Neidio i'r prif gynnwy

Edwina Hart, Y Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Mai 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae’r Datganiad hwn yn cyflwyno’r newyddion diweddaraf ynghylch mesurau Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau bod beicwyr modur yn fwy diogel ar ein ffyrdd yng Nghymru.

Mae beicwyr modur ymysg y grwpiau sy’n wynebu’r perygl mwyaf ar y ffyrdd yng Nghymru. Nid yw’r data ynghylch pa mor debygol ydynt o fod mewn gwrthdrawiad difrifol yn gymesur; yn 2011 roeddent yn cynrychioli 1% o wrthdrawiadau traffig ffordd ond 37% o’r rhai a gafodd eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn cerbyd. Nid yw nifer y beicwyr modur sydd wedi’u hanafu'n ddifrifol neu eu lladd mewn damweiniau ffyrdd wedi lleihau’n sylweddol yn ystod y degawd diwethaf, o’i gymharu â grwpiau eraill o ddefnyddwyr y ffyrdd. Nid wyf yn credu bod hyn yn dderbyniol.

Mae nifer anghymesur o feicwyr modur yn cael eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Canolbarth Cymru. Mae dadansoddiadau ystadegol wedi dangos mai beicwyr gwrywaidd ar feiciau pwerus yw nifer uchel y rhain, ac mae’r damweiniau yn dueddol o ddigwydd yn ystod misoedd mwyaf sych y flwyddyn. Byddwn yn parhau i gydweithio â Heddlu Dyfed Powys ac â phartneriaid eraill drwy Ymgyrch ‘Darwin’ sy’n targedu’r gyrwyr modur hyn ac yn eu haddysgu ynghylch pwysigrwydd diogelwch a lle y bo’n bosibl orfodi’r gyfraith.

Rwyf wedi darparu £6 miliwn i awdurdodau lleol yn 2013/14 ar gyfer gwaith ym maes diogelwch ar y ffyrdd. Bwriedir defnyddio cyfran o’r arian hwn ar gyfer targedu beicwyr modur. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys cyrsiau gyrru beiciau modur ar lefel uwch, cyngor ymarferol ar ddiogelwch, cyhoeddusrwydd penodol a chynlluniau peirianneg.

Byddaf hefyd yn cyhoeddi ein Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd yn fuan. Pwysleisiodd y ddogfen ymgynghori ba mor agored i niwed yw beicwyr modur, ac roedd yn cynnwys targed penodol ar gyfer lleihau nifer y beicwyr modur a gaiff eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ffyrdd. Nodwyd hefyd fod disgwyl i bartneriaid fynd ati i geisio trafod y mater â beicwyr modur. Mae fy swyddogion wrthi’n cwblhau’r gwaith o ddadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad. Byddaf yn nodi’r ffordd ymlaen ar ôl i’r gwaith hwn ddod i ben. 

Rhannu’r dudalen hon