn brifathrawes Ysgol Gyfun Treorci;
  • Rhun Dafydd, wedi ei enwebu fel cynrychiolydd myfyrwyr gan UCM Cymru;
  • Yr Athro Mari Lloyd-Williams, darlithydd ym Mhrifysgol Lerpwl, a’r
  • Yr Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.
Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn â hyn pan fydd y Cynulliad yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.


http://gov.wales/topics/educationandskills/allsectorpolicies/welshmededuca/review-of-the-activities-of-the-coleg-cymraeg-cenedlaethol/?lang=cy